PL EN


2018 | 4(54) | 23-26
Article title

Barriers to Innovation Activity. The Macro-, Mezo- and Microeconomic Approach on the Example of Poland

Title variants
PL
Bariery działalności innowacyjnej. Makro-, mezo- i mikroekonomiczne ujęcie na przykładzie Polski
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Innovations are gaining more and more attention in studies and research mainly due to their role in the socio-economic development of countries. However, many countries and regions face real problems in creation, diffusion and absorption of innovation. The aim of the paper is to explore the barriers and bottlenecks which may influence and limit innovative activity across the country, regions and companies. The level of innovation in an economy is the result of many factors. For this reason, the article indicates not only the economic barriers which may appear at various stages of the innovation process, but also includes the cultural, behavioral, sociological and anthropological background. As a result, the various taxonomies of barriers are presented and evaluated. Particular attention is paid to the comprehensive interactions between various actors and institutions in the innovation process. Thus, the article focuses on and highlights the regional aspect which encourages the need of cooperation between businesses and institutions in order to understand the negative determinants blocking innovation.
PL
Innowacje nabierają coraz większego znaczenia w badaniach naukowych głównie ze względu na ich rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym krajów. Jednak wiele państw i regionów boryka się z realnymi problemami w tworzeniu, dyfuzji i absorpcji innowacji. Celem artykułu jest zbadanie barier i wąskich gardeł, które mogą wpływać i ograniczać działalność innowacyjną w całym kraju, regionach i przedsiębiorstwach. Poziom innowacyjności w gospodarce jest wypadkową wielu czynników. Z tego względu artykuł wskazuje nie tylko na bariery ekonomiczne, które mogą pojawić się na różnych etapach procesu innowacyjnego, ale uwzględnia również tło kulturowe, behawioralne, socjologiczne i antropologiczne. W rezultacie prezentowane i oceniane są różne typologie barier. Szczególną uwagę zwraca się na kompleksowe interakcje pomiędzy różnymi podmiotami i instytucjami w procesie innowacji. W artykule skupiono się więc na aspekcie regionalnym, który zachęca do współpracy pomiędzy firmą a instytucjami w celu poznania negatywnych uwarunkowań blokujących innowacyjność.
Contributors
author
 • Opole University of Technology
author
 • Schiedel Sp. z o.o.
References
 • Assink, M. 2006. “Inhibitors of Disruptive Innovation Capability: a Conceptual Model.” European Journal of Innovation Management 9 (2): 215–233. doi: 10.1108/14601060610663587.
 • Bal-Woźniak, T. 2011. “Innowacyjność w roli uniwersalnej kompetencji upowszechniania postępu cywilizacyjnego.” Przyszłość. Świat — Europa — Polska (1): 89–118.
 • Bernat, M., A. Bruska, and A. Jasinska-Biliczak. 2017. “Influence of the Cultural Background at Small and Medium Sized-Enterprises Innovations in Regional Dimension.” Institute of Economic Research Working Papers (12): 49–58.
 • Bright, J.R. 1964. Research, Development, and Technological Innovation. An Introduction. Homewood, Ill.: R. D. Irwin.
 • Bukowski, A., S. Rudnicki, and J. Strycharz. 2012. “Społeczny wymiar innowacji.” Zarządzanie Publiczne (2): 13–23.
 • Bukowski, M., A. Szpor, and A. Śniegocki. 2012. Potencjał i bariery polskiej innowacyjności. Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych.
 • De Beule, F., and Y. Nauwelaerts. 2013. Innovation and Creativity. Pillars of the Future Global Economy. Cheltenham: Edward Elgar.
 • Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2016 r. 2017. Analizy Statystyczne. Warszawa: GUS.
 • Firlej, K., and K.A. Firlej. 2015. “Potencjał i możliwości innowacyjne polskich regionów.” In Rozwój regionalny i jego determinanty. Tom 2, edited by J. Polcyn and P. Głowski, 203–220. Piła: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica.
 • Frankowski, P., and B. Skubiak. 2012. “Bariery innowacyjności w Polsce.” In Współczesne wyzwania gospodarowania i zarządzania, edited by K. Barbara, 118–130. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Fryca-Knop, J. 2015. “Stymulowanie rozwoju innowacyjności w przedsiębiorstwach. Uwarunkowania behawioralne.” In Determinanty rozwoju Polski. Polityka innowacyjna. IX Kongres Ekonomistów Polskich, edited by J. Kotowicz-Jawor, S. Krajewski and E. Okoń-Horodyńska, 222–242. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 • Gould, P. 1969. Spatial Diffusion. Washington: Association of American Geographers.
 • Gust-Bardon, N.I. 2011. “Innowacyjność w aspekcie regionalnym.” Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy (23): 50–63.
 • Gutkowska, K. 2011. “Innowacyjność konsumentów wobec produktów żywnościowych jako warunek rozwoju rynku żywności.” Konsumpcja i Rozwój (1): 108–119.
 • Haustein, H.D. 1994. Wörterbuch der Innovation – 1000 Begriffe aus Wissenschaft. Technik Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt. Halle: Institut für Wirtschaftsforschung.
 • Hofstede, G., G.J. Hofstede, and M. Minkov. 2011. Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. Translated by M. Durska. 3rd ed. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Hölzl, W., and J. Janger. 2012. “Innovation Barriers across Firms and Countries.” WIFO Working Papers (426): 1–29.
 • Isaksen, A. 2001. “Building Regional Innovation Systems: Is Endogenous Industrial Development Possible in the Global Economy?” Canadian Journal of Regional Science 24 (1): 101–120.
 • Jasińska-Biliczak, A., J. Kowal, and J. Hafner. 2016. Innovative Capacity in Small Regional Enterprises in Transition Economies: An Exploratory Study in Poland. Paper read at Twenty-Second Americas Conference on Information Systems (AMCIS), 2016.08.11–14, at San Diego, California.
 • Jasińska-Biliczak, A., and R. Sitkowska. 2014. “Influence of Small and Medium Enterprises Sector at the Change of Innovation Potential of Polish Regions.” Grant Journal 3 (1): 57–61.
 • Jasiński, A.H. 2014. Innowacyjność w gospodarce Polski. Modele, bariery, instrumenty wsparcia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Lewandowski, J., B. Skołud, and D. Plinta. 2014. Organizacja systemów produkcyjnych. ZiP Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Matusiak, K.B., and J. Guliński. eds. 2010. Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. Seria Innowacje. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Nassar, M.L., and D.O. Faloye. 2015. “Barrier to Innovation in Developing Countries’ Firms. Evidence from Nigerian Small and Medium Scale Enterprises.” European Scientific Journal 11 (19): 196–213.
 • Nowak, P. 2015. “Kulturowe bariery rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki.” Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 29 (4): 85–102.
 • Nowakowska, A. ed. 2009. Zdolności innowacyjne polskich regionów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Wydawnictwo Biblioteka Mateusz Poradecki.
 • Romer, P.M. 1990. “Endogenous Technological-Change.” Journal of Political Economy 98 (5): S71-S102. doi: 10.1086/261725.
 • Thurow, L.C. 1992. “Who Owns the Twenty-First Century?” Sloan Management Review 33 (3).
 • Trompenaars, A., and C. Hampden-Turner. 2002. Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej. Translated by B. Nawrot. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2cf91328-45a5-4a18-b3f1-365b3cd1551c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.