PL EN


2014 | 40 | 258-268
Article title

Czynniki warunkujące skuteczne zarządzanie ryzykiem w gospodarce finansowej jednostki samorządu terytorialnego

Authors
Content
Title variants
EN
Factors Influencing Effective Risk Management in the Financial Management of Local Government Units
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zarządzanie ryzykiem zostało usankcjonowane przepisami prawa jako jeden z postula-tów kontroli zarządczej. Podkreślić przy tym należy, że nie jest to łatwe zadanie. Nabycie umiejętności w tym zakresie wymaga dużego zaangażowania ze strony kierownictwa JST zwłaszcza na płaszczyźnie zmiany filozofii myślenia i sposobu zarządzania w szczególności publicznym zasobem finansowym, gdyż od dawna wiadomo, że pełna realizacja celów i zadań wiąże się z ryzykiem. Kluczową sprawą jest umiejętne szacowanie ryzyka zwiększając przez to prawdopodobieństwo zgodnego z prawem oraz efektywnego wydatkowania środków pu-blicznych. Przedstawione powyżej czynniki, które można wykorzystać do tworzenia polityki zarządzania ryzykiem nie stanowią katalogu zamkniętego. Ich dobór uzależniony jest głównie od specyfiki działania jednostki, wysokości dysponowania środków publicznych w tym pocho-dzących z budżetu UE, a także liczby i kwalifikacji personelu pracowniczego. Niezależna działalność audytu wewnętrznego poprzez identyfikację i szacowanie czynników ryzyka niewątpliwie przyczynia się do wspierania decydentów samorządowych w systemie zarzą-dzania ryzykiem.
EN
Risk management has been sanctioned by the law as one of the demands of management con-trol. What should be emphasized that it is not an easy task. The acquisition of skills in this field requires a lot of commitment from the leadership of local government units particularly the chang-es in philosophy and in particular the management of public financial resource, as has long been known that the full implementation of the objectives and tasks associated with risk. The key issue is skillful risk assessment thereby increasing the likelihood of a lawful and effective spending of public funds. The above factors, which can be used to create a risk management policy are not exhaustive. Their selection depends mainly on the specific unit operation, the amount of disposal of public funds including those from the EU budget, as well as the number and qualifications of staff members. An independent internal audit activity through the identification and assessment of risk factors undoubtedly contributes to supporting decision makers of the risk management system.
Year
Issue
40
Pages
258-268
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Bankowości, Prawa Finansowego i Instytucji Finansowych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, psoltyk@kul.lublin.pl
References
 • Biuletyn nr 1(2) 2012, Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 • Czerwiński K., 2003, Analiza ryzyka w audycie wewnętrznym, Link, Szczecin.
 • Czerwiński K., 2004, Audyt wewnętrzny, InfoBiznes, Warszawa.
 • Dunaj B. (red.), 2000, Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa.
 • Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sa-morządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem audytu wewnętrznego, NIK – LGD-4101-036/2011, nr ewid. 140/2011/P10132/LGD.
 • Karlikowska M., Miemiec W., Ofiarski Z., Sawicka K., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Presscom, Wrocław.
 • Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF. z 2009 r., nr 15, poz. 84).
 • Komunikat nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. MF. z 2012 r., poz. 56).
 • Kosek-Wojnar M., Surówka K., 2007, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa.
 • Kowalczyk E., 2010, Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych, Wyd. Presscom, Wrocław.
 • Kumpiałowska A., 2011, Skuteczne zarządzanie ryzykiem a kontrola zarządcza w sekto-rze publiczny, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 • Pismo z dnia 29 stycznia 2010 r. Podsekretarza Stanu, Ministerstwo Finansów, DA6/4095/NWX/2010/775.
 • Stachurski W., 2010, Kontrola zarządcza oraz koordynacji kontroli zarządczej w jed-nostkach sektora finansów publicznych [w:] Nowa ustawa o finansach publicznych wraz z ustawą wprowadzającą – Komentarz praktyczny, red. E. Ruśkowski i J.M. Salachna, Gdańsk.
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finan-sów publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 168 ).
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).
 • Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o finansach publicznych – Druk Sejmowy nr 1181.
 • Walczak P., 2010, Kontrola zarządcza [w:] Finanse publiczne praktyka stosowania nowej ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych, red. W. Lachiewicz, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2cdc8650-7263-44de-81ba-027204bdbcb7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.