Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2(95) | 17-24

Article title

RZECZNIK MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW – JAKO POZASĄDOWY ORGAN OCHRONY PRAW PRZEDSIĘBIORCÓW

Content

Title variants

EN
THE ENVOY FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SME) - AS EXTRAJUDICIAL BODY OF PROTECTION OF ENTREPRENEURS' RIGHTS

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The purpose of the article is to present the administrative and legal status of The Envoy for Small and Medium-Sized Enterprises (SME) - as a new specialized body in the field of protection of entrepreneurs' rights. The SME Envoy is an important element of support for entrepreneurship in Poland. The authors of the article focused primarily on the tasks and legal forms of the SME Envoy's implementation of tasks.

Year

Issue

Pages

17-24

Physical description

Dates

published
2019-03-06

Contributors

 • Uniwersytet Śląski
 • PWSZ w Raciborzu

References

 • 1. Bieńczyk-Missala A., Międzynarodowa Ochrona Praw Człowieka, Wybór Dokumentów, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 • 2. Boć J., Kontrola dokonywana przez Rzecznika Praw Obywatelskich, [w:] Boć J.(red.), Prawo administracyjne, Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław 1997.
 • 3. Jaros P.J., Rzecznik Praw Dziecka ustawodawstwo i praktyka, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2006.
 • 4. Jaros P. J., Rzecznik Praw Dziecka w Polsce. Ukształtowanie Rzecznika Praw Dziecka w Polsce jako organu państwowego, komentarz do ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, Warszawa 2013.
 • 5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1987r. (Dz. U. z 1997r. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • 6. Kosikowski C., Polskie publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 1999.
 • 7. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych uchwalony 16 grudnia 1966 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz. U. z 1977 r. Nr 38 poz. 169).
 • 8. Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2011.
 • 9. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 ze zm.).
 • 10. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 2038 ze zm.).
 • 11. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 648).
 • 12. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 650).
 • 13. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.).
 • 14. Zacharko L., Wartenberg - Kempka B., Rzecznik Praw Dziecka w systemie pozasądowej ochrony praw dzieci, [w:] Wójcicka E.(red.), Pozasądowa ochrona praw i wolności jednostki, instytucje, standardy, efektywność, Wydawnictwo im S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2014.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-2cb9382b-0c74-4769-8111-62d00afc0d4b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.