PL EN


Journal
2012 | 4 | 274-284
Article title

Wybrane zachowania zdrowotne młodzieży akademickiej a umiejscowienie kontroli zdrowia

Content
Title variants
EN
Selected health behaviours presented by university students vs. health locus of control
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp: Zachowania zdrowotne są efektem ukształtowanej postawy wobec zdrowia, a szczególnie poczucia odpowiedzialności za swoje zdrowie i współodpowiedzialności za zdrowie innych. Istotną rolę w wyborze zachowań zdrowotnych pełni umiejscowienie kontroli zdrowia. Charakteryzuje się ono przekonaniem o możliwości wpływania na stan własnego zdrowia i jego poprawę. Młodzież akademicka jest grupą szczególnie narażoną na występowanie niekorzystnych zachowań zdrowotnych. cel badań: Celem badań była ocena związku pomiędzy wybranymi zachowaniami zdrowotnymi młodzieży akademickiej a umiejscowieniem kontroli zdrowia. Materiał i metoda: Badaniem objęto grupę 194 studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku. Zastosowano autorski kwestionariusz ankiety oraz Wielowymiarową Skalę Umiejscowienia Kontroli Zdrowia MHLC–B. Do opracowania statystycznego wykorzystano test niezależności chi- kwadrat. Wyniki i wnioski: Analiza wybranych zachowań zdrowotnych pozwala stwierdzić, że zdecydowana większość młodzieży akademickiej nie pali papierosów, natomiast prawie ¾ studentów deklaruje picie alkoholu. Nie wykazano zależności pomiędzy zachowaniami ryzykownymi, tj. paleniem papierosów i piciem alkoholu a umiejscowieniem kontroli zdrowia.
Introduction. Health behaviours result from the mature attitude towards health, especially the awareness of being responsible for one’s health as well as joint responsibility for health status of other people. Health locus of control plays an important role in the choice of pro-health behaviours. It is characterised by the conviction that one may inflence his/her own health status and its improvement. University youth is a group of people at special risk of adverse health behaviours. the purpose of this study was to evaluate the relation between selected health behaviours presented by university students with respect to health locus of control. Material and methods. The study included 194 students of the Higher Vocational School in Sanok. A survey questionnaire developed by the authors was used together with Multidimensional Health Locus of Control Scale MHLC-B. Statistical analysis included the chi square test of independence. results and conclusions. The analysis of selected health behaviours led to the conclusion that the vast majority of university students did not smoke, however almost three quarters of students declared drinking alcohol. No relation between risky behaviours like smoking or drinking alcohol and health locus of control was found.
Journal
Year
Issue
4
Pages
274-284
Physical description
Contributors
author
  • Z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. Grodka w Sanoku, Instytut Medyczny
  • Z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Katedra i Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie
  • Z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. Grodka w Sanoku, Instytut Medyczny
  • Z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. Grodka w Sanoku, Instytut Medyczny
  • Z Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
  • Z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. Grodka w Sanoku, Instytut Medyczny
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c91d109-9807-4695-be54-75760612169f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.