PL EN


2015 | 51 | 3(205) | 311-322
Article title

Kłopoty z programem źródłowym

Content
Title variants
EN
Problems with the source code
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono zasady ochrony i rozpowszechniania programu komputerowego w postaci kodu źródłowego. Przyjęto, że brak jest podstaw dla kwestionowania tożsamości, z punktu widzenia prawa autorskiego, programu komputerowego wyrażonego w formie maszynowej i jako program źródłowy. W związku z powyższym nie istnieje autorskie prawo majątkowe do programu źródłowego, odrębne od prawa autorskiego do programu komputerowego, którego ten program źródłowy dotyczy. Nie jest konstrukcyjnie możliwe wyodrębnienie pola eksploatacji w postaci programu źródłowego – można jedynie stwierdzić, że dla pola eksploatacji polegającego na zmianie i modyfi kowaniu programu konieczne jest dysponowanie wersją źródłową danego programu. Wobec przeniesienia praw autorskich do całości programu, dysponentowi wersji źródłowej tego programu przysługuje jedynie ochrona na podstawie art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Poza umowami typu open source, obowiązek wydania kodu źródłowego istnieje w umowach o przeniesienie praw wyłącznych do programu lub umowach licencji wyłącznej – w sytuacjach, gdy uprawniają one do wprowadzania zmian do programu stanowiącego przedmiot danej umowy, a równolegle nie jest przewidziany odpowiedni serwis ze strony zbywcy prawa wyłącznego lub licencjodawcy. W pozostałych sytuacjach kwestia ta winna być rozważana odrębnie – w kontekście całokształtu postanowień danej umowy.
EN
The article discusses the principles of protection and sharing of the source code of a computer program. It was found that there are no grounds for questioning the identity, from the point of view of copyright, computer program expressed in the form of a machine code and as a source code. There is no distinct copyright to the source program, separate from the copyright to this computer program in the form of machine code. It is not legally possible to construct fi eld of exploitation in the form of source program – one can only conclude that for the fi eld operation to make a change and modify the program, it is necessary to have a source version of the program. When the copyright to computer program was transferred without the source code, the interests owner of this source code are secured only by the protection of the know-how. Apart from the open source contracts, the obligation to provide the source code exists only in agreements on the transfer of copyright to a program or in the case of exclusive license contracts, provided that they authorize licensee to make changes to the program and there is not provided that the seller or licensor will make services for renovation or other modifi cation of computer program. In other cases, this issue should be considered separately – in the context of the overall provisions of the contract.
Year
Volume
51
Issue
Pages
311-322
Physical description
Contributors
 • Katedra Prawa Własności Intelektualnej, Wydział Prawa i Administracji UJ
References
 • Aho R., Sethi J. Ullman, 2002, Kompilatory: reguły, metody i narzędzia, Warszawa.
 • Barta J., Markiewicz R., 2005, Oprogramowanie open source w świetle prawa „Między własnością a wolnością”, Kraków.
 • Barta J., Markiewicz R., 2012, Z perspektywy legalnego dysponenta programu komputerowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej”, z. 118, s. 19–39.
 • Barta J., Markiewicz R., Do kogo należy kod źródłowy? w: R. Sikorski, M. Mataczyński i K. Klafkowska-Waśniowska (red.), Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa Profesora Mariana Kępińskiego, Warszawa 2012.
 • Bing J., 2009, Copyright protection of computer programs, w: Estelle Derclaye (red.), Research Handbook on the Future of EU Copyright, Cheltenham.
 • Brzozowska M., Kod źródłowy – aspekty prawne, http://decyzje-it.pl/centrum-wiedzy/inne-klasy/artykuly/kod-zrodlowy-aspekty-prawne.html, dostęp: 18.11.2015.
 • Rodzeń R., 2015, Kod źródłowy a prawo autorskie, http://www.serwisprawa.pl/artykuly,10294,24270,kod-zrodlowy-a-prawo-autorskie, dostęp: 18.11.2015.
 • Okoń Z., 2015, w: D. Flisak (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa.
 • Kilian W., Heussen B., 2008, Computerrechts-Handbuch, 26. Ergänzungslieferung, C. H. Beck Verlag, Monachium, uwagi 62–65.
 • Rooijen van A., 2010, The software interface between copyright and competition law: a legal analysis of interoperability in computer programs, Alphen aan den Rijn.
 • Targosz T., 2014, Obowiązek wydania kodu źródłowego przez stronę umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe, Ius Focus Prawo własności Intelektualnej 2014/12, http://www.m.legalis.pl/archive/iusfocus/Obowizek-wydania-kodu-rdowego-przez-stron-umowy-przenoszcej-autorskieprawa-majtkowe-93.html?e=&u=6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2c994e2e-596b-4f1f-bf9b-28128581c6d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.