PL EN


2016 | 8(2)/2016 | 237-250
Article title

OZNACZANIE PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁAJĄCYCH W SPORCIE

Content
Title variants
EN
DESIGNATION OF SPORTS’ ENTREPRENEUERS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sfera sportu podlega coraz większym wpływom komercjalizacji i profesjonaliza-cji. Dlatego też, aby móc walczyć jak równy z równym na arenie krajowej czy międzynarodowej, podmioty działające w sporcie muszą szukać alternatywnych sposobów finansowania. Jest to konieczne, aby posiadać odpowiednie środki na prowadzenie działalności sportowej. W konsekwencji prowadzenie działalności gospodarczej staje się de facto jednym z najważniejszych celów tych podmiotów. Celem artykułu jest omówienie zagadnień dotyczących specyfiki oznaczania przedsiębiorców w świecie sportu. Autorka przyjęła za hipotezę badawczą założenie, że wpływ na oznaczanie podmiotów działających w sferze sportu mają aspekty natury prawnej, jak również ekonomicznej.
EN
The increase of commercialization and professionalisation has influence on sports’ world. If sport clubs want to fight hand to hand on international area with one anoth-er, the alternative ways for this financing have to be found. It is necessary in order to possess the proper recourses on conducting sports activity. In consequence, conducting economic activity is one of the most important goals of that entrepreneurs. Sports clubs include sponsoring agreements with entrepreneurs and use their trademarks. This measures give a chance to develop their activity. The maingoal of this article is to analyse specificity of sports’ entrepreneurs’ designation. The author of this article supposes that law regulations and economic aspects have main influence on the ways of sports’ entrepreneurs’ designation.
Contributors
 • Katedra Prawa Cywilnego – Zakład Prawa Handlowego Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
References
 • Armknecht B., Umowa sponsoringu w sporcie, Promotor, Warszawa 2011.
 • Bałos I., Oznaczenia przedsiębiorców. Wymogi ustawowe a postępowanie uczestników obrotu gospodarczego, „Monitor Prawniczy” 2009, Nr 24, s. 1356-1362.
 • Biliński M., Sportowa spółka akcyjna – forma prowadzenia działalności gospodarczej z zakresu sportu profesjonalnego, „PUG” 2001, Nr 9.
 • Cajsel W., Formy prawne działalności klubów sportowych, „Sport Wyczynowy” 2006, Nr 9-10, s. 44-53.
 • Cajsel W., Ustawa o sporcie. Komentarz, Wyd. C.H. Beck 2011.
 • Dudek D., Pojęcie klubu sportowego, Studia Humanistyczne, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie 2005, Nr 5, s. 17-28.
 • Frąckowiak J., System prawa prywatnego. Tom I, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2007.
 • http://marketing.sportowy.prv.pl/ [data dostępu: 15.06.2016].
 • http://przegladsportowy.pl/ [data dostępu: 28.06.2016].
 • http://sportlex.pl/ [data dostępu: 20.06.2016].
 • Iwan B., Nowe trendy w marketingu sportowym, Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 2010, Nr 3, s. 353-367.
 • Mikołajczyk A., Sponsoring sportowy w europejskich klubach piłkarskich, Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, t. V, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Gdańsk 2008, s. 245-258.
 • Ostapski A., Zmiana wpisu i odmowa zmiany wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych, Nowe Zeszyty Samorządowe – Opinie prawne 2013, Nr 1.
 • Penc J., Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
 • Rogowski W., Siemieńska S., Sponsoring tytularny obiektów sportowych, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Handlowej Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finan-sów 2009, Nr 91, s. 83-97.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 29 lutego 2009 r. w sprawie wspólno-towego znaku towarowego, Dz.U. L 78 z 24.03.2009, s. 1-42.
 • Sznajder A., Marketing sportu, PWE, Warszawa 2008.
 • Szczepanowska – Kozłowska K., Używanie firmy jako naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, „Przegląd Prawa Handlowego” 2008, Nr 10, s. 5-12.
 • Szulc M., Komercyjne wykorzystanie oznaczeń indywidualizujących osobę w znaku towarowym, Przegląd Prawa Handlowego 2014, Nr 7, s. 36-49.
 • Westfal K. M., Znaki towarowe w sporcie, “Journal of Education, Health and Sport” 2015, Nr 5(12), s. 666-677.
 • Wojnicz B., Uczniowskie kluby w prawnym bałaganie, „Rzeczpospolita” PCD 2015, Nr 3, s. 10.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2cbcb681-6191-4afc-976b-031cb3f6e7b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.