PL EN


2015 | 10 | 101-110
Article title

THE IMPORTANCE OF AUTONOMOUS SELF-DEVELOPMENT OF ADULT LEARNERS IN THE THEORY OF TRANSFORMATIVE LEARNING BY J. MEZIROW

Content
Title variants
PL
ZNACZENIE AUTONOMICZNEGO SAMOROZWOJU UCZĄCYCH SIĘ DOROSŁYCH W PERSPEKTYWIE TEORII TRANSFORMATYWNEGO UCZENIA SIĘ J. MEZIROWA
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Adult education is the central question of andragogy. Its mission is to assist in understanding the problems of the growing number of adult learners in the perspective of lifelong learning. Currently, the key skill of an adult human is the ability to find a new reality and updating their competence. Studying of extramural students is an active participation in the lifelong learning, which is their conscious choice, leading to the realization of the objective. According to the Mezirow theory, ability to reject frames of reference and self-assigned meaning it is a feature transformative adult learning. Autonomy in theory transformative learning is an expression of responsible thinking, which is regarded as the central issue of adult learning.
PL
Edukacja dorosłych stanowi centralne zagadnienie andragogiki. Jej zadaniem jest pomoc w zrozumieniu problemów rosnącej grupy dorosłych uczących się w perspektywie całożyciowego uczenia się. Obecnie kluczową umiejętnością dorosłego człowieka jest zdolność do odnalezienia się w nowej rzeczywistości oraz aktualizowanie swych kompetencji. Studiowanie studentów zaocznych jest aktywnym uczestnictwem w całożyciowym uczeniu się, które stanowi ich świadomy wybór, prowadzący do realizacji założonego celu. Zgodnie z teorią Mezirowa umiejętność odrzucenia ram odniesienia i samodzielnego nadawania znaczeń jest cechą transformatywnego uczenia się dorosłych. Autonomia w teorii transformatywnego uczenia się stanowi wyraz odpowiedzialnego myślenia, które traktowane jest jako centralne zagadnienie uczenia się dorosłych.
Year
Issue
10
Pages
101-110
Physical description
Contributors
References
 • Aleksander, T. (2009). Edukacja dla nadchodzącej przyszłości w kontekście raportów i strategii krajowych oraz zagranicznych. Edukacja Dorosłych, 3.
 • Ciechanowska, D. (2011). Autonomia studenta w procesie studiowania. In: D. Ciechanowska (ed.). Studenci konsumentami wiedzy akademickiej. Szczecin.
 • Ciechanowska, D. (2011). Benefits of Student Autonomy and Independent Thought. In: K. Denek, A. Kamińska, W. Kojs & P. Oleśniewicz (eds.). Education of Tomorrow. Contemporary Education and Its Contexts. Sosnowiec.
 • Ciechanowska, D. (2015). The contemporary university as a threat to learner autonomy. In: K. Denek, A. Kamińska & P. Oleśniewicz (eds.). Education of Tomorrow. Education and Other Forms of Activity of Adults. Sosnowiec.
 • Ciechanowska, D. (2014). Akademickie kształcenie pokolenia Y w perspektywie zmian w dydaktyce szkoły wyższej. In: D. Ciechanowska. Perspektywy zmian w praktyce kształcenia akademickiego. Szczecin.
 • Denek, K. (2013). Uniwersytet. Między tradycją a wyzwaniami współczesności i przyszłości. Edukacja Humanistyczna, 1 (28).
 • Fenner, A.-B. (2000). Learner Autonomy. In: A.-B. Fenner & D. Newby. Approaches to Materials Design in European Textbooks: Implementing Principles of Authenticity, Learner Autonomy, Cultural Awareness. Strasbourg.
 • Galimberti, A. (2014). University and lifelong learning. A research on “non traditional stories” and learning identities. In: B. Käpplinger, N. Lichte, E. Haberzeth & C. Kulmus (eds.). Changing Configurations of Adult Education in Transitional Times. Conference Proceedings. Berlin.
 • Giddens, A. (2001). Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa.
 • Gogia, L. (2013). Adult Education: A Question of Discipline. Edus, 703. Access: https://www.academia.edu/8018667/Adult_Education_A_Question_of_Discipline.
 • Harnett, M. (2012). Facilitating motivation through support for autonomy. Proceedings ASCILITE – Australian Society for Computers in Learning in Tertiary Education Annual Conference.
 • Homplewicz, J. (1999). Charakter kształtujących człowieka wartości. Wychowawca – miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich, 2 (74).
 • Jankowski, D., Przyszczypkowski, K. & Skrzypczak J. (1996) Podstawy edukacji dorosłych. Zarys problematyki. Poznań.
 • Kostyło, H. (2011). Przesłanie „Pedagogii uciśnionych” Paula Freire. Forum Oświatowe, 2 (45).
 • Malewski, M. (2010). Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice. Wrocław.
 • Matlakiewicz, A. & Solarczyk-Szwec, H. (2009). Dorośli uczą się inaczej. Toruń.
 • Matusewicz, Cz. (1975). Psychologia wartości. Warszawa.
 • Merriam, S.B, Caffarella, R.S & Baumgartner L.M. (2007). Learning in Adulthood. A comprehensive guide. San Francisco.
 • Mezirow, J. (1997). Transformative Learning: Theory to Practice. Access: http://www.hrdmax.com/images/column_1325932983/Mezirow%20Transformative%20Learning.pdf.
 • Pleskot-Makulska, K. (2007). Teoria uczenia się trans formatywnego autorstwa Jacka Mezirowa. Rocznik Andragogiczny.
 • Półturzycki, J. (2014). O potrzebie aksjologii w studiach akademickich. In: D. Ciechanowska (ed.) Perspektywy zmian w praktyce kształcenia akademickiego. Szczecin.
 • Spitzer, M. (2013). Cyfrowa demencja. Słupsk.
 • Stochmiałek, J. (2005). Zmiany w edukacji dorosłych – elementy tradycji i nowoczesności. Edukacja ustawiczna dorosłych. Kwartalnik Naukowo-Metodyczny, 3.
 • Yahr, MA. & Schimmel, K. (2013). Comparing current students to a pre-Millennial generation: are they really different?. Research in Higher Education Journal.
 • Zalewski, Z. (1991). Psychologia zachowań celowych. Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c8ddd77-ca8f-42e1-b97d-d5a1df913f3c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.