PL EN


2012 | 1 | 75-91
Article title

Propozycja aplikacji metody fenomenologiczno-hermeneutycznej w pedagogicznych badaniach rzeczywistości wychowawczej

Authors
Content
Title variants
EN
Possibility of Application of the Phenomenological-Hermeneutic Method in Pedagogical Research of Upbringing Reality
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of this paper is to show the possibility of application of the phenomenological-hermeneutic method in pedagogical research of upbringing reality. In the first part of the text the synthetic description of phenomenological and hermeneutic research procedure used in pedagogics was presented. Then, in the context of practical implementation of pedagogical research in the phenomenological-hermeneutic paradigm as the most general way of its application a case study method was proposed. The specificity of presented methodological orientation suggests the need for using adequate data processing techniques. Therefore use of Mdified method of Analysis of Phenomenological Data by Van Kaam was proposed. Description of this technique was preceded by a description of cenversation, understood not as a research technique, but as a way of organizing the data collection stage. In the last part of text opportunities and constraints resulting from the application of this method in pedagogical research were isolated.
PL
Celem artykułu jest ukazanie możliwości zastosowania metody fenomenologiczno-hermeneutycznej w pedagogicznych badaniach rzeczywistości wychowawczej. W pierwszej części przedstawiono syntetyczny opis procedur fenomenologicznych i hermeneutycznych, stosowanych w pedagogice. Następnie, w kontekście praktycznej implementacji badań pedagogicznych w paradygmacie fenomenologiczno-hermeneutycznym, zaproponowano metodę studium przypadku jako najogólniejszy sposób aplikacji tegoż paradygmatu. Specyfika przedstawionej orientacji metodologicznej wskazuje na potrzebę zastosowania adekwatnych technik przetwarzania danych. Dlatego też zapropnowano Zmodyfikowaną Metodę Analizy Danych Fenomenologicznych Van Kaama. Charakterystykę tej techniki poprzedzono opisem konwersacji, rozumianej nie jako techniki badawczej, lecz jako sposobu uorganizowania zasobu danych. W ostatniej części artykułu wyodrębniono obszary zastosowań i wymogi płynące z implementacji tej metody w badaniach pedagogicznych.
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Ogólnej, ul. Droga Męczenników Majdanka 70, 20-325 Lublin, sawicki.konrad@wp.pl
References
 • Ablewicz K., Hermeneutyczno-fenomenologiczna perspektywa badań w pedagogice, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 1994.
 • Ablewicz K., Miejsce badań fenomenologicznych w poznawaniu sytuacji wychowawczych, w: Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, red. D. Kubinowski, M. Nowak, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2006.
 • Dróżka W., Triangulacja badań. Badania empiryczne ilościowo-jakościowe, w: Podstawy metodologii badań w pedagogice, red. S. Palka, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2010
 • Folkierska A., Kształcąca funkcja pytania. Perspektywa hermeneutyczna, w: Odmiany myślenia o edukacji, red. J. Rutkowiak, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 1995.
 • Gadamer H.-G., Prawda i metoda, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2007.
 • Giorgi A., Fenomenologiczna psychologia uczenia się i tradycja uczenia się słownego, w: Fenomenologia i badania psychologiczne, red. A. Giorgi, Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana 2003.
 • Lyotard J.-F., Fenomenologia, tłum. J. Migasiński, Warszawa: Wydawnictwo KR 2000.
 • Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2007.
 • Maszke A.W., Metody i techniki badań pedagogicznych, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2008.
 • Moustakas C.E., Fenomenologiczne metody badań, tłum. S. Zabielski, Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana 2001.
 • Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa: Wydawnictwo Żak 1995.
 • Ryk A., Możliwość zastosowania fenomenologii w badaniach pedagogicznych w aspekcie projektu Lebenswelt, w: Narracja – krytyka – zmiana. Praktyki badawcze we współczesnej pedagogice, red. E. Kurantowicz, M. Nowak-Dziemianowicz, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej 2007.
 • Sawicki K., Fenomenologiczne studium jakości życia osoby pochodzącej z rodziny dysfunkcjonalnej, promotor: D. Opozda, seminarium: pedagogika rodziny, Archiwum BUKUL.
 • Sawicki K., Obszary poczucia jakości życia osoby pochodzącej z rodziny dysfunkcjonalnej – sytuacja rodzinna i relacje interpersonalne, w: Wychowanie, profilaktyka, terapia. Szanse i zagrożenia, red. M. Boczkowska, E. Tymoszuk, P. Zielińska, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2012.
 • Schütz A., Fenomenologia i nauki społeczne, w: Fenomenologia i socjologia, red. Z. Krasnodębski, Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, tłum. J. Ostrowska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2010.
 • Wertz F.J., Metody i wyniki fenomenologicznego badania psychologicznego złożonego zdarzenia: przeżyć ofiary przestępstwa kryminalnego, w: Fenomenologia i badania psychologiczne, red. A. Giorgi, Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana 2003.
Notes
EN
Reviewed article
PL
Artykuł recenzowany
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ce7c77d-c291-4f66-b2d7-748b278d8491
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.