PL EN


2011-2012 | 6-7 |
Article title

Mistyka w codzienności: postulat dla reformy i rozwoju kościoła

Content
Title variants
EN
Mysticism in Everyday Life: Calling for a Reform and Development of the Church
Languages of publication
Abstracts
PL
Niniejsza prezentacja nakreśla odchodzenie współczesnego Kościoła od eklezjologii instytucjonalnej. W ramach posoborowej eklezjologii, inspirując się myślą Y. Congara, wypracowałem pięć zasad reformy (Słowo Boże i liturgia, miłość i świadectwo, antropologiczna, ekumeniczna, międzyreligijna). Również przedłożyłem kilka praktycznych wskazań reformy (tradycja i nowoczesność, jedność z całością, wolność i normy moralne, respektowanie rzeczywistości transcendentnej), aby ją realizować. Właściwie pojęta reforma Kościoła staje się jego rozwojem, który należy postrzegać jako niekończący się proces, wpisany tak w dzieje Kościoła, jak i w całe życie wierzącego. Po tej drodze rozwoju Kościoła i własnego nawrócenia kroczą dzisiejsi mistycy w codzienności. Mistyka nie jest bowiem dla wybranych, ale już z mocy chrztu każdy chrześcijanin jest wezwany do świętości i jej prostego i pospolitego urzeczywistniania. Wielu ją praktykuje, nie mając nawet tego świadomości. Okazuje się, że zasady i wskazania eklezjalnej reformy odnoszą się także do naszej codzienności kroczenia za Chrystusem w Jego Kościele.
EN
This presentation outlines the movement of the contemporary Church away from the institutional ecclesiology. Within the context of the post-conciliar ecclesiology and being inspired by the thought of Y. Congar, I have developed 5 principles of reform (the Word of God and liturgy, love and witness, anthropological, ecumenical, interreligious). I have also submitted a few practical indications of this reform (tradition and modernity, unity with a whole, freedom and moral standards, respect for the transcendental reality) in order to perform it. The reform of the Church properly understood becomes her development, which should be seen as a long process, inscribed in the history of the Church as well as in the life of a believer. In their everyday life today’s mystics follow this way of the Church’s development and of their own conversion. Mysticism is not just for those who have been specially elected, but by the grace of Baptism, every Christian is called to holiness and to the practice of mysticism. Even not being aware of it, many are practicing it. Thus those principles and indications of the ecclesial reform also apply to our everyday life of following Christ in his Church.
Year
Volume
6-7
Physical description
Dates
published
2011-2012
Contributors
  • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ce91d00-e998-4a86-b0b4-8b46fe7c4eeb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.