PL EN


2013 | 13 | 321-348
Article title

Równość proceduralna jako podstawowa implikacja zasady dialogu społecznego.

Authors
Content
Title variants
EN
Procedural equality as elementary implication of social dialog rule.
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest jednemu z podstawowych zagadnień związanych z zasadą dialogu społecznego, czyli jej oddziaływaniu na konkretne procedury związane z zawieraniem kodeksowych porozumień zbiorowych. W części pierwszej została rozważona treść zasady dialogu społecznego oraz zasadność łączenia jej z problematyką związaną z porozumieniami zbiorowymi. Starano się wykazać, że pomiędzy zasadą tą a trybami zawierania porozumień zbiorowych zachodzi relacja semantyczna, a jedną z podstawowych cech zasady dialogu społecznego jest równość proceduralna partnerów społecznych. Podstawową egzemplifikacją tej cechy, oprócz uprawnienia do uczestnictwa w dialogu, są obowiązki i uprawnienia informacyjne. W dalszej kolejności zanalizowano wpływ zasady dialogu społecznego na interpretację przepisów regulujących tryb zawierania porozumień zbiorowych oraz możliwości stosowania przepisów normujących procedurę zawierania układów zbiorowych w drodze analogii. W ostatniej części artykułu rozważono skutki naruszenia zasady równości proceduralnej podczas zawierania porozumień zbiorowych, w tym w szczególności możliwość wypowiedzenia oraz uchylenia się od złożonych przez partnerów społecznych oświadczeń.
EN
This article is about one of elementary issues connected with social dialog principle, that is its influences on specific procedures of collective bargaining, regulated by Labour Code. Firstly, I consider essence of social dialog principle and correctness of grounds of a linking it with collective bargaining. I try to explain that this rule and collective bargaining are connected with semantic relation. I try also to prove that procedural equality is elementary implication of social dialog rule. In my opinion, basic aspects of that rule are informational duties and rights. I analyze farthest sequences influence of (income of) principle of social dialog on interpretation of provisions which regulate collective bargaining and possibility in a way of analogy application of regulation from XI selection Labour Code. In last part of article I consider results of infringements of principles of procedural equality during collective bargaining, particularly, capability of termination collective agreements and avoid legal effects of a declaration of will by social partners.
Year
Volume
13
Pages
321-348
Physical description
Contributors
References
 • Baran K.W., Ćwiertniak B.M., Góral Z., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Baran K.W., Zarys systemu prawa pracy, t. I, Warszawa 2010.
 • Bąkowski T., Bielski P., Kaszubowski K., Zasady techniki prawodawczej. Komentarz do rozporządzenia, Warszawa 2003.
 • Bury B., Odpowiednie stosowanie w prawie pracy wybranych przepisów Księgi III Kodeksu cywilnego, MPP 2007, nr 5.
 • Czerniak-Swędzioł J., Pracowniczy obowiązek ochrony interesów gospodarczych pracodawcy, Warszawa 2007.
 • Dworkin R., Traktując prawa poważnie, Warszawa 1998.
 • Florek L., Umowny charakter układu zbiorowego pracy, „Państwo i Prawo” 1997, nr 7.
 • Florek L., Nowa regulacja układów zbiorowych pracy, „Państwo i Prawo” 1987, nr 9.
 • Florek L., Celeda R., Gonera K., Kodeks pracy, Komentarz, Warszawa 2011.
 • Florek L., Rokowania i układy zbiorowe pracy, „Państwo i Prawo” 1994, nr 12.
 • Fuchs M., National Raport Germany, [w:] The evolving structure of Collective Bargaining in Europe 1990-2004, Research Project Co-financed by the European Commission and the University of Florence.
 • Grabarczyk P., Eksplikacja i dekonstrukcja znaczenia wyrażeń w filozofii XX wieku, Łódź 2006.
 • Grzegorczykowa R. Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 2010.
 • Grzegorczykowa R., Wykłady z polskiej składni, Warszawa 2011.
 • Jackowiak U., Piankowski M., Stelina J., Kodeks pracy z komentarzem, Gdynia 2004.
 • Jelińska U., Układy zbiorowe pracy. Rokowania w sprawie zawarcia układu zbiorowego pracy, Służba Pracownicza 1998, nr 4.
 • Lang W., Wróblewski J., Zawadzki S., Teoria państwa i prawa, Warszawa 1979.
 • Marek A., Czasowe zawieszenie uprawnień pracowników, „Służba Pracownicza” 2010, nr 12.
 • Markowski A., Wykłady z leksykologii, Warszawa 2012.
 • Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010.
 • Rączka K., Porozumienia zawieszające przepisy prawa pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2002, nr 11.
 • Sanetra W., Dialog społeczny jako element ustroju społecznego i politycznego w świetle Konstytucji RP, [w:] Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku, red. A. Wypych-Żywicka, M. Tomaszewska, J. Stelina, Gdańsk 2010.
 • Sarnecki P, Prawo konstytucyjne RP, Warszawa 2011.
 • Sierocka I., Równość czy równowaga w zbiorowych stosunkach pracy, [w:] Ochrona praw człowieka w świetle przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, red. A.M. Świątkowski, Warszawa 2009.
 • Smusz-Kulesza S., Zbiorowe prawo pracowników do informacji, Warszawa 2012.
 • Sobczyk A., Droga sądowa jako osiągania równowagi i równości stron stosunku pracy, [w:] Ochrona praw człowieka w świetle przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, Warszawa 2009.
 • Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Wagner B., Normatywne związki prawa pracy z prawem cywilnym, [w:] Księga Pamiątkowa w piątą rocznicę śmierci profesora Andrzeja Kijowskiego, red. Z. Niedbała, Warszawa 2010.
 • Weiss M., Collective Labour Law in German, w: Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku, red. A. Wypych--Żywicka, M. Tomaszewska, J. Stelina, Gdańsk 2010.
 • Wołodkiewicz W., Europa i prawo rzymskie. Szkice z europejskiej kultury prawnej, Warszawa 2009.
 • Wronkowska S., Na czym polega dobra legislacja, „Przegląd Legislacyjny” 2002, nr 1.
 • Zieliński M., Języki prawne i prawnicze, [w:] Polszczyzna 2000 Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, red. W. Pisarek, Kraków 1999.
 • Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2010.
 • Ziembiński Z., Logika praktyczna, Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d06cb75-3ebd-488f-94a4-2f3c37fc62d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.