PL EN


2012 | 894 | 55-72
Article title

Odzyskać miasto. Społeczne aspekty rewitalizacji obszarów poprzemysłowych

Authors
Title variants
EN
Regain the City. Social Aspects of the Revitalisation of Postindustrial Areas
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper focuses on the problems of revitalising postindustrial areas and the processes of urban space degradation and regeneration. A small postindustrial town whose natural environment has suffered significant degradation serves as the example the analysis is based upon. There are also additional factors responsible for bringing down the quality of life and reducing the chances for local development, including rising unemployment, the worsening quality of urban potential, and a lack of attractive public spaces. The town population is decreasing due to migration processes and the decreasing birth rate. The main issue taken up in the paper concerns the social aspects of revitalisation processes in Brzeszcze, including the expectations and aspirations of its youngest inhabitants.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Socjologii, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, karwinsa@uek.krakow.pl
References
 • Behr I., Billert A., Kröning W., Muzioł-Węcławowicz A. [2003], Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Warszawa, www.mtib.gov.pl/prezentacje/jednostki_dokumenty17/podrecznik_rewitalizacja.pdf (dostęp: 27.01.2007).
 • Dahl R.A. [1968], Who Governs? [w:] The Search for Community Power, red. W.D. Hawley, F.M. Wirt, Prentice Hall, New Jersey.
 • Diamond J. [2005], Upadek. Dlaczego niektóre społeczeństwa upadły, a innym się udało?, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Domański B. [2009], Rewitalizacja terenów poprzemysłowych specyfika wyzwań i instrumentów [w:] Przestrzenne aspekty rewitalizacji. Śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, red. W. Jarczewski, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Gertler M.S. [2004], Creative Cities: What Are They For, How Do They Work, and How Do We Build Them?, Canadian Policy Research Network, Ottawa.
 • Gruen V. [1965], The Heart of Our Cities, Thames and Hudson, London.
 • Jarczewski W. [2009], Skala degradacji miast w Polsce [w:] Przestrzenne aspekty rewitalizacji. Śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, red. W. Jarczewski, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Karwińska A. [2006], Rola społeczeństwa w procesie rewitalizacji [w:] Od terenów przemysłowych do…, „Czasopismo Techniczne”, z. 8-A/2006 (rok 103), Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.
 • Karwińska A. [2007], Kapitał społeczny Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego [w:] Kapitał ludzki w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym, praca zbiorowa, Instytut Kościuszki, Kraków.
 • Karwińska A. [2008], Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Karwińska A. [2009], Społeczno-kulturowe uwarunkowania cech miasta kreatywnego. Możliwości budowania lokalnego „kapitału kreatywności” [w:] Kreatywne miasto – kreatywna aglomeracja, red. A. Klasik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Karwińska A., Lenartowicz K. [2008], Odzyskiwanie przestrzeni. Przestrzenno-kulturowa rewitalizacja terenów poprzemysłowych [w:] Nowa przestrzeń społeczna w badaniach socjologicznych, red. Z. Rykiel, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Karwińska A., Pucek Z. [1991], Ład kulturowy społeczności lokalnych [w:] Cywilizacyjne wymiary społeczności lokalnych, red. Z. Pucek, TNOiK, Rzeszów.
 • Kibert Ch., Vetica T.M., Kibert N. [1999], Turning Brownfields into Vital Community Assets, NeighborWorks, Washington.
 • Michael Smith T. [1984], Becoming a Good and Competent Community [w:] Rebuilding America’s Cities: Road to Recovery, red. P.R. Potter, D.C. Sweet, enter for Urban Policy Research, New Brunswick.
 • Program rewitalizacji dla miasta Brzeszcze na lata 2008–2015 [2008], kier. A. Ostręga, Kraków.
 • Raport z Europejskich Warsztatów Scenariuszy Świadomościowych [2005], opracowanie niepublikowane, Kraków, archiwum własne Anny Karwińskiej.
 • Skalski K. [1999], Rewitalizacja dawnych dzielnic miejskich [w:] Gospodarka przestrzenna gmin – odnowa miast, Materiały IV Krakowskiej Konferencji Międzynarodowej, 11–13 października 1999, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Kraków.
 • Starzewska-Sikorska A. [2008], Przekształcanie terenów poprzemysłowych jako działanie służące podniesieniu atrakcyjności regionu [w:] Krajobraz zbudowany na węglu, red. J. Gorgoń, Instytut Ikonologii Terenów Przemysłowych, Katowice.
 • Storch B. [2009], Wolą skup złomu niż miejski rynek, „Polska. Gazeta Krakowska”, 25 lutego.
 • Szczepański M. [1998], Opel z górniczym pióropuszem, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
 • Tokarska-Guzik B. [2003], Rekultywacja czy renaturalizacja? Czyli o możliwych kierunkach zagospodarowania wyrobisk poeksploatacyjnych [w:] Kształtowanie krajobrazu terenów poeksploatacyjnych w górnictwie, red. J. Środulska-Wielgus i in., Akademia Górniczo-Hutnicza –Politechnika Krakowska, Kraków.
 • Vigoda E., Golembiewski R. [2001], Citizens Behavior and the Spirit of New Manage­rialism. A Theoretical Approach and the Challenge for Governance, „The American Review of Public Administration”, vol. 31, nr 3.
 • Wallis A. [1979], Informacja i gwar, PIW, Warszawa.
 • The World Charter on the Right to the City, http://v1.dpi.org/files/uploads/publications/WorldCharterontheRighttotheCity-October04.doc (dostęp: 20.03.2007).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d0a467d-7108-4d8c-984d-dd0728e48184
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.