PL EN


2016 | 45 | 80-87
Article title

Ochrona konsumenta w umowach zawieranych na odległość (zarys problemu)

Authors
Content
Title variants
EN
Consumer Protection in Contracts Concluded at a Distance. Outline of the Problem
RU
Защита потребителя в удаленно заключаемых договорах (обзор проблемы)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jesteśmy świadkami dynamicznych zmian w dziedzinie informatyzacji. Dotyka ona wielu sfer naszego życia, w tym życia gospodarczego. Z uwagi na walory, korzystanie z usług internetowych staje się coraz bardziej powszechne jako konsekwencja poszukiwania tanich form komunikacji, a także bezpłatnego dostępu do informacji, co wpływa na tworzenie obrotu elektronicznego jako nowej formy obrotu handlowego. W dzisiejszych czasach Internet stanowi podstawowy kanał sprzedaży w bardzo wielu branżach. Jednak z punktu widzenia konsumenta w przypadku umów zawieranych za pomocą Internetu, klasyfikowanych jako umowy zawierane na odległość, istnieje ryzyko, że towar będzie gorszej jakości niżby to wynikało z „oględzin” na stronie internetowej, a konsument nie ma możliwości sprawdzenia przed zakupem czy jest on zgodny z jego wyobrażeniami. W relacjach z przedsiębiorcą konsument występuje jako strona słabsza – wynika to z jego potencjału ekonomicznego oraz z faktu, iż przedsiębiorca jest profesjonalistą – posiada wiedzę specjalistyczną ,do której przeciętny konsument zwykle nie ma dostępu. Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta zawiera rozwiązania, które chronią konsumenta w sytuacji zawierania z przedsiębiorcą umów na odległość. Są to: rozbudowane obowiązki informacyjne przedsiębiorcy oraz konsumenckie prawo odstąpienia od umowy. Dodatkowym rozwiązaniem służącym ochronie konsumenta jest uznanie za niedopuszczalne zrzeczenia się przez niego praw gwarantowanych w ustawie. Ponadto, postanowienia umowy mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się jej przepisy
EN
We are witnessing dynamic changes in the field of information technology – it affects many spheres of our life, including economic life. Nowadays the Internet is the primary sales channel for many business fields. However, from consumer’s point of view, in case of contracts concluded viathe Internet, classified as contracts concluded at a distance, there is a risk that goods will be of inferior quality than it was due to the “inspection” on the website, and consumer, has no possibility to verify before purchasing whether it is consistent with his/her ideas. In relations with entrepre-neur Consumer is a weaker party – due to its economic potential and the fact that entrepreneur is a professional – has expertise knowledge to which an average consumer does normally have no access. Act of May 30, 2014, on the Rights of Consumers provides solutions that protect consumer in case of conclusion of distance contracts. These are: enhanced informational duties of entrepreneurs and consumer right of withdrawal from the contract. An additional solution for consumer protection is to recognize as an unacceptable waiver of its rights guaranteed by the Act. In addition, provisions of agreement less favorable to consumer than provisions of the Act are null and void, and in their place, apply its provisions.
Year
Volume
45
Pages
80-87
Physical description
Contributors
author
References
 • Gołaczyński J., 2010, Konsument w Internecie (na przykładzie umów zawieranych na odległość) [w:] Aktualne tendencje w prawie konsumenckim, red. R. Stefanicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Jagielska M., 2000, Umowy zawierane na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa, „Monitor Prawniczy”, nr 9.
 • Kaczmarek-Templin B., Stec P., Szostek P. (red.), 2014, Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • Kocot W.J., Kondek J.M., 2014, Nowe zasady zawierania umów z udziałem konsumenta, cz. I, „Przegląd Prawa Handlowego” nr 11.
 • Płuciennik A., Kluska M., Wanio G., 2015, Ustawa o prawach konsumenta. Umowy zawierane przez Internet. Praktyczny komentarz, PWN, Warszawa.
 • Łętowska E., 2001, Ochrona niektórych praw konsumentów, C.H. Beck, Warszawa.
 • Łaszczuk M., Szpara J., 2001, Terminy odstąpienia od umowy w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów, „Palestra”, nr 3–4, s. 54.
 • Radwański Z., 2007, Prawo cywilne – część ogólna, C.H. Beck, Warszawa.
 • Rzetecka-Gil A., 2011, Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania – część ogólna. Komentarz do art. 385 k.c, http://lex.ur.edu.pl/lex
 • Rogoń D., 2010, Przedkontraktowe obowiązki informacyjne. Podstawa i zakres w świetle zasad europejskiego prawa umów i prawa polskiego, „Transformacje Prawa Pry-watnego”, nr 1.
 • Tracz D., 2007, Sposoby jednostronnej rezygnacji z zobowiązań umownych, Wolters Kluwer, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ce375a3-38d1-4fc0-adc2-bd277c66accf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.