PL EN


2013 | 36 | 48-59
Article title

Płatności bezgotówkowe w Polsce w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy

Content
Title variants
EN
Cashless payments in Poland in the context of the information society and knowledge-based economy
Conference
36
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania była identyfikacja zakresu wykorzystania narzędzi płatności bezgotów-ko¬wych w Polsce na tle rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz wpływu koncepcji gospodar-ki opartej na wiedzy. W kolejnych częściach przedstawiono istotę bezgotówkowych instrumentów płatniczych, ich zalety i wady oraz skalę wykorzystania. Wskazano na przyczyny i główne bariery korzystania z tego typu płatności przez konsumentów (także w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego). Przedstawiono także możliwe sposoby niwelowania tych barier, z uwzględnieniem działań mieszczących się w koncepcji gospodarki opartej na wiedzy. W warstwie źródłowej skorzystano z materiałów wtórnych, zarówno czasopism, jak i dokumentów pochodzących z badanego sektora. Z analiz wynika, że wzrost popularności bezgotówkowych usług płatniczych jest uzależniony od akcji edukacyjnej, także w zakresie stosowania technologii informacyjnych. Istotne jest też wzmacnianie zaufania do instytucji finansowych, popularyzacji nowoczesnych usług bankowych oraz bardziej aktywnego korzystania z produktów bankowych. Ważna jest także rozbudowa infrastruktury informatycznej i obniżenie kosztów jej eksploatacji.
EN
The paper identified non-cash payment instruments used in Poland against the background of the development of the information society and the impact of the concept of the knowledge econ-omy. The following sections presents the essence of non-cash payment instruments, their ad-vantages and disadvantages and the scale of use. Pointed out the reasons and the main barriers to the use of such payments by the consumer (also in the context of the Information Society). Identi-fied ways to reduce these barriers, including actions in the concept of the knowledge economy. Used secondary sources, journals and documents from the test sector. The analysis shows that the increase in popularity of non-cash payment services is dependent on the educational campaign, including in the use of information technology. It is also important to strengthen confidence in financial institutions, popularization of modern banking services and a more active use of banking products. It is important to also develop infrastructure and reduce costs.
Year
Issue
36
Pages
48-59
Physical description
Contributors
 • Katedra Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego, Wydział Zarządzania Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach , kiezel@ue.katowice.pl
References
 • Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim, Warszawa, styczeń 2012.
 • Eurostat: Połowa Rumunów, Bułgarów i Greków nie używała komputera, http://m.onet.
 • pl/biznes,mr209.
 • Grzyb R., Na konto nie wróci więcej niż 2 proc., „Dziennik. Gazeta Prawna” z 23.08.
 • 2011.
 • Koźliński T., Płatności masowe w Polsce – wyniki ogólnopolskiego badania reprezentatywnego przeprowadzonego w 2009 r. i ich porównanie z wynikami analogicznego badania przeprowadzonego w 2006 r., NBP, Warszawa, czerwiec 2010.
 • Koźliński T., Porównanie wyników badań ubankowienia Polaków przeprowadzonych przez NBP w 2006 i 2009 r., NBP, Warszawa 2009.
 • Koźliński T., Wybrane wyniki badania nt. korzystania Polaków z kont osobistych i kart płatniczych oraz realizowania płatności masowych w Polsce poprzez transakcje go-tówkowe i bezgotówkowe, DSP NBP DSP, Warszawa, grudzień 2009.
 • Maison D., Analiza barier dotyczących korzystania z obrotu bezgotówkowego oraz wskazanie działań ograniczających te bariery, Raport dla NBP, Warszawa, wrzesień 2010.
 • Maison D., Postawy Polaków wobec obrotu bezgotówkowego, Raport dla NBP, War-szawa, 15 marca 2010.
 • Obrót bezgotówkowy. Zalety i wady wynikające z jego upowszechnienia, NBP, Warsza-wa 2008.
 • Polasik M., Maciejewski K., Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie, NBP, czerwiec 2008.
 • Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2010 rok, NBP, Warszawa 2011.
 • Program redukcji opłat kartowych w Polsce, NBP, Warszawa, marzec 2012.
 • Statistical Data Warehouse, European Central Bank, http://sdw.ecb.europa.eu.
 • Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, MSWiA, Warszawa, grudzień 2008.
 • Szymański M., EBPP – szansa na realizację premii zacofania w zakresie płatności ma-sowych w Polsce, KIR, prezentacja z V Plenarnego Posiedzenia Koalicji na rzecz Ob-rotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Warszawa, 24 listopada 2009 r.
 • VISA International, Global Insight Inc.,”The Virtuous Circle: Electronic Payments and Economic Growth”, http://www.corporate.visa.com/md/dl/documents/virtuoscircle_
 • 062303.pdf.
Notes
PL
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2cc99e1a-532c-4035-8a6c-6d57bb870b09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.