PL EN


2013 | 916 | 59-69
Article title

Problemy stosowania skali Likerta w pomiarze jakości użytkowej serwisów internetowych

Title variants
EN
Issues in the Application of a Likert Scale to Measure Website Usability
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W badaniu jakości użytkowej (użyteczności) serwisów internetowych wykorzystywane są różne rodzaje metod, np. testy użytkownika, eyetracking, clicktracking. Nadal jednak ważną metodą badań jest wywiad osobisty, a narzędziem badawczym – kwestionariusz, szczególnie wtedy, gdy pomiar jakości prowadzony jest z uwzględnieniem normy ISO 9241-11:1998. Utworzona skala pomiaru jakości użytkowej serwisu internetowego powinna z jednej strony odwoływać się do wyznaczników użyteczności wynikających z normy, takich jak: skuteczność, wydajność oraz satysfakcja użytkownika, a z drugiej – uwzględniać złożony charakter architektury serwisu. Artykuł prezentuje rezultaty analizy wymiarowości skali z zastosowaniem metody głównych składowych oraz ocenę rzetelności wyodrębnionych skal jednowymiarowych na podstawie współczynnika α-Cronbacha.
EN
Various types of methods can be used in website usability research, including user testing, eye tracking, and click tracking. However, the interview remains an important research method, and the questionnaire an important research tool, especially when quality measurement is being done in the context of ISO 9241-11:1998. A website’s usability measurement scale should refer to utility determinants concerning a standard – such as effectiveness, efficiency and user satisfaction in the use of a given service. It should also take into account the complexity of the site’s architecture. The article presents the results of scale dimensionality analysis with the application of factorial analysis with reference to the scale measuring the usability of web services offered by banks. The subsequent step is an analysis of reliability of separated, one-dimensional scales based on the α-Cronbach method.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Badań Rynku i Usług, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland, m.kaczmarek@ue.poznan.pl
References
 • Böhner G., Wanke M. [2004], Postawy i ich zmiana, tłum. J. Radzicki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Dzida W. et al. [2000], Gebrauchstauglichkeit von Software ErgoNorm: Ein Verfahren zur Konformitätsprüfung von Software auf der Grundlage von DIN EN ISO 9241 Teile 10 und 11, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Dortmund.
 • Gediga G., Hamborg K.-C. [1999], IsoMetrics: Ein Verfahren zur Evaluation von Software nach ISO 9241-10 [w:] Evaluationsforschung, red. H. Holling, G. Gediga, Hogrefe Verlag, Göttingen.
 • Gediga G., Hamborg K.-C., Düntsch I. [1999], The IsoMetrics Usability Inventory: An Operationalisation of ISO 9241-10 Supporting Summative and Formative Evaluation of Software Systems, „Behaviour and Information Technology”, vol. 18, nr 3.
 • Hilgard E.R. [1972], Wprowadzenie do psychologii, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • ISO 9241-11:1998, Ergonomic Requirements for Office Work with Visual Display Terminals (VDTs) – Part 11: Guidance on Usability.
 • Kirakowski J., Claridge N., Whitehand R. [1998], Human Centered Measures of Success in Web Site Design, http://research.microsoft.com/en-us/um/people/marycz/hfweb98/kirakowski/ (dostęp:10.10.2012).
 • Kirakowski J., Corbett M. [1988], Measuring User Satisfaction [w:] People and Computers IV. Proceedings of HCI ʼ88, red. D.M. Jones, R. Winder, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Kirakowski J., Corbett M. [1993], SUMI: The Sofware Usability Measurement Inventory, „British Journal of Educational Technology”, vol. 24, nr 3.
 • Michalski R. [2008], Jakość użytkowa w procesie wytwarzania oprogramowania, „Badania Operacyjne i Decyzje”, nr 4.
 • Mika S. [1972], Wstęp do psychologii społecznej, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Nielsen J. [1993], Usability Engineering, Morgan Kaufmann, San Francisco.
 • Nowak S. [1973], Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych [w:] Teorie postaw, red. S. Nowak, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Prümper J. [1997], Der Benutzerfragebogen ISONORM 9241/10: Ergebnisse zur Reliabilität und Validität [w:] Software-Ergonomie ʼ97. Usability Engineering: Integration von Mensch-Computer-Interaktion und Software-Entwicklung, red. R. Liskowsky, B.M. Velichkovsky, W. Wünschmann, B.G. Teubner Verlag, Stuttgart.
 • Prümper J., Anft M. [1993], Die Evaluation von Software auf Grundlage des Entwurfs zur internationalen Ergonomie-Norm 9241 Teil 10 als Beitrag zur partizipativen Systemgestaltung:Ein Fallbeispiel [w:] Software-Ergonomie ’93. Von der Benutzungsoberfläche zur Arbeitsgestaltung, red. K.H. Rödiger, B.G. Teubner Verlag, Stuttgart.
 • Sagan A. [2004], Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Turowski J. [1993], Socjologia. Małe struktury społeczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c871f2e-e563-4a3e-8419-4831849bbc19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.