PL EN


2015 | 2(36) | 197-207
Article title

Problematyka zatorów płatniczych w transakcjach handlowych – aspekty prawne i ekonomiczne

Authors
Content
Title variants
EN
The issue of payment backlogs in commercial transaction – legal and economic aspects
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The main purpose of the article is to present economic and legal aspects of payment backlogs in commercial transactions. In terms of economic aspects, the study focuses on the structure and cycle diversity of corporate receivables, payment terms and the scale of losses caused by late payments in the chosen European countries. The analysis was based on the data presented in the reports of the multinational information agency Intrum Justitia. The study shows that paying credibility in European countries is strongly diversifi ed. The most reliable and favourable situation regarding the analysed aspect should be enjoyed by the Scandinavian countries, Finland, Island and Switzerland. In turn, the least stable situation and gravest problems relating paying credibility occurred in the Southern European countries, especially in Greece, Bosnia and Herzegovina, Portugal, Croatia, Bulgaria, Serbia, Romania and Cyprus. The legal aspects of the payment backlogs were analysed on the ground of both EU and domestic law. The brief characteristics of both Directive 2000/35/EC of 29.6.2000 on combating late payment in commercial transactions and Directive 2011/7/EU of 16.02.2011 on combating late payment in commercial transactions was presented in the article. Furthermore, the article contains a brief analysis of the domestic Act of 8.03.2013 – Payments Terms in Commercial Transaction.
PL
Celem artykułu jest prezentacja ekonomicznych i prawnych aspektów zatorów płatniczych w transakcjach handlowych. W aspekcie ekonomicznym analizowano zróż- nicowanie struktury i cykli należności przedsiębiorstw, terminy płatności oraz skalę strat z tytułu opóźnienia płatności w wybranych krajach Europy. Analizę oparto na danych pochodzących z raportów międzynarodowej wywiadowni gospodarczej Intrum Justitia. Badania wykazały, że wiarygodność płatnicza w krajach Europy jest bardzo zróżnicowana. Najkorzystniejszą sytuacją w tym zakresie cechowały się kraje skandynawskie oraz Finlandia, Islandia i Szwajcaria. Z kolei największe problemy z wiarygodnością płatniczą miały przedsiębiorstwa Europy Południowej, w tym szczególnie w Grecji, Bośni i Hercegowinie, Portugalii, Chorwacji, Bułgarii, Serbii, Rumunii oraz na Cyprze. Aspekty prawne zatorów płatniczych analizowano na gruncie prawa wspólnotowego i krajowego. Przedstawiono charakterystykę Dyrektywy 2000/35/WE z dnia 29 czerwca 2000 roku w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych oraz Dyrektywy 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. Ponadto przeprowadzano analizę krajowej ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
Contributors
author
References
 • Bieżuński, P. (2013). Terminy zapłaty w transakcjach handlowych. Komentarz. Pobrane z: http://www.produkty.lex.pl.
 • Druk sejmowy nr III.3035 z 18 lipca 2001 r. (2001).
 • Druk sejmowy nr VII.1001 z 13 grudnia 2012 r. (2012).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/35/WE z 29 czerwca 2000 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (2000). Dz.U.UE.L.2000.200.35 z późn. zm.
 • Dyrektywa Parlamentu europejskiego i Rady 2011/7/UE z 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (2011). Dz.U.UE.L. 2011.48.1 z późn. zm.
 • European Payment Index 2005–2014. Intrum Justitia. Pobrane 10 stycznia 2015 z: http://www.intrum.com.
 • Franc-Dąbrowska, J. (2010). Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarowania zyskiem w przedsiębiorstwach rolniczych. Rozpr. Nauk. Monogr. SGGW-AR, 365.
 • Gołaś, Z., Bieniasz, A. (2014). Zróżnicowanie terminów płatności w wybranych krajach Europy. Zesz. Nauk. SGGW Polit. Eur. Finans. Market., 12(61).
 • Marquardt, P. (2002). Ustawa o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym – lex claudicans. Rejent, 10.
 • Staniek, K. (2004). Terminy zapłaty w transakcjach handlowych. Monit. Prawn., 2, 7.
 • Tollik, R. (2002). Krótki komentarz do ustawy z 6 września 2001r. o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym (Dz.U. Nr 129, poz. 1443). Palestra, 9–10.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2004). Dz.U. Nr 90, poz. 864/2 z późn. zm.
 • Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (2010a). Dz.U. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (2013a). Dz.U. z 2013 r., poz. 749 z późn. zm.
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (2012a). Dz.U. poz. 1376 z późn. zm.
 • Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (2010b). Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.
 • Ustawa z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (2012b). Dz.U. poz. 1112 z późn. zm.
 • Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (1964). Dz.U.nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 • Ustawa z 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (2010c). Dz. U. Nr 139, poz. 1323, z późn. zm.
 • Ustawa z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (2013b). Dz.U. poz. 403 z późn. zm.
 • Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (2013c). Dz.U. poz. 217 z późn. zm.
 • Ustawa z 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fi zyczne (1989). Dz.U. nr 27, poz.148 z późn.zm.
 • Ustawa z 6 września 2001 r. o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym (2001). Dz.U. Nr 129, poz. 1443 z późn. zm.
 • Zawadzka, D. (2011). Regionalne ujęcie terminów wzajemnych rozliczeń przedsiębiorstw w Europie – analiza porównawcza. Zesz. Nauk. SGGW Ekon. Organ. Gosp. Żywn., 89.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c8f89dc-de4d-4e4a-954a-b182eb457db8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.