PL EN


2018 | 4 | 89-110
Article title

O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SŁUŻB MUNDUROWYCH W ZAKRESIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZE SPOŁECZNOŚCIĄ NIESŁYSZĄCYCH

Content
Title variants
EN
ABOUT THE NEED FOR THE EDUCATION OF UNIFORM SERVICES WITHIN THE RANGE COMMUNICATIONS WITH THE COMMUNITY DEAF
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule jest postulowana potrzeba kształcenia służb mundurowych, w tym przedstawicieli Sił Zbrojnych RP, służb ratowniczo-interwencyjnych w zakresie sprawnego i efektywnego komunikowania się z osobami Głuchymi w sytuacjach kryzysowych, w czasie klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, aktów terrorystycznych, czyli potrzeba nauczania słyszących języka wizualno-przestrzennego w postaci Polskiego Języka Migowego (PJM). Powiązano myślenie pedagogiczne z dyskursem służb mundurowych na poziomie wymiaru interakcyjnego. Zwrócono uwagę na konieczność przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu niesłyszących, co wpisuje artykuł w problematykę pedagogiki społecznej. Tekst przedstawia propozycję programu nauczania PJM (na poziomie podstawowym A1) w środowisku służb mundurowych. W tym przypadku odnosi się do projektu Signed Languages for Professional Purposes (PRO SIGN) realizowanego przez Unię Europejską w latach 2012-2015. Celem zaproponowanego programu szkolenia jest to, aby jego słyszący uczestnik, np. żołnierz nabył sprawności produktywne, receptywne, interakcyjne niezbędne w komunikacji z Głuchymi w sytuacjach kryzysowych. Uczestnik szkolenia potrafi zadawać proste pytania i odpowiadać na pytania, wydawać dyrektywy, np. [uciekaj], [padnij], [płyń], przekazywać informacje determinowane wydarzeniem, np. określać czas w PJM i rozumieć informacje otrzymywane od Głuchego. W części końcowej tekstu zaprezentowano ilustracje znaków migowych, które wyrażają proste dyrektywy spotykane w sytuacjach niebezpiecznych dla człowieka. W artykule wyrażono przekonanie, że służby mundurowe powinny mieć pełną świadomość, że w sytuacjach kryzysowych może uczestniczyć osoba z mniejszości językowej niesłyszących, z którą należy nawiązać bezpośredni kontakt. Uznano, że PJM powinien być znany na podstawowym poziomie żołnierzom i przedstawicielom innych służb odpowiedzialnych za ochronę zdrowia i życia obywateli, w tym członków mniejszości językowo-kulturowej niesłyszących.
EN
The article postulates the need to educate uniformed services representatives of Forces of Armed Republics of Poland, emergency services-interventionist in the field of efficient and effective communication with deaf people in crisis situations, during natural disasters, armed conflicts, terrorist acts, in other words, the teaching of hearing the visual-spatial language in the form of Polish Sign Language (PSL). Pedagogical thinking was associated with the discourse of uniformed services at the level of the interactive dimension. In the article attention is paid to the necessity of preventing the social exclusion of the deaf, which is the issue of social pedagogy. The text presents a proposal for the PSL curriculum (at the elementary level A1) in the environment of uniformed services. In this case refer to the project Signed Languages odds Professional Purposes (PRO SIGN) of realized in 2012-2015 by European Union. The aim of the proposed training program is that its hearing participant, e.g. a soldier, acquires productive, receptive and interactive skills necessary in communication with deaf people in crisis situations. The training participant can ask simple questions and answer questions, issue directives, e.g. run, drop, swim, provide information determined by the event, for example, specify time in PJM and understand information received from deaf. In the final part of the text, illustrations of sign marks are presented, which express simple directives encountered in situations dangerous to people. The article expresses the conviction that uniformed services should be fully aware that in a crisis situation a person from the language minority of the deaf can participate, with whom one has to make direct contact. It was decided that PSL should be known at a basic level to soldiers and representatives of other services responsible for protecting the health and lives of citizens, including members of the linguistic minority of the deaf.
Contributors
 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
References
 • [1] van Dijk T. A., Dyskurs jako struktura i proces, przeł. G. Grochowski, red. nauk. wyd. pol. T. Dobrzyńska, wybór tekstów G. Grochowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • [2] Farris M., Sign Language Research and Polish Sign Language, „Lingua Posnaniensis”, 1994, nr 36, s. 13-36.
 • [3] Gajda S., Tekst/dyskurs oraz jego analiza i interpretacja, [w:] Współczesne analizy dyskursu. Kognitywna analiza dyskursu a inne metody badawcze, (red.) M. Krauz, S. Gajda, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, s. 11-20.
 • [4] Janaszek M., Języki migowe do celów specjalistycznych, „Języki Obce w Szkole”, 2013/04, Warszawa 2013, s. 9-11.
 • [5] Kowalski P., Sacha A., Szczygielska M., Dostępność, [w:] Sytuacja osób Głuchych w Polsce. Raport zespołu ds. G/głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, Warszawa 2014, s. 36-70.
 • [6] Lane H., Maska dobroczynności. Deprecjacja społeczności głuchych, tłum. T. Gałkowski, J. Kobosko, WSiP, Warszawa 1998.
 • [7] Liberacki M. Wybrane modele szkolenia wojskowego kandydatów na oficerów w kontekście bezpieczeństwa państwa, „Colloquium” 2018, nr 2, s. 49-63.
 • [8] Majkowska A., Komunikowanie w sytuacjach kryzysowych, Wyd. SGSP, Warszawa 2018.
 • [9] Majkowski G., Communicating between the hearing and the deaf. In search for innovative solutions, „International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies”, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, vol. 4, nr 1, 2017, s. 37-41.
 • [10] Majkowski G., Logopedzi w Lublińcu, „Świat Ciszy”. Czasopismo polskich inwalidów słuchu. Organ prasowy Polskiego Związku Głuchych, nr 2, 1997, s. 5.
 • [11] Searle J. R., Czynności mowy. Rozważania z filozofii języka, przeł. B. Chwedeńczuk, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1987 (oryg. J. R. Searle, Speech Acts: An essay in the Philosophy of language, New York 1969).
 • [12] Szczepankowski B., Podstawy języka migowego, WSiP, Warszawa 1994.
 • [13] Świdziński M., Języki migowe, [w:] Podstawy neurologopedii, (red.) T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, s. 679-692.
 • [14] Świdziński M., Gałkowski T., (red.), Studia nad kompetencją językową i komunikacją niesłyszących, Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003.
 • [15] Ziembiński Z., Zieliński M., Dyrektywy i sposób ich wypowiadania, Zakład Semiotyki Logicznej Uniwersytetu Warszawskiego „Znak, Język, Rzeczywistość", Polskie Towarzystwo Semiotyczne, Warszawa 1992.
 • [16] Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2003.
 • [17] Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 13 grudnia 2006 r. w Nowym Jorku, na mocy rezolucji nr 61/106 (Dz. U., 2012 r., poz. 1169).
 • [18] Leeson L., van den Bogaerde B., Rathmann Ch., Haug T., Sign Language and the Common European Framework of Reference for Languages. Common Reference Level Descriptors, European Centre for Modern Languages, Rada Europy 2015.
 • [19] Raport Obsługa osób głuchych i głuchoniewidomych w urzędach administracji publicznej. Analiza i zalecenia. Zasada równego traktowania – prawo i praktyka, nr 13, „Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich” 2014, nr 5 (na podstawie badania „Wiedza urzędników o obowiązkach wynikających z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się” przeprowadzonych przez AGERON Polska na zlecenie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich).
 • [20] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu (Dz.U., nr 41, poz. 347).
 • [21] Sytuacja osób głuchych w Polsce. Raport zespołu ds. g/Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, (red.) M. Świdziński, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, opracowanie DTP, Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, Warszawa 2014.
 • [22] Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243, z późn. zm.).
 • [23] Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz.1166, z późn. zm.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2cd04e59-3fef-4572-9149-d045f7c8365d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.