PL EN


2014 | 4(34) | 27-40
Article title

Makroekonomiczne uwarunkowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce

Content
Title variants
EN
Macroeconomic conditions of bankruptcy of enterprises in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The main purpose of this work is to analyse the phenomenon of enterprises’ bankruptcy in Poland in 2004-2013 and attempt to build regression models defining the relationship between the number of bankrupted companies and selected macroeconomic parameters of the national economy. The analysis is based on Coface Poland reports presenting the phenomenon of bankruptcy in Poland of branches, provinces, legal forms of companies and types of bankruptcy proceedings. Studies have shown that the greatest risk of bankruptcy refers to metals production and fabricated metal products enterprises, manufacture of food products and beverages, wholesale trade, construction, micro and small enterprises, enterprises under the age of 10 years and companies from Mazovia region, Silesia and Lower Silesia. The estimated parameters of the regression models showed that the number of bankruptcies in Poland is strongly determined i.a. by the number of registered companies, GDP growth, dynamics of changes in fixed capital formation and changes in FOREIGN EXCHANGE RATES.
PL
Głównym celem pracy jest analiza zjawiska upadłości przedsiębiorstw w Polsce w latach 2004-2013 oraz próba budowy modeli regresji określających związki między liczbą upadłych przedsiębiorstw a wybranymi parametrami makroekonomicznymi gospodarki narodowej. Analizę oparto na raportach wywiadowni gospodarczej Coface Poland, prezentujących zjawisko upadłości w Polsce w przekroju branż, województw, form prawnych przedsiębiorstw oraz typów postępowania upadłościowego. Badania wykazały, że największe ryzyko upadłości dotyczy: przedsiębiorstw produkcji metali i metalowych wyrobów gotowych, produkcji artykułów spożywczych i napojów, handlu hurtowego, budownictwa, mikro- i małych przedsiębiorstw, przedsiębiorstw w wieku do 10 lat oraz przedsiębiorstw z województw mazowieckiego, śląskiego i dolnośląskiego. Oszacowane parametry modeli regresji wykazały, że liczba upadłości w Polsce jest silnie determinowana m.in. przez: liczbę zarejestrowanych przedsiębiorstw ogółem, dynamikę PKB, dynamikę zmian nakładów na środki trwałe oraz zmiany kursów walutowych.
Contributors
author
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
References
 • Altman E.I., 1971. Corporate bankruptcy in America. Lexington, MA, Heath Lexington Books.
 • Altman E.I., 1983. Why businesses fail. J. Bus. Strat. 3, 15-21.
 • Appenzeller D., 1998. Mikro i makroekonomiczne przyczyny upadłości przedsiębiorstw w Polsce.Ruch Prawn. Ekon. Socjol. 60, 3-4, 334-349.
 • Appenzeller D., 2004. Ekonometryczna analiza czynników kształtujących skalę i dynamikę upadłościw Polsce. W: Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2003. Teoria i praktyka.Zesz. Nauk. AE Pozn. 49, 35-45.
 • Bankruptcy prediction and business cycle. Contemporary Problems of Transformation Process i the Central and East European Countries. 2011. Proceedings of the 17th Ukrainian-Polish--Slovak Scientific Seminar held on September 22-24, 2010, Lviv Academy of Commerce,Lviv, 9-24.
 • Hudson J., 1986. An analysis of company liquidations. Appl. Econ. 18, 219-35.
 • Korol T., 2008. Prognozowanie upadłości firm z wykorzystaniem zmiennych makroekonomicznych.Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 9 (1209), 109-115.
 • Liu J., 2004. Macroeconomic determinants of corporate failures: evidence from the UK. Appl.Econ. 36, 939-945.
 • Liu J. 2009. Business failures and macroeconomic factors in the UK. Bulletin of Economic Research61, 47.
 • Melicher R. W., Hearth D., 1988. A time series analysis of aggregate business failure activity andcredit conditions. J. Econ. Bus. 40, 319-333.
 • Muszyńska J., Zdunek E., 2007. Ekonometryczna analiza upadłości przedsiębiorstw w Polscew latach 1990-2005. Dynamiczne modele ekonometryczne. W: Mater. X Ogólnopolskiego
 • Seminarium Naukowego, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernikaw Toruniu, 4-6 września 2007, Toruń.
 • Platt H.D., Platt M.B., 1994. Business cycle effects on state corporate failure rates. J. Econ. Bus.46, 113-127.
 • Pociecha J., Pawełek B., 2011. Prognozowanie bankructwa a koniunktura gospodarcza. Zesz.Nauk. Uniw. Ekon. Krak. 873, 5-27.
 • Raport upadłości polskich firm, D&B Poland. 2011. http://www.dnb.com.pl/ [dostęp: 20.04.2014].
 • Raporty Coface nt. upadłości firm w Polsce w latach 2004-2013. http://www.coface.pl/ [dostęp:7.05.2014].
 • Rose P.S., Wesley T.A., Gary A.G., 1982. Predicting business failure: a macroeconomic perspective.J. Account. Audit. Financ. 6, 20-31.
 • Rosiek J., Zyguła A., 2009. Upadłości przedsiębiorstw w Polsce – tendencje i perspektywy. Zesz.Nauk. Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 2(13), 2, 211-222.
 • Tokarski A., 2010. Upadłość jako naturalny regulator konkurencji i przedsiębiorczości w gospodarcerynkowej na przykładzie gospodarki polskiej. Przedsiębiorczość – Edukacja 6, 78-91.
 • Twardochleb B., 2007. Mierniki bankructwa przedsiębiorstw i ich związek ze wzrostem gospodarczym w Polsce. Zesz. Nauk. Uniw. Szczec. Pr. Inst. Ekon. Org. Przeds. 50, 2, 467-474.
 • Wadhwani S.B., 1986. Inflation, bankruptcy, default premia and the stock market. Econ. J. 96,120.
 • Zhang J., 2013. Aggregate business failures and macroeconomic conditions: a var look at the U.S. between 1980 and 2004. J. Appl. Econ. 1, 179-202.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2ced45c6-da89-40e0-9a41-8576b740e240
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.