PL EN


2014 | 1(10) | 129-149
Article title

Zagadnienia tożsamości wspólnoty w środowisku wielokulturowym postrzeganej z perspektywy społeczności ponadgimnazjalnych szkół pszczyńskich

Content
Title variants
EN
Issues of identity of the local community functioning perceived in a multicultural environment by post-secondary community schools in Pless (students, teachers and parents) – on the basis of their own
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W dobie współczesnych przemian społeczno-kulturowych zaistniała potrzeba założeń programowych, które ukazywałyby pluralizm kulturowy i wyznaniowy wśród uczniów. Ta narastająca świadomość istniejących różnych wspólnot jest jednym z powodów, by edukacji przypisać znaczącą rolę w kształtowaniu modelu życia opartego na współdziałaniu jednostek i społeczności, całych społeczeństw – bez niszczących konfliktów narodowościowych, etnicznych, religijnych i kulturowych. Funkcjonowanie w zróżnicowanym kulturowo środowisku sprawia, że przyjmujemy charakterystyczny styl życia, zachowania i postępowania, czerpiąc więcej niż z jednego źródła kultury, przyswajając mniej lub bardziej świadomie różne wartości, bezpośrednio doświadczając innej kultury i wchodząc w bezpośrednie interakcje z jej reprezentantami. Zwyczaje, tradycje, folklor stanowią składnik rodzimej kultury każdego kraju, a zawarte w nich wzorce odgrywają bardzo ważną rolę w kształtowaniu tożsamości młodego człowieka. Należy ukazywać to, co piękne wokół nas. Uczyć doceniać, uczyć kochać i uczyć zachwycać się tym, co jest nam szczególnie bliskie. Wskazanie tego, co w regionie jest piękne, ciekawe i godne zaprezentowania, pozwala uczniom odczuć rdzenność tego regionu, a poprzez to wzbudzić przywiązanie i miłość do rodzinnej ziemi.
EN
In the era of modern socio-cultural need for the program assumptions, which showed the cultural and religious pluralism among students. This growing awareness of the existing different communities is one of the reasons to education assign a significant role in shaping the life model based on the interaction of individuals and communities, entire societies – without destructive conflicts of national, ethnic, religious and cultural. Operating in a culturally diverse environment makes it assume a distinctive lifestyle, behavior and conduct, drawing from more than one source of culture, assimilating more or less consciously different values, directly experiencing other cultures and entering into direct interaction with its representatives. Customs, traditions, folklore, are a component of the native culture of each country, and they contain patterns play a very important role in shaping the identity of the young man. It should show what is beautiful around us. Learn to appreciate, learn to love and learn to delight in what is particularly close to us. Indication of what the region is beautiful, interesting and worthy of presentation allows students to feel earthness the region, and thus arouse affection and love for the native land.
Year
Issue
Pages
129-149
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
 • Dyoniziak R. i in., Społeczeństwo w procesie zmian. Zarys socjologii ogólnej, Kraków 1994.
 • Golka M., Socjologia kultury, Warszawa 2007 (Wykłady z Socjologii, 5).
 • Grzybowski P., Edukacja europejska – od wielokulturowości ku międzykulturowości. Koncepcje edukacji wielokulturowej i międzykulturowej w kontekście europejskim ze szczególnym uwzględnieniem środowiska frankofońskiego, Kraków 2007.
 • Hankiss E., Pułapki społeczne, tłum. T. Kulisiewicz, Warszawa 1986.
 • Jan Paweł II, Wychowanie jest pierwszym i zasadniczym zadaniem kultury (Przemówienie w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), Paryż 2.06.1980), [w:] Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II (1978–1999), red. S. Urbański, Warszawa 2000, s. 130.
 • Kownacka J., Wychowanie patriotyczne w nauczaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Ojczyzny, „Studia Theologica Varsoviensia” 35 (1997) 1, s. 220–230.
 • Krzystolik-Niesyto S., Krajobrazy pszczyńskie, „Głos Pszczyński” 2003 (9), s. 10–11.
 • Lewowicki T., O badaniach społeczności pogranicza – od parcjalnych opisów ku elementom Teorii
 • Zachowań Tożsamościowych, [w:] Edukacja międzykulturowa. W kręgu potrzeb, oczekiwań i stereotypów, red. J. Nikitorowicz, Białystok 1995, s. 13–27.
 • Lewowicki T., Poczucie tożsamości narodowej młodzieży – stałość – zmienność, [w:] Poczucie tożsamości narodowej młodzieży. Studium z pogranicza polsko-czeskiego, red. T. Lewowicki, Cieszyn 1994, s. 125–137.
 • Lipok-Bierwiaczonek M., Codzienność i świętowanie – w rodzinie i w społeczności lokalnej, [w:] Ziemia Pszczyńska, red. M. Lipok-Bierwiaczonek, Katowice 2007 (Śląskie Prace Etnograficzne, 3), s. 104–132.
 • Nikitorowicz J., Człowiek pogranicza jako efekt dialogu tożsamościowego w warunkach wielokulturowości, „Edukacja” 2009 (3), s. 9–18.
 • Nikitorowicz J., Zadania edukacji regionalnej i międzykulturowej w kreowaniu tożsamości kulturowej człowieka, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 48 (2008), s. 3–16.
 • Nikitorowicz J., Kreowanie tożsamości dziecka. Wyzwania Edukacji międzykulturowej, Gdańsk 2005.
 • Nikitorowicz J., Ku tożsamości międzykulturowej, „Życie Szkoły” 61 (2005) 5, s. 8–14.
 • Nikitorowicz J., Tolerancja jako wartość w pracy nauczyciela w społeczeństwie wielokulturowym, „Chowanna” 44 (2000) 2, s. 62–74.
 • Nikitorowicz J., Typy tożsamości człowieka w społeczeństwie zróżnicowanym kulturowo, „Chowanna” 46 (2003) 1, s. 50–66.
 • Nikitorowicz J., Wymiary edukacji w dobie globalizacji (edukacja regionalna, wielokulturowa i międzykulturowa), [w:] O nowy humanizm w edukacji, red. J. Gajda, Kraków 2001, s. 320–335.
 • Nikitorowicz J., Projektowanie edukacji międzykulturowej w perspektywie demokratyzacji i integracji europejskiej, [w:] Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym, red. J. Nikitorowicz, M. Sobecki, Białystok 1999, s. 25–32.
 • Nikitorowicz J., Tożsamość a akomodacja, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 1997 (1), s. 168–175.
 • Nikitorowicz J., Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa, Białystok 1995.
 • Ogrodzka-Mazur E., Kompetencja aksjologiczna dzieci w młodszym wieku szkolnym. Studium porównawcze środowisk zróżnicowanych kulturowo, Katowice 2007.
 • Ogrodzka-Mazur E., Szkoła na pograniczu a proces wychowania wielokulturowego, [w:] Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym, red. J. Nikitorowicz, M. Sobecki, Białystok 1999, s. 113–119.
 • Skorowski H., Antropologiczno-etyczne aspekty regionalizmu, Warszawa 1990.
 • Sobecki M., Kształtowanie postaw wobec odmienności jako nowe zadanie wychowania, [w:] Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym, red. J. Nikitorowicz, M. Sobecki, Białystok 1999, s. 91–98.
 • Świątkiewicz W., „Śląski gapa” – czyli o instytucie naukowym na Górnym Śląsku, „Śląsk” 15 (2009) 3 (161) s. 53–55.
 • Żebrokowa B., Metodologiczne problemy badań regionalnych, [w:] Symbole kulturowe, komunikacja społeczna, społeczności regionalne: studia, t. 1, pod red. I. Bukowskiej-Floreńskiej, Katowice 1995, s. 22–27.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c84b411-69e2-437a-b768-37d6a207190b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.