PL EN


2014 | 6 (353) | 171-186
Article title

Walory przyrodnicze i zagospodarowanie turystyczne Pojezierza Ińskiego oraz jezior Woświn i Ińsko jako czynniki determinujące aktywność turystyczną

Content
Title variants
EN
Natural Values and Tourist Development of the Ińsko Lakeland and Woświn and Ińsko Lakes as Factors Determining Tourist Activity
RU
Природные ценности и туристическое использование Иньского Поозерья, а также озер Восьвин и Иньско как факторы, определяющие туристическую активность
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praca łączy aspekty klasycznych badań limnologicznych z wieloaspektowymi czynnikami determinującymi aktywność turystyczną. Dla realizacji tak ujętego problemu dokonano 1) oceny ruchu turystycznego na tle analizy stanu zagospodarowania turystycznego, 2) oceny istniejących walorów przyrodniczych i antropogenicznych okolic dwóch największych jezior Pojezierza Ińskiego: Woświn i Ińsko, 3) wskazano kierunki dalszego rozwoju potencjału turystycznego. Wykorzystano informacje dostępne w masowych środkach przekazu oraz przeprowadzono badania ankietowe wśród turystów wypoczywających nad badanymi jeziorami. Pojezierze Ińskie to obszar o wybitnych walorach przyrodniczych, umożliwiających uprawianie różnych form turystyki. W rejonie tym istnieje jednak duża dysproporcja w zagospodarowaniu turystycznym. Głównym centrum turystycznym jest gmina Ińsko – posiada ona największą i najatrakcyjniejszą bazę noclegowo-gastronomiczną i rekreacyjną. Za istotną przeszkodę w rozwoju ruchu turystycznego należy postrzegać ogólnie słabe zagospodarowanie turystyczne obszaru poza głównym centrum turystycznym tego rejonu. Baza noclegowa jest słabo rozwinięta, występują duże braki w zakresie usług gastronomicznych i usług rekreacyjno-sportowych. Mimo wykazanych braków rejon ten, w dobie kształtowania nowych trendów w turystyce związanych z chęcią przebywania w nieskażonym, mało przekształconym środowisku naturalnym, posiada duży potencjał turystyczny, który jest w stanie sprzyjać podejmowaniu aktywności fizycznej przez turystów. Ważnym czynnikiem dalszego rozwoju turystyki Pojezierza Ińskiego powinna być mało inwazyjna dla środowiska przyrodniczego wiejska agroturystyka, jednocześnie sprzyjająca rekreacji ruchowej oraz rozwojowi ekonomicznemu regionu.
EN
The study combines the aspects of classical limnological surveys with multiaspect factors determining tourist activity. To resolve the so treated problem the author 1) assessed tourism against the background of analysis of the tourist development status, 2) assessed the existing natural and anthropogenic values of the environs of the two biggest lakes of the Ińsko Lakeland: Woświn and Ińsko, 3) indicated the directions of a further development of the tourist potential. He used the information accessible in the mass media and carried out surveys among tourists resting at the lakes in question. The Ińsko Lakeland is an area of outstanding natural values enabling exercising various forms of tourism. However, there is in this region a great disproportion in terms of tourist development. The main tourist centre is Ińsko Municipality – it has the biggest and the most attractive lodging, catering and recreational base. As a major obstacle in tourism development there should be perceived a generally poor tourist development of the area beyond the main tourist centre of this region. The lodging base is underdeveloped; there are serious deficits in the field of catering, recreational and sport services. Despite the indicated deficiencies, this region, in the period of formation of new trends in tourism connected with the desire to stay in an unpolluted, low-transformed natural environment, has got a great tourist potential which enables undertaking by tourists physical activity. An important factor of a further development of tourism in the Ińsko Lakeland should be the rural lowinvasive agritourism, facilitating at the same time physical recreation and the region economic development.
RU
Работа объединяет аспекты классических лимнологических исследований со многаспектными факторами, определяющими туристическую активность. Для осуществления так выраженной проблемы провели: 1) оценку туристического движения на фоне анализа состояния туристического использования, 2) оценку существующих природных и антропогенных ценностей двух круп- нейших озер Иньского Поозерья: Восьвин и Иньско, а также 3) указали направления дальнейшего развития туристического потенциала. Использовали информацию, доступную в средствах массовой информации, и провели опросы среди туристов, отдыхающих на исследуемых озерах. Иньское Поозерье – территория с великолепными природными ценностями, предоставляющими возможность заниматься разными формами туризма. В этом районе, однако, существует большая диспропорция в туристическом использовании. Основным туристическим центром является гмина Иньско – она располагает самой большой и наиболее привлекательной базой с точки зрения гостиничного хозяйства, общественного питания и отдыха. Существенным препятствием в развитии туризма следует признать в общем слабое туристическое использование территории за пределами основного туристического центра этого района. Ночлежная база слабо развита, выступает большой дефицит в области услуг общепита и услуг отдыха и спорта. Несмотря на указанные недостат- ки, этот район, в период формирования новых тенденций в туризме, связанных с желанием пребывать в незагрязненной, в небольшой степени преобразованной естественной среде, имеет большой туристический потенциал, который в состоянии способствовать занятиям туристами физической активностью. Важным фактором дальнейшего развития туризма Иньского Поозерья должен быть необременительный для природной среды агротуризм, заодно способствующий активному отдыху и экономическому развитию региона.
Year
Issue
Pages
171-186
Physical description
Dates
published
2014-11-2014-12
Contributors
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Uniwersytet Szczeciński, alicja.d@op.pl
References
 • Jańczak J. (1996), Atlas jezior Polski, tom 1, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Jańczak J. (1997), Atlas jezior Polski, tom 2, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Kondracki J. (2010), Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kubiak J., Tórz A., Nędzarek A., Raczyńska M. (2004), Variations in the trophic state of the mesotrophic Ińsko Duże Lake (1970-2002), “Limnological Review”, No. 4.
 • Kubiak J., Tórz A., Nędzarek A. (2007a), Relations between selected phosphorus and nitrogen forms, the level of primary production and oxygen conditions in waters of the Woświn Lake Western Pomerania, (w:) Kubiak J., Bajkiewicz-Grabowska E. (eds.), Anthropogenic and natural transformations of lakes, WPZCE, Szczecin.
 • Kubiak J., Machula S., Nędzarek A., Tórz A. (2007b), Trophic states of the Ińsko Duże Lake in the years 1970-2006. Changes of oxygen conditions, (w:) Kubiak J., Bajkiewicz-Grabowska E. (eds.), Anthropogenic and natural transformations of lakes, WPZCE, Szczecin.
 • Kubiak J., Machula S. (2011), Habitat conditions for the ichthyofauna in the largest lakes in the West Pomerania Lake District, (w:) Furgała-Selezniow G., Jaknkun M., Wiśniewska A.M., Woźniak M., (eds.), Fish management in a variable water environment, Agencja Wydawnicza „Argi” SC R. Błaszak, P. Pacholec, J. Prorok, Olsztyn.
 • Panasiuk A., Szostak D. (2009), Hotelarstwo-eksploatacja-zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Parzych K., Łojek A. (2009), Walory, zagospodarowanie i ruch turystyczny na obszarze Pojezierza Ińskiego, „Słupskie Prace Geograficzne”, nr 6.
 • http://www.insko.pl
 • http://www.wkz.szczecin.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2cdf2f9c-717c-4172-8c5e-b8ad6e31cd8d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.