PL EN


2016 | 6 (365) | 360-372
Article title

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem turystyki a jakość życia w aglomeracjach miejskich

Content
Title variants
EN
Tourism Sustainable Development Management and the Quality of Life in Urban Agglomerations
RU
Управление устойчивым развитием туризма и качество жизни в городских агломерациях
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Na ocenę jakości życia mieszkańców miasta czy regionu wpływa wiele czynników. Prowadzonych jest wiele rankingów, w których zależnie od wskaźników branych pod uwagę te same miasta zajmują często różne pozycje. Teoria zrównoważonego rozwoju wskazuje najbardziej istotne aspekty wpływające na postrzeganie jakości życia, jednocześnie racjonalnie wykorzystując i eksponując zasoby. Gospodarka turystyczna to sieć powiązań, które trudno oddzielić od przestrzeni funkcjonowania mieszkańców miasta czy regionu. Celem rozważań jest wskazanie związków między systemem zrównoważonego zarządzania turystyką w mieście a jakością życia mieszkańców. Opracowanie ma charakter koncepcyjny, o którego wartości praktycznej stanowi przedstawienie konkretnych wskaźników systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem turystyki ETIS (European Tourism Indicators System) i analiza powiązań badanych zjawisk z jakością życia mieszkańców miasta. Artykuł może skłaniać do refleksji zarządzających turystyką na poziomie lokalnym i regionalnym nad nadmierną koncentracją na podejściu ilościowym do rozwoju zjawiska turystyki (zwiększaniu liczby turystów) na rzecz podejścia jakościowego, kompleksowego.
EN
The assessment of the quality of life of inhabitants of a town or region is affected by many factors. There are conducted many rankings where, depending on the indices taken into account, the same towns often occupy different positions. The theory of sustainable development indicates the most important aspects affecting perception of the quality of life, at the same time rationally exploiting and exposing the resources. The tourism industry is a net of ties that can hardly be separated from the space of functioning of inhabitants of a town or region. An aim of considerations is to indicate the links between the system of sustainable management of tourism in the town and the quality of life of dwellers. The study is of the conceptual nature whose practical value depends on the presentation of specific indicators of the system of tourism sustainable development management ETIS (the European Tourism Indicators System) and an analysis of ties of the phenomena surveyed with the quality of life of urban dwellers. The article may induce reflexions of tourism managers at the local and regional level on the excessive focus on the quantitative approach to development of the tourism phenomenon (increasing the number of tourists) for the benefit of the qualitative, complex approach.
RU
На оценку качества жизни жителей города или региона влияют многие факторы. Составляется много рейтингов, в которых в зависимости от учитываемых показателей одни и те же города часто занимают разные места. Теория устойчивого развития указывает наиболее существенные аспекты, влияющие на восприятие качества жизни, заодно рационально используя и экспонируя ресурсы. Туристическое хозяйство – это сеть связей, которые трудно разделить от пространства функционирования жителей города или региона. Цель рассуждений – указать связи между системой устойчивого управления туризмом в городе и качеством жизни его жителей. Разработка имеет концептуальный характер, практическое значение которой решается представлением конкретных показателей системы управления устойчивым развитием туризма ETIS (European Tourism Indicators System) и анализ связей изучаемых явлений с качеством жизни жителей города. Статья может склонять к рефлексии управляющих туризмом на местном и региональном уровне о чрезмерном сосредото- чении внимания на количественном подходе к развитию явления туризма (повышении числа туристов) в пользу качественного, комплексного подхода.
Year
Issue
Pages
360-372
Physical description
Contributors
References
 • Burchardt-Dziubińska M., Rzeńca A., Drzazga D. (2014), Zrównoważony rozwój, naturalny wybór. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • European Commission (2004), Urban Audit - Methodological Handbook, Luxembourg.
 • European Commission (2013), European Tourism Indicators System for Sustainable Destinations, Bruxelles.
 • Czapiński J., Panek T. (2015), Diagnoza Społeczna 2015, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Dziedzic E. (2012), Zaangażowanie finansowe sektora publicznego w rozwój podaży turystycznej w miastach, Turystyka na obszarach miejskich – uwarunkowania rozwoju, narzędzia promocji, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice.
 • World Commission of Enviroment and Development (1987), Report of the World Commission on Environment and Development Our Common Future, Oslo.
 • Nowak M., Skotarczak T. (2012), Zarządzanie przestrzenia miasta, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • OECD (2016), http://www.oecdbetterlifeindex.org [dostęp: 16.01.2016].
 • Skrzypek E. (2016), Czynniki kształtujące jakość życia, http://idn.org.pl/lodz/Mken [dostęp: 15.01.2016].
 • Stawasz D., Sikora-Fernandez D. (2015), Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcja smart city, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • United Nations Organization (2014), World Urbanization Prospects, United Nations Organization, New York.
 • UNWTO (2012), Global Report On City Tourism , Madrid.
 • UNWTO (2015), Tourism Highlights, Madrid.
 • Yuan L.L., Yuen B., Low C. (1999) Urban quality of life - critical issueas and options, National University of Singapore, Singapore.
 • http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/jakosc-zycia;3916390.html [dostęp: 05.09.2015].
 • http://www.lisboa-does-not-love.com [dostęp: 15.09.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c85c195-b2a8-4dc6-aa0a-0e97da807d50
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.