PL EN


2010 | 8 Nowe kategorie instytucji prawnych | 276-293
Article title

Selected issues resulting from the implementation of the Markets in Financial Instruments Directive (MIFID) of the European Parliament and of the Council in the Polish regulatory framework

Title variants
PL
Nowe obowiązki dla sektora bankowego wynikające z implementacji regulacji europejskich
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Regulacja dotycząca standaryzacji funkcjonowania rynków instrumentów finansowych (MiFID) wprowadzona została w Polsce w kwietniu 2010 r. i zyskuje w naszych realiach na znaczeniu, biorąc pod uwagę trudności, które w związku z kryzysem światowym dotykają niektórych polskich przedsiębiorców. W tym miejscu konieczne jest postawienie tezy, która stanowi podstawowe założenie przyjęte w niniejszym artykule, stąd – wprowadzone rozwiązania mogą spowodować wzrost ochrony klientów na rynku instrumentów fi nansowych. Należy podkreślić, że ochrona klientów na rynku instrumentów fi nansowych jest wdrażana kompleksowo, ponieważ założeniem wspomnianej regulacji jest ustanowienie jednolitych ram prawnych w zakresie rynków fi nansowych, które działają w ramach Państw Członkowskich UE, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu. Dyrektywa wprowadza standardy między innymi dotyczące: organizacji instytucji fi nansowych, wymogów dotyczących ich kontroli i zasad odnoszących się do przejrzystości transakcji. Nowe obowiązki nakładane na instytucje fi nansowe można podzielić na trzy kategorie. Pierwsza kategoria dotyczy problemów związanych z klasyfi kacją (segmentacją) nowych i obecnych klientów. W następnej mieszczą się kwestie obowiązków informacyjnych, również w sferze procedur stosowanych w jak najwcześniejszym stadium współpracy z klientem. W końcu, w trzeciej z nich są obowiązki dotyczące indywidualnej analizy i oceny klienta. Na podkreślenie zasługuje to, że abstrahując od dość precyzyjnej defi nicji nowych obowiązków, prawdziwa skala skutków ich realizacji będzie w dużym stopniu zdeterminowana jakością odpowiednich przepisów wewnętrznych przyjętych przez instytucje fi nansowe i skrupulatnością ich stosowania. W efekcie, tylko dobrze ukształtowana praktyka pokaże skalę pozytywnych zmian. Szczególną rolę (w szczególności w okresie początkowym) będzie odgrywała Komisja Nadzoru Finansowego, która podczas kontroli określonych instytucji fi nansowych będzie zobligowana do szczegółowego sprawdzenia prawidłowości i wykonalności tych procedur.
Year
Pages
276-293
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2cd9984e-f1d9-4a87-b30c-fc777571e19c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.