Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 63 | 24-43

Article title

The “Family 500+” programme and female labour force participation in Poland. Demographic and economic determinants

Content

Title variants

PL
Program „Rodzina 500+” a aktywność zawodowa kobiet w Polsce. Uwarunkowania demograficzne i koniunkturalne

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The paper investigates the effect of child cash benefit “Family 500+” on the female labour supply in Poland, taking into account demographic and cyclical determinants. The study is based on the Labour Force Survey (LFS) and Polish Central Statistical Office quarterly data. The analyses cover the period of 2016–2018. The Labour Force Participation Rate (LFPR) is the measure of labour supply. The analysis uses a counterfactual method to determine the impact of demographic and behavioural changes on female labour supply. To identify the causes of the economic inactivity of women (adopted by LFS), decomposition of the growth rate of economically inactive women is applied. The effect of the business cycle on female labour supply is analysed using OLS recursive regression. The study found that the LFPR of women aged 25–44 decreased after 2015. This was related to the cash transfers under the “Family 500+” programme and the increasing number of economically inactive women by reason of “family and household responsibilities”. At the same time, changes in the demographic structure contributed positively to the LFPR of women aged 25–44, while the business cycle did not have a significant impact on it. OLS recursive regression showed that in the 25–44 age group, the introduction of “Family 500+” coincided with changes in the relationships between the LFPR, the percentage of the “discouraged”, economically inactive women by reason of “family responsibilities” and the unemployment rate.
PL
Celem niniejszej pracy jest ocena znaczenia programu „Rodzina 500+” dla podaży pracy kobiet w Polsce, uwzględniając uwarunkowania demograficzne i koniunkturalne. W badaniu wykorzystano dane BAEL i GUS. Miarą podaży pracy jest współczynnik aktywności zawodowej. Analiza skupia się na latach 2016–2018. W badaniu zastosowano metodę kontrfaktyczną, aby określić znaczenie zmian w strukturze wiekowej i w aktywności zawodowej poszczególnych grup wiekowych dla podaży pracy kobiet. Przyczyny dezaktywizacji zawodowej kobiet zidentyfikowano dekomponując stopę wzrostu zawodowo biernych kobiet według rodzajów bierności wyróżnianych w BAEL. Znaczenie zmian w koniunkturze gospodarczej dla podaży pracy kobiet w latach 2006–2018 przeanalizowano za pomocą regresji rekursywnej. Wyniki analizy wskazują, że program „Rodzina 500+” przyczynił się do spadku współczynnika aktywności zawodowej kobiet w wieku 25–44 lata. Spadek ten był skorelowany w czasie z transferami pieniężnymi na rzecz rodzin i dzieci w ramach programu „Rodzina 500+” oraz ze zwiększeniem liczby kobiet biernych zawodowo ze względu na „obowiązki rodzinne i związane z prowadzeniem domu”. W tym samym czasie zmiany w strukturze demograficznej sprzyjały większej aktywności zawodowej kobiet w wieku 25–44 lata, natomiast zmiany koniunkturalne nie wywierały na nią istotnego wpływu. Z regresji rekursywnej wynika, że w grupie kobiet w wieku 25–44 lata wprowadzenie programu „Rodzina 500+” zmieniło relacje między współczynnikiem aktywności zawodowej, odsetkiem kobiet „zniechęconych” i biernych ze względu na „obowiązki rodzinne” a stopą bezrobocia, choć nie zmienił się trend bezrobocia.

Contributors

 • Institute of Economics Polish Academy of Sciences

References

 • Aaronson, S., Cajner, T., Fallick, B., Galbis-Reig, F., Smith, C.L., Wascher, W. (2014) Labor Force Participation, Recent Developments and Future Prospects. Brooking Papers on Economic Activity, Fall, 197–275.
 • Aaronson, S., Fallick, B., Figura, A., Pingle, J., Wascher, W. (2006). The Recent Decline in the Labor Force Participation Rate and Its Implications for Potential Labor Supply. Brookings Papers on Economic Activity, 1, 69–154. DOI: 10.1353/eca.2006.0012.
 • Bastagli, F., Hagen-Zanker, J., Harman, L., Barca, V., Sturge, G., Schmidt, T., Pellerano, L. (2016). Cash transfers: what does the evidence say ? A rigorous review of programme impact and of the role of design and implementation features. ODI Report. London, Overseas Development Institute BISP ‘Homepage’. Webpage. BISP. Retrieved from: http://bisp.gov.p (2020.02.13).
 • Bredtmann, J., Otten, S., Rulff, C. (2018). Husband’s Unemployment and Wife’s Labor Supply: The Added Worker Effect across Europe. Industrial and Labor Relations Review, 71(5), 1201–1231. DOI: 10.1177/0019793917739617.
 • Brzeziński, M., Najsztub, M. (2017). Wpływ programu „Rodzina 500 +” na dochody gospodarstw domowych, ubóstwo i nierówność. Retrieved from: http,//coin.wne.uw.edu.pl/mbrzezinski/research/ rodzina500plusPolitykaSpoleczna_nowa_wersja.pdf (2020.02.13)
 • CBOS (2017). Ocena programu „Rodzina 500 plus” po blisko roku od jego wprowadzenia. Komunikat z badań, 36.
 • Chrzanowska, M., Landmesser, J. (2018). Simulation of Ex Ante Effects of “Family 500+” Program. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 468, 38–46. DOI: 10.15611/pn.2017.468.04.
 • Connelly, R. (1992). The Effect of Child Care Costs on Married Women’s Labor Force Participation. The Review of Economics and Statistics, 74(1), 83–90. DOI: 10.2307/2109545.
 • Darby, J., Hart, R. A., Vecchi, M. (1998). Labour Force Participation and the Business Cycle: A Comparative Analysis of Europe, Japan and the United States. Retrieved from: https://ideas.repec.org/p/gla/glaewp/9802.html (2020.02.13).
 • Erceg, C. J., Levin, A. T. (2013). Labor Force Participation and Monetary Policy in the Wake of the Great Recession. IMF Working Paper, 245.
 • Fuchs, J., Weber, E. (2017). Long-term unemployment and labour force participation: a decomposition of unemployment to test for the discouragement and added worker hypotheses. Applied Economics, 49(60), 5971–5982. DOI: 10.1080/00036846.2017.1368991.
 • Gromada, A. (2018). Czemu służy program Rodzina 500 plus? Analiza celów polityki publicznej i polityki partyjnej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 80(3), 231–244. DOI: 10.14746/rpeis.2018.80.3.18.
 • GUS (2017). Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2015 i 2016). GUS: Warszawa.
 • GUS (2018). Budżety gospodarstw domowych w 2017 r. GUS: Warszawa.
 • GUS (2019a). Sytuacja gospodarstw domowych w 2018 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych. Retrieved from: https://stat.gov.pl/obszary tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/sytuacja-gospodarstw-domowych-w-2019-r-w-swietle-badania-budzetow-gospodarstw-domowych,3,19.html (2019.05.30).
 • GUS (2019b). Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2018 r. Retrieved from: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/zasieg-ubostwa-ekonomicznego-w-polsce-w-2019-roku,14,7.html (2019.06.28).
 • GUS (2007–2009). Biuletyn statystyczny GUS. GUS: Warszawa.
 • GUS (2015–2019). Mały rocznik statysytyczny Polski. GUS: Warszawa.
 • Hornstein, A. (2013). Why Labor Force Participation (Usually) Increases when Unemployment Declines. Economic Quarterly, 99(1), 1–23. Retrieved from: https://pdfs.semanticscholar.org/0005/4d5d4c27592e9f07e8c455dbaabc7b1d5471.pdf (2020.02.13)
 • Jaumotte, F. (2013). Female Labour Force Participation: Past Trends and Main Determinants in OECD Countries. SSRN Electronic Journal, 376. DOI:10.2139/ssrn.2344556.
 • Komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 2016–2018.
 • Lee G. H. Y., Parasnis, J. (2014). Discouraged Workers in Developed Countries and Added Workers in Developing Countries? Unemployment Rate and Labour Force Participation. Monash University, Department of Economics, Discussion Paper, 15
 • Magda, I., Kiełczewska, A., Brandt, N. (2018). The “Family 500+” Child Allowance and Female Labour Supply in Poland. IBS Working Paper, 1.
 • MRPiPS (2017). Minister Elżbieta Rafalska o szacunkach dotyczących „Rodzina 500 +”,5.07.2017. Retrieved from: https://archiwum.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,8969,minister-elzbieta-rafalska-o-szacunkach-dot-rodzina-500.html (2020.02.13)
 • MRPiPS (2018). MRPiPS odpowiada: „500 plus” nie jest bezpośrednią przyczyną dezaktywizacji zawodowej kobiet. Gazeta Prawna, 20.03.2018. Retrieved from: https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1112265,500-plus-nie-jest-bezposrednia-przyczyna-dezaktywizacji-zawodowej-kobiet.html (2020.02.13).
 • Myck, M. (2016). Estimating Labour Supply Response to the Introduction of the “Family 500+” Programme. CenEA Working Paper Series, 1/16.
 • Ozerkek, Y. (2013). Unemployment and labor force participation: A panel cointegration analysis for European countries. Applied Econometrics and International Development, 13(1), 67–76.
 • Premik, F. (2017). Child support instruments and labor supply: evidence from a large scale child benefit program. NBP Working Paper, May 11, 1–28.
 • Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę – 2016–2018.
 • Sánchez-Mangas, R., Sánchez-Marcos, V. (2008). Balancing family and work: The effect of cash benefits for working mothers. Labour Economics, 15(6), 1127–1142. DOI:10.1016/j.labeco.2007.10.002.
 • Sobociński, M. (2016). Polska polityka rodzinna w latach 1989–2015. Próba podsumowania. INFOS, 8(212), 1–4.
 • Ustawa budżetowa na rok 2020. Uzasadnienie. (2019). Warszawa, wrzesień.
 • Van Zandweghe, W. (2012). Interpreting the recent decline in labor force participation. Federal Reserve Bank of Kansas City, first quarter, 5–34.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-2d07db4d-fdf4-4408-8471-278b5c09e74c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.