PL EN


2015 | 1(26) | 201-209
Article title

Dobre praktyki wdrażania strategii rozwoju w małych i średnich przedsiębiorstwach

Content
Title variants
EN
Good practice in introducing development strategies in small and medium enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kluczowe czynniki sukcesu, charakterystyczne dla konkretnych branż, są źródłem powodzenia działalności przedsiębiorstwa. W przypadku wdrażania strategii takimi czynnikami stają się pewne dobre praktyki, które mogą przesądzić o sukcesie lub porażce wdrażanej strategii. Duże korporacje charakteryzują się najczęściej złożonymi zespołami odpowiedzialnymi za rozwój programów i projektów, które w rezultacie są przełożeniem strategii na konkretne działania. Zupełnie inaczej funkcjonują małe i średnie przedsiębiorstwa, w których podczas wdrażania strategii nie wykorzystuje się narzędzi służących do zarządzania ryzykiem. W realizowanych projektach sporadycznie funkcjonują zespoły stanowiące komitety sterujące, a zarządzanie strategiczne leży jedynie w kompetencjach najwyższego kierownictwa – zarządu i/lub właścicieli. W takich przypadkach z pomocą przychodzą dobre praktyki. Autorzy artykułu, na podstawie własnych doświadczeń przy opracowywaniu i wdrażaniu strategii w małych i średnich przedsiębiorstwach działających w różnych branżach, podejmują analizę dobrych praktyk, które zapewniają skuteczne i uwieńczone sukcesem wdrożenie strategii. Omówione zostały przykłady przedsiębiorstw, które w swojej działalności zastosowały pewne praktyki biznesowe pozwalające im na mitygację pojawiającego się ryzyka, a tym samym na skuteczne wdrożenie opracowanej strategii.
EN
The key success factors, characteristic of particular industries, are the source of success for the company’s activity. In case of strategy introduction some good practices become such factors which can determine the success or the failure of the introduced strategy. Huge corporations are most often characterized by complex teams responsible for the development of programmes and projects which translate the strategy to specific activities. Small and medium companies, in which no risk management tools are used during strategy implementation, operate in a totally different way. In implemented projects steering committees operate occasionally and strategic management belongs exclusively to the competencies of the highest level managers— the management board and/or the owners. In such cases good practices come to assistance. The authors of this article, based on their own experiences in preparing and introducing strategies in small and medium companies operating in various sectors, analyze good practices which provide efficient and successful strategy introduction. Examples of companies which introduced some business practices in their activities, which allowed mitigation of rising risks and at the same time successful introduction of prepared strategy, have been reviewed.
Year
Issue
Pages
201-209
Physical description
Dates
published
2015-01
Contributors
  • Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, ul. Bankowa 8, 40-007 Katowice, Tel. +48 669 417 216
References
  • Gołaszewska-Kaczan, U. (2012). Najlepsze praktyki w zarządzaniu zasobami ludzkimi według badań Instytutu CRF. Zarządzanie i Finanse, 1(3), 357‒367.
  • Kaplan, R.S., Norton, D.P. (1992). The Balance Scorecard-Measures that drive performance. Harvard Business Review, January‒February, 71‒79.
  • Karwińska, A., Wiktor, D. (2008). Przedsiębiorczość i korzyści społeczne: identyfikacja dobrych praktyk w ekonomii społecznej. Ekonomia Społeczna Teksty, nr 6. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
  • Prahalad, C.K. (2011). Najlepsze praktyki są dobre do czasu. Harvard Business Review, 96 [online, dostęp: 2014-04-30]. Dostępny w Internecie: http://www.hbrp.pl/biblioteka/art.php?id=4266&t=najlepsze-praktyki-sa-dobre-do-czasu.
  • Rutkowski, K. (2006). Zrozumieć fenomen najlepszych praktyk w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw. Europejskie wyzwania projektu BestLog. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 12, 3‒4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2cf99453-682a-4abe-aea6-d14cae606104
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.