PL EN


2009 | 83 | 199-208
Article title

Zespoły pracownicze czynnikiem zwiększającym efektywność współczesnych organizacji

Title variants
EN
Workers' Teams with Factor Increasing the Effectiveness of Contemporary Organizations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zmienność otoczenia, w którym funkcjonują współczesne organizacje wymusza poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w sferze strukturalnej, organizacyjnej i proceduralnej zmierzających w kierunku wzrostu elastyczności przedsiębiorstwa i bardziej efektywnego wykorzystania potencjału pracowników. Mocno akcentuje się, że w organizacjach ery wiedzy i informacji w jaki wkroczyliśmy, liczy się przede wszystkim kreatywność i wiedza. Jako odpowiedź na zasygnalizowane problemy w wielu organizacjach coraz częściej wykorzystuje się zespoły pracownicze. W artykule autor zwraca uwagę na korzyści wynikające z implementacji zespołów: uczestnictwo w zespole zaspokajając potrzebę podmiotowości jego członków wyzwala kreatywność personelu, co prowadzi do wzrostu innowacyjności organizacji. Jednocześnie wskazuje elementy wpływające na skuteczność kreatywności zespołów.
EN
The changing surroundings in which present organizations function enforce searching innovative solutions in the structural, organizational and procedural sphere to growth of flexible of enterprises and more effective utilization of worker potential. It is strongly emphasized, that the most creativity and knowledge is important in organizations of knowledge and information era. Worker teams, as an answer to signaled problems, are more and more popular in many organizations. In the article the author presents advantages of implementing teams: participation in a team give it members satisfaction for, stimulates the creativity of staff, which leads to growth of level of innovations of organization. The author also indicates factors that influence the effectiveness of a team's creativity.
Contributors
 • Akademia Podlaska w Siedlcach
References
 • 1. Brocławik K., Grupy jako środowiska aktywności twórczej, [w:] W poszukiwaniu zastosowań psychologii twórczości, pod red. A. Tokarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 • 2. Drucker P.F., The coming of the new Organization, Harvard Business Review, 66 (January - February 1998).
 • 3. Katzenbach J.R., Smith D.K., Siła zespołów. Wpływ pracy zespołowej na efektywność organizacji, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 • 4. Kelly T., Sztuka innowacji. Lekcja kreatywności z doświadczeń czołowej amerykańskiej firmy projektowej, Wyd. MT Business, Warszawa 2003.
 • 5. Kożusznik B., Kierowanie zespołem pracowniczym, PWE, Warszawa 2005.
 • 6. Kreitner R., Management, Arizona State University, Houghton Mifflin Company, Massachusetts 1995.
 • 7. Listwan T., Kierunki zmian funkcji personalnej w przedsiębiorstwach [w:] Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych (red.) Potocki A., Wyd. Difin, Warszawa 2009.
 • 8. Luecke R., Zarządzanie kreatywnością i innowacją, seria Harvard Business Essentials, Wyd. MT Business, Warszawa 2005.
 • 9. Piotrowicz A., Sieciowa struktura przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 11/2001.
 • 10. Robbins S.P., Zasady zachowania w organizacji, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 • 11. Sloane P., Twórcze myślenie w zarządzaniu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 • 12. Stabryła A., Doskonalenie struktury organizacyjnej, PWE, Warszawa 1991.
 • 13. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. Jr., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
 • 14. West M.A., Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • 15. West M.A., Creative Value and Creative Visio In Teams At Work [w:] Creative Action in Organizations (red.) C.M. Ford, D.A. Gioia, SAGE Publications, Oaks-London-New Delphi 1995.
 • 16. http://biz.reporter.pl/txt/index.php
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2cf15d2e-9ef4-4b7b-a240-2dcfe2148af3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.