PL EN


2013 | 5 (346) | 16-27
Article title

Poles’ Attitudes towards the Fair Trade Idea and Products

Content
Title variants
PL
Postawy Polaków wobec idei i produktów Sprawiedliwego Handlu
RU
Отношение поляков к идее и продуктам Справедливой торговли
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The main aim of the article is to identify the level of consumers’ awareness as regards the idea of Fair Trade and to learn Poles’ propensity towards consumer ethical behaviour. In her article, the author presented the Fair Trade movement assumptions, its mechanism of operation, and Fair Trade products accessibility in various distribution channels. She discussed the present state of this movement in Poland against the background of other European Union countries, and the ways of Fair Trade idea development, as well as she characterised the development tendencies of this idea in this country. In order to identify the young Poles’ attitudes towards the Fair Trade idea and products there was conducted a research of the survey nature. The conclusion of author’s own surveys and desk research will serve further scientific research on the issue of Poles’ attitudes towards the Fair Trade idea and products.
PL
Głównym celem artykułu jest identyfikacja poziomu świadomości konsumentów w zakresie idei Sprawiedliwego Handlu oraz poznanie skłonności Polaków do etycznych zachowań konsumenckich. W artykule przedstawiono założenia ruchu Sprawiedliwego Handlu, jego mechanizm działania oraz poziom dostępności produktów Sprawiedliwego Handlu w różnych kanałach dystrybucji. Omówiono stan obecny ruchu w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej oraz sposoby rozwoju idei Fair Trade, jak również scharakteryzowano tendencje rozwojowe tej idei w naszym kraju. W celu identyfikacji postaw młodych Polaków wobec idei i produktów Sprawiedliwego Handlu przeprowadzono badania o charakterze pilotażowym. Wnioski z badań własnych i desk research posłużą do dalszych dociekań naukowych na temat postaw Polaków wobec idei i produktów Sprawiedliwego Handlu.
RU
Основная цель статьи – выявить уровень осведомленности потребителей в отношении идеи Справедливой торговли и узнать склонности поляков движения Справедливой торговли, его механизм действия и уровень доступности продуктов Справедливой торговли в разных каналах распределения. Определили также нынешнее состояние движения Справедливой торговли в Польше на фоне стран-членов Европейского Союза и способы развития идеи Справедливой торговли, а также дали характеристику тенденций раз- вития этой идеи в нашей стране. Для выявления позиций молодых поляков в отношении идеи и продуктов Справедливой торговли провели исследования зондажного характера. Выводы из собственных исследований и кабинетного исследования послужат дальнейшим научным изысканиям по вопросу об отношении поляков к идее и продуктам Справедливой торговли.
Year
Issue
Pages
16-27
Physical description
Dates
published
2013-09-2013-10
Contributors
References
 • Kwiecień, J., Dwie strony Fair Trade [in:] Fair Trade w globalizującej się gospodarce, ed. K. Żukrowska, Szkoła Główna Handlowa, Warsaw 2010, p. 161-162.
 • Spirewski, W., Sprawiedliwy handel. Solidarność na sklepowych półkach, Rozwój w dobie globalizacji, ed. A. Bąkiewicz, U. Żuławska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warsaw 2010.
 • For Producers, With Producers, Fairtrade International Annual Report 2011-12 http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/resources/2011-12_AnnualReport_ web_version_small_FairtradeInternational.pdf [access: 07.08.2013].
 • Postawy konsumentów w stosunku do odpowiedzialnych zakupów, GlobeScan research for Consumers International, November 2009.
 • www.biokurier.pl/aktualnosci/1994-o-fair-trade-i-konsumenckiej-swiadomosci [access: 09.08.2013].
 • www.fairtrade.net [access: 07.08.2013].
 • www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/resources/2012-02_Fairtrade_ByTheNumbers_2009-11.pdf [access: 20.08.2013].
 • www.fairtrade.org.pl/s12_dzialania_edukacyjne_i_promocyjne.html [access: 07.08.2013].
 • www.fairtrade.org.pl/a93_rozmowy_o_odpowiedzialnym_biznesie.html [access: 07.08.2013].
 • http://www.pizcadelmundo.pl [access: 15.08.2013].
 • www.sprawiedliwyhandel.pl, [access: 07.08.2012]
 • www.2010conference.fairtrade.org.pl/images/downloads/Monday-05-Tadeusz-Polish-market.pdf [access: 07.08.2013].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2cea907a-aa86-47d6-8dfe-78bb63126f28
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.