Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1/2017 | 39-47

Article title

Ubezpieczenia społeczne w ofercie dydaktycznej wydziałów prawa uczelni wyższych

Content

Title variants

EN
Social insurance as part of the didactic programme of law faculties of institutions of tertiary education

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autorzy podejmują się zbadania edukacji w zakresie ubezpieczeń społecznych na wydziałach prawa i administracji w Polsce. Próbę dobrano spośród 20 najlepszych (wg rankingu „Perspektyw”) wydziałów prawa i administracji w Polsce, a badanie zrealizowano na podstawie danych z 13 jednostek. Zastosowano metodę badań ankietowych, ankietę złożoną z pytań otwartych rozesłano za pomocą poczty elektronicznej. Edukację badano w 4 wymiarach: obecności przedmiotów związanych z zabezpieczeniem społecznym w programie nauczania, liczby prac dyplomowych poświęconych ubezpieczeniom społecznym, dodatkowych form kształcenia oraz działalności studenckiej w tym zakresie. Badane jednostki można podzielić na takie, w których wyodrębniono zajęcia z zabezpieczenia społecznego i są one obowiązkowe; takie, w których istnieje wyodrębnienie, ale zajęcia z tego zakresu są fakultatywne; oraz jednostki, w których kwesti e zabezpieczenia społecznego nauczane są łącznie z prawem pracy. Wyodrębnienie i obowiązkowy charakter zajęć częściej występują w programie nauczania administracji. Liczba prac dyplomowych z badanego zakresu jest niewielka i utrzymuje się na poziomie kilku rocznie. Dodatkowe formy kształcenia (studia podyplomowe, konferencje) występują w bardzo małej liczbie jednostek. Aktywność studencka w zakresie ubezpieczeń społecznych również nie jest wysoka, najczęściej stanowi element aktywności związanej z prawem pracy.
EN
The authors have conducted research into education in social insurance as conducted in law and administration faculties in Poland, with the results being based on data drawn from 13 institutions. The research took the form of a questionnaire in which open questions were posed and sent electronically. Education was examined within four dimensions: the presence of subjects connected with social insurance as a taught item, the number of dissertations devoted to social security related subjects, additional forms of development (education) as well as student activity within this area. The institutions studied may be divided into those in which there were separate classes on social insurance matters and where these were compulsory core subjects; those where there exist a division yet classes function as non-compulsory options; as well as institutions in which the matter of social insurance as a subject of study is linked to employment law. This division and optional nature for classes is frequently a part of administration courses. The number of dissertations based on the researched subject area is small and represent only a few annually. Additional forms of development (post-graduate studies, conferences) occur at a very small number of institutions. Student activity within the subject area of social insurance is equally low, most frequently constituting a part of involvement in employment law.

Year

Issue

Pages

39-47

Physical description

Dates

published
2017-08-10

Contributors

  • Uniwersytet Warszawski
author
  • Uniwersytet Warszawski

References

  • Sobczyk A., W sprawie kryzysu edukacji z zakresu ubezpieczeń społecznych na studiach prawniczych, „Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka” 2014, nr 2(119).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1731-0725

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-2d081db1-48fe-41a5-aebd-2733ef9d49e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.