PL EN


2016 | 3(88) | 35-50
Article title

Odpowiedzialność proporcjonalna ubezpieczyciela w przypadku niedoubezpieczenia mienia

Title variants
EN
Insurer's Proportional Liability in Case of Property Underinsurance
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kwestia konsekwencji niedoubezpieczenia dla wysokości odszkodowania (zasada odpowiedzialności proporcjonalnej) ma bardzo istotne znaczenie w praktyce ubezpieczeniowej. W niniejszym artykule autor omawia to zagadnienie dokonując rozróżnienia pomiędzy dwiema metodami obliczania wysokości odszkodowania w przypadku niedoubezpieczenia. Pierwsza z tych metod odnosi proporcjonalne umniejszenie do wyliczenia wysokości odszkodowania. Druga natomiast odnosi proporcjonalne umniejszenie do obliczenia wysokości szkody, stanowiącej podstawę do wyliczenia odszkodowania. Rozróżnienie tych metod jest kluczowe w kontekście oceny dopuszczalności określonych rozwiązań na gruncie przepisów prawa. Autor dokonuje analizy pod tym kątem zarówno w zakresie dopuszczalności stosowania odpowiedzialności proporcjonalnej co do zasady (abstrahując od przepisów dotyczących obrotu konsumenckiego), jak i w obrocie konsumenckim (kwestia klauzul abuzywnych). Autor stoi na stanowisku, że stosowanie odpowiedzialności proporcjonalnej jest generalnie dopuszczalne zarówno w obrocie niekonsumenckim, jak i konsumenckim, jednak pod warunkiem przyjęcia prawidłowej konstrukcji zasady proporcji oraz klarowności postanowień umowy ubezpieczenia i ogólnych warunków ubezpieczenia.
EN
The question of consequences of underinsurance for the amount of compensation (the principle of proportional liability) is of utmost importance for insurance practice. In this article the author discusses this issue by making a distinction between two methods of calculating compensation in the event of underinsurance. The former method applies proportional reduction to the determination of the amount of compensation. The latter one refers proportional reduction to the amount of damage, being the basis for the calculation of compensation. The differentiation between these methods is crucial in the context of the assessment of the admissibility of specific solutions under the law. The author analyses the issue, both in terms of the admissibility of the application of the proportional liability as a general rule (apart from the provisions regulating consumer market), as well as in the consumer market (the question of abusive clauses). According to him, the application of proportional liability is generally acceptable both in the course of non-consumer as well as consumer trading, provided that the appropriate construction of proportional principle is adopted and the provisions of the insurance contract and the general insurance conditions are clear.
Keywords
Year
Volume
Pages
35-50
Physical description
Contributors
  • Radca prawny
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2cdc8b3f-a340-4f31-83df-65aad7cc010b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.