PL EN


2009 | 5 | 119-133
Article title

Produkt w globalnej działalności przedsiębiorstw

Authors
Title variants
EN
The Product in Global Activities of Enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Globalizacja stawia przed przedsiębiorstwami nowe wyzwania, ale stwarza także nowe problemy. Proces globalizacji powoduje zanikanie wielu barier, mobilność kapitału, a zmiany w technologii informacyjnej eliminują potrzebę bezpośredniego kontaktu między klientem, a dostawcą. W tej sytuacji firmy działające na rynkach globalnych muszą podejmować decyzje zmierzające do dostosowania i standaryzacji swoich ofert. Najczęściej firmy te stosują strategie produktów w swojej międzynarodowej działalności. Celem tych strategii jest zmiana oferowanego produktu w produkt globalny lub markę globalną.
EN
The globalization is the cause of new challenges and problems in many organizations. The enterprises, which operate on global markets, have to make decisions about standarisation versus adaptation of their offers. The article touches on problems of global products and brands describing the main strategies of products in international activities of firms. (original abstract)
Year
Issue
5
Pages
119-133
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
References
 • Aaker D.A., Sthaler J., The Lure of Global Branding, "Harvard Business Review", November-December 1999.
 • Altkorn J., Strategie marki w marketingu międzynarodowym, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1999.
 • Aniszewska G., Współczesne organizacje - w stronę różnorodności, czy homogeniczności? MBA 4/2004.
 • Badania marketingowe. Teoria i praktyka, K. Mazurek-Łopacińska (red. nauk.), PWN, Warszawa 2005.
 • Biznes międzynarodowy. Od internacjonalizacji do globalizacji, M.K. Nowakowski (red.), Wyd. SGH, Warszawa 2005.
 • Czinkota M., Ronkainen I., International Marketing, wyd. 2, The Dryden Press, Chicago 1990.
 • Czupiał J., Marketing w strategii międzynarodowej przedsiębiorstwa, Zarządzanie i marketing nr 7, 1997.
 • Domański T., Globalizacja marki- nowe wyzwania marketingowe, Marketing i Rynek nr 1, 2001, s. 7-8.
 • Duliniec E., Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2004, s.189.
 • Grzegorczyk W., Marketing na rynku międzynarodowym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Kozioł L., Wojtowicz A., Zastosowanie koncepcji marketingu w węzłowych obszarach zarządzania firmą, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, zeszyt 2, Tarnów 1999.
 • Koźmiński A.K., Zarządzanie międzynarodowe. Konkurencja w skali światowej, PWE, Warszawa 1999.
 • Mazurek-Łopacińska K., Niektóre dylematy rozwoju marketingu globalnego, Prace Naukowe AE Wrocław, nr 852, 2000.
 • Rodrigues C., International Management, A Cultural Approach, 2 ed., South-Western. College Publishing, Cincinnati, 2001.
 • Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2005.
 • Sznajder A., Euromarketing. Uwarunkowania na rynku Unii Europejskiej, PWN, Warszawa 1999.
 • Współczesne problemy marketingu międzynarodowego, J. Wiktor (red. nauk.), AE Kraków 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2cc606a8-6670-47dd-bcaf-7666c77fd034
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.