PL EN


2016 | 1(63) | 108-128
Article title

Métropole du Grand Paris 2016. Realizacja polityki mieszkaniowej na obszarze metropolii paryskiej

Content
Title variants
EN
Métropole du Grand Paris 2016: Housing policy in the Paris metropolitan area
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule opisano powstanie Metropolii Wielkiego Paryża (Métropole du Grand Paris, MGP), ze szczególnym uwzględnieniem zmian i wyzwań wynikających z realizacji polityki mieszkaniowej na szczeblu metropolitalnym. MGP jest strukturą współpracy międzygminnej z własnym budżetem o szczególnym statusie i obejmuje Paryż, 123 gminy położone w sąsiednich departamentach oraz pięć gmin zewnętrznych. MGP przejmie kompetencje m.in. w zakresie zarządzania rozdzielaniem środków pomocowych wspierających mieszkalnictwo socjalne, modernizacji zabudowy mieszkaniowej, eliminacji budynków o niskiej jakości. Realizacja polityki mieszkaniowej na szczeblu metropolitalnym wiąże się z szeregiem wyzwań dotyczących konsolidacji działań instytucji zajmujących się tworzeniem mieszkań socjalnych, rezerwacji gruntów pod zabudowę socjalną i zwiększenia liczby nowych mieszkań, w tym dążenia do ich równomiernego rozmieszczenia w skali metropolitalnej. Dodatkowo pojawiają się nowe wyzwania, spowodowane zmieniającą się strukturą społeczno-demograficzną gospodarstw domowych, wymagające nowatorskich rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych.
EN
The paper describes the creation of the Greater Paris metropolitan area (Métropole du Grand Paris, MGP), with special emphasis on the changes and challenges related to the implementation of the housing policy at the metropolitan level. MGP is an inter-municipal cooperation structure with its own budget and special status. It embraces Paris, 123 municipalities located in the neighbouring departments, and fie external municipalities. MGP will take the responsibilities in the field of: management of resources to support social housing, renovation of housing, elimination of low-quality buildings. The implementation of the housing policy at the metropolitan level is associated with a number of challenges mainly in terms of consolidation of activities undertaken by the institutions of social housing, reservation of land for social housing investments, increase in the amount of new housing, including attempts for their more even distribution at the metropolitan scale. In addition, a set of new challenges appeared due to the changing socio-demographic structure of households, which in turn require innovative architectural solutions.
Contributors
 • Polska Akademia Nauk, Instytut Geografi i Przestrzennego Zagospodarowania, mgor@twarda.pan.pl
 • CNRS UMR 8504 Géographie-Cités
References
 • Alba D., Mancret-Taylor V. (red.), 2014, Abécédaire de la future Métropole du Grand Paris, Carnet 1: État des lieux thématique, Paris: Atelier Parisienne d’Urbanisme (APUR), Institut d’Aménagement et d’Urbanisme Île-de-France.
 • Bourdeau-Lepage L., 2013, „Introduction. Grand Paris: projet pour une métropole global”, Revue d’Économie Régionale & Urbaine, nr 3, s. 403–436.
 • Brett-Visset F., 2014, „La métropole du Grand Paris: décryptage(s)”, Note rapide IAU, nr 644, marzec.
 • Burgel G., 2010, „Grand Paris, le pari est-il encore gagnable?”, Savoir/Agir, 2010/1, nr 11, s. 103–110.
 • Chauvel J.-P., Munck J., 2014, „La métropole du Grand Paris: considérants fianciers et ficaux”, Note rapide IAU, nr 657, czerwiec.
 • Claude V., Saunier P.-Y., 1999, „L’urbanisme au début du siècle. De la réforme urbaine à la compétence technique”, Vingtième Siècle. Revue d’histoire, t. 64, nr 1, s. 25–40.
 • Cohen J.-L., 2010, „Petite histoire du Grand Paris”, Critique, 2010/6, nr 757–758, s. 486–492.
 • Daubigny J., Lorot P., 2013, „Le Grand Paris dans la compétition des grandes métropoles”, Géoéconomie, 2013/3, nr 66, s. 167–176.
 • François J.C., Ribardière A., Fleury A., Mathian H., Pavard A., Saint-Julien T., 2011, Les disparités de revenus des ménages franciliens. Analyse de l’évolution 1990–1999–2007, Paris: DRIEA IF/SCEP.
 • Górczyńska M., 2014, „Odnowa miejska à la française: społeczny wymiar programów rewitalizacji”, Studia Regionalne i Lokalne, nr 4, s. 70–87.
 • Górczyńska M., 2015, „Polityka mieszkaniowa jako narzędzie różnicowania społecznego w Paryżu”, Przegląd Geografizny, t. 87, z. 2, s. 225–253.
 • Gravier J.-F., 1947, Paris et le désert français: décentralisation, équipement, population, Paris: Le Portulan.
 • Houard N., 2009, Droit au logement et mixité. Les contradictions du logement social, Paris: l’Harmattan.
 • Jérôme B., 2015a, „La résistance des maires limite les ambitions du Grand Paris”, Le Monde, 10.02.
 • Jérôme B., 2015b, „La réquisitoire de la Cour des comptes contre la politique du logement en Île-de-France”, Le Monde, 08.04.
 • Joinet H., 2014, „Le logement, cœur de métier de la future métropole du Grand Paris”, Note rapide IAU, nr 663, wrzesień.
 • Lainé-Daniel F., Noyé Ch., Rathier F., 2013, Politiques de peuplement et logement social. Premiers effets de la rénovation urbaine, Etude du Comité d’Evaluation et de suivi de l’ANRU, Paris: La Documentation Française.
 • Laurent J.-L., 2011, wypowiedź podczas panelu dyskusyjnego zoragnizowanego przez Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Île-de-France (IAU-ÎdF), 19.10.2011 pt.: Paris Métropole: nouvel acteur du débat métropolitain.
 • Ledoux N., 2013, „Pour un Grand Paris de la rénovation urbaine”, Métropolitiques, 6.11.2013, http://www.metropolitiques.eu/Pour-un-Grand-Paris-de-la.html (dostęp: 6.02.2016).
 • Marchand B., 2001, „La haine de la ville: « Paris et le désert français » de Jean-François Gravier”, L’information géographique, t. 65, nr 3, s. 234–253.
 • Merlin P., 2003, L’Île-de-France, hier, aujourd’hui, demain, Paris: La documentation Française.
 • Pinçon M., 1976, Les H.L.M., structure sociale de la population logée, Agglomération de Paris 1968, t. 1., Paris: CSU.
 • Pinçon M., Pinçon-Charlot M., 2004, Sociologie de Paris, Paris: La Découverte.
 • Pyka R., 2012, „Zarządzanie obszarami metropolitalnymi na przykładzie francuskich rozwiązań instytucjonalnych – między inercją a zmianą”, Przestrzeń Społeczna (Social Space), nr 4, s. 12–21.
 • Pyka R., 2014, „Bieguny metropolitalne we Francji. W poszukiwaniu narzędzi wzmacniania współpracy i rozwijania powiązań funkcjonalnych między francuskimi obszarami metropolitalnymi”, Studia Regionalne i Lokalne, nr 1, s. 5–27.
 • Rey-Lefebvre I., 2015, „Quand la décentralisation favorise les égoïsmes locaux”, Le Monde, 14.04.
 • Rousseau A., Montillet P., 2014, „1913–2013: le Grand Paris a 100 ans”, Note rapide IAU, nr 649, marzec.
 • Sagot M., 2013, Géographie sociale et habitat en Île-de-France, Evolutions 2001–2011, Paris: IAU IDF.
 • Saint-Etienne Ch., 2013, „La France et le Grand Paris face à la crise”, Géoéconomie, 2013/3, nr 66, s. 151–165.
 • Ustawa MAPTAM: LOI n° 2014–58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affimation des métropoles.
 • Wójtowicz D., 2008, Decentralizacja władzy publicznej we Francji w drugiej połowie XX wieku, maszynopis rozprawy doktorskiej, Uniwersytet Śląski, Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2cb61960-cc1d-4895-937e-f852ffaf05bf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.