Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1(17) | 17

Article title

Społeczne aspekty udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w misjach i operacjach poza granicami kraju (część1)

Content

Title variants

EN
Social aspects of the Polish Armed Forces’ participation in missions and operations overseas (part 1)

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The aim of the article is to identify and characterize selected social aspects of the Polish Armed Forces’ operations and missions overseas. In this part of the publication, the author presents three related and mutually affecting each other aspects, firstly concerning the consequences of the soldiers’ operation within a military base understood as a total institution, secondly, threats to soldiers’ personal safety and finally disturbances in the functioning of the soldiers’ families resulting from their service overseas. As the topic has not been exhausted, its three other aspects will be discussed in the second part of the article.

Contributors

 • Akademia Obrony Narodowej

References

 • 1. Baranowska Aneta, Człowiek w instytucji totalnej. Społeczne aspekty służby polskich żołnierzy poza granicami kraju, NOMOS, Kraków, 2013.
 • 2. Baranowska Aneta, Proces kształtowania się tożsamości w instytucji totalnej na przykładzie żołnierzy – mieszkańców obozu Babilon w Iraku, Acta Universitatis Wratislaviensis, no 3096, Wrocław, 2009.
 • 3. Basińska Beata, Dom to baza – funkcjonowanie rodzin żołnierzy pełniących służbę w warunkach ekstremalnych, [w:] Truszczyński Olaf, Konopka Lech, Sikora Krzysztof, Rakowski Andrzej, Kosiorek Lech (red.), Służba żołnierzy i funkcjonariuszy służb państwowych wykonujących zadania w warunkach ekstremalnych, t. 8, Departament Wychowania i Promocji Obronności MON, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej w Wojsku, Warszawa, 2004.
 • 4. Marcinkowski Czesław, Zagrożenie bezpieczeństwa personalnego w misjach poza granicami kraju, [w:] P. Pertek (red.) Bezpieczeństwo personalne służb mundurowych, WSOWL, Wrocław, 2014.
 • 5. Ilnicki Stanisław, Doświadczenia Kliniki Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego w leczeniu weteranów Polskich Kontyngen-tów Wojskowych, materiały z konferencji z dn. 01.12.2011.
 • 6. Korzeniewski Krzysztof, Problemy zdrowotne longterm travelers na przykładzie żołnierzy Polskich Kontyngentów Wojskowych w aspekcie praktyki lekarza rodzinnego, Family Medicine & Primary Care Review, nr 3/2013, Wydawnictwo Continuo, Wrocław, 2013.
 • 7. Perlak Małgorzata, Reakcje stresowe na zdarzenia krytyczne, Na ratunek. Magazyn dla służb ratujących życie, nr 5/13, Wydawnictwo ELAMED.
 • 8. Polcyn-Radomska Anna, Rozłąka wynikająca z pobytu żołnierza na misji jako potencjalne źródło trudności w rozwoju i funkcjonowaniu dziecka, Kwartal-nik Naukowy Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides Et Ratio, nr 2(18)/2014.
 • 9. Politowski Bogusław, Na obczyźnie dla ojczyzny, Kurier Weterana, nr 2/2012, Wojskowy Instytut Wydawniczy.
 • 10. Skłodowski Henryk, Błaszczyński Paweł, Stres bojowy: historia i współ-czesność. Perspektywa polska, Psychiatria i Psychologia Kliniczna, nr 2/2013, Medical Communications.
 • 11. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP, Warszawa, 2014.
 • 12. Zbyrad Teresa, Instytucje opieki totalnej jako forma zniewolenia i kontroli nad człowiekiem potrzebującym pomocy – na przykładzie domów pomocy społecznej, Roczniki Nauk Społecznych, KUL, tom 4(40), nr 2/2012.
 • 13. Zdrodowski Bogdan (red.), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa, 2008.
 • 1. Glińska Paulina, Kowalska-Sendek Magdalena, Choroba rodzinna, Polska Zbrojna, http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleinmagazineshow/7138?t=CHOROBA-RODZINNA.
 • 2. Męcfal Sylwia, Raport z badania Seminarium duchowne i jego mieszkańcy w świetle rozważań Ervinga Goffmana o instytucjach totalnych, Łódź, 2009, http://www.eksoc.uni.lodz.pl/is/doc/seminarium.pdf.
 • 3. Rigamonti Magdalena, Niewidoczne rany, http://polska.newsweek.pl/niewidoczne-rany,88754,1,1.html.
 • 4. Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-7297

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-2c98d0dd-8af1-481e-8129-01675f2b6b25
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.