PL EN


2019 | 57 | 342-350
Article title

Znaczenie wartości organizacyjnych w budowaniu kultury przedsiębiorstw

Authors
Content
Title variants
EN
The significance of organisational values in creating corporate culture
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wartości, jakie promuje dana kultura organizacyjna wpływają na sposób funkcjonowania zasobów ludzkich w organizacji oraz jej kontaktów z otoczeniem zewnętrznym. Wartości organizacyjne budują kulturę organizacji i przyczyniają się do jej efektywności. Wartości organizacyjne wynikają z relacji społecznych między ludźmi, wpływają na ich kształt i przyczyniają się do satysfakcji z wykonywanej pracy. Wartości są zatem podstawą systemu społecznego każdej organizacji oraz jej tożsamości kulturowej, stanowią jej istotę i specyfikę. Badania empiryczne wskazują, że kultura organizacyjna to ważny zasób wspierający misję i strategię przedsiębiorstw, do których powinna być dostosowana. Zainteresowanie kulturą organizacyjną ma związek z jej rozległym wpływom na różne obszary funkcjonowania organizacji. Szczególną rolę w promowaniu kultur organizacyjnych przypisuje się kadrze menedżerskiej, od której zależy sprawność funkcjonowania organizacji. W zależności od profilu, rodzaju organizacji, kraju pochodzenia kapitału, możemy mieć do czynienia z różnym katalogiem i hierarchią przyjętych wartości organizacyjnych. Pomimo licznych opracowań na temat znaczenia roli zarządzania poprzez wartości, kadra menedżerska nie zawsze je promuje i respektuje. Kwestią równie ważną jak zarządzanie poprzez wartości, jest zagadnienie dopasowania wartości organizacyjnych z wartościami deklarowanymi przez samych pracowników. Chodzi zatem o takie zarządzanie pracownikami, które wypracowuje wspólną platformę współpracy i zaangażowania zarówno kadry menedżerskiej jak i samych pracowników w celu zaspokojenia interesów firmy z aspiracjami pracowników. Nie należy także zapominać, iż właściwie ukształtowana kultura organizacyjna wzmacnia sferę etyczną całej organizacji, kształtuje interakcje i stosunki między różnymi interesariuszami.
EN
The values promoted by a given organisational culture influence the functioning of human resources in an organisation and its contacts with the external environment. The organisational values create an organisational culture and contribute to its effectiveness. The organisational values result from social relations between people, affect their shape and lead to job satisfaction. The values are therefore the basis for a social system and cultural identity of any organisation, they constitute organisation’s essence and specificity. Empirical research indicates that organisational culture is a significant resource supporting the mission and strategy of enterprises to which it should be adapted. The interest in the organisational culture is related to its enormous influence on various areas of functioning of the organisation. A special role of promoting organisational cultures is assigned to managerial staff, on whom hangs the effectiveness of the organisation. Depending on the organisation’s profile, type and country of origin of the capital, there may be a different catalogue and hierarchy of accepted organisational values. Despite numerous studies on the importance of the role of value-based management, the managerial staff do not always promote and respect it. The issue of matching organisational values with the values declared by employees themselves is as important as the value-based management. It is therefore about such employee management that creates common collaboration and involvement platform of both the managerial staff and the employees themselves in order to satisfy the interests of the company and aspirations of its employees. Nor should one overlook that the properly shaped organisational culture strengthens the ethical sphere of the whole organisation and forms interactions and relations between various stakeholders.
Year
Volume
57
Pages
342-350
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski Instytut Socjologii Zakład Socjologii Organizacji i Zarządzania
References
 • Bartkowiak, G. (2009). Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji. Warszawa: PWE.
 • Bartnicki, M., Kordel, P. (1999). Kategoria zaufania a zarządzanie oparte na wartościach. W: K. Jaremczuk (red.), Kategoria wartości a cele przedsiębiorstwa. Rzeszów: Wyd. PRz.
 • Bugdol, M. (2006). Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania. Kraków: Wyd. UJ.
 • Błaszczyk, W. (2005). Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Cameron, K.S., Quinn, R.E. (2015). Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących. Warszawa: Wyd. Wolters Kluwer SA.
 • Dołhasz, M., Fudaliński, J., Kosala, M., Smutek, H. (2009). Podstawy zarządzania. Koncepcje – strategie – zastosowanie. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Herman, A., Oleksyn, T., Stańczyk, I. (2016). Zarządzanie respektujące wartości. Warszawa: Wyd. Difin.
 • Kostera, M. (1996). Postmodernizm w zarządzaniu. Warszawa: PWE.
 • Krzyżanowski, L. (1999). O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, metafory, modele, filozofia, metodologia, dylematy, trendy. Warszawa: PWN.
 • Lachowski, S. (2012). Droga ważniejsza niż cel. Warszawa: Wyd. Studio Emka.
 • Lewicka, D., Michniak, J. (2014). Rola kultury organizacyjnej w procesie budowania wysokiej jakości środowiska pracy. W: Ł. Sułkowski, Cz. Sikorski (red.), Metody zarządzania kulturą organizacyjną. Warszawa: Wyd. Difin.
 • Marody, M., Nowak, K. (1983). Wartości a działania. Studia Socjologiczne, 4.
 • Misztal, M. (1980). Problematyka wartości w socjologii. Warszawa: PWN.
 • Parkes, A. (2016). Kulturowe aspekty zmian organizacyjnej. W: Ł. Sułkowski, M. Bednarek, A. Parkes (red.), Kulturowa zmienność systemów zarządzania. Warszawa: Wyd. Difin.
 • Penc, J. (2005). Role i umiejętności menedżerskie. Warszawa: Wyd. Difin.
 • Sikorski, Cz. (2002). Zachowania ludzi w organizacji. Warszawa: PWN.
 • Stachowicz-Stanusch, A. (2007). Potęga wartości. Jak zbudować nieśmiertelną firmę. Gliwice: Wyd. Helion.
 • Świątek-Barylska, I. (2006). Kształtowanie relacji społecznych w organizacji w świetle zarządzania przez wartości. W: W. Błaszczyk (red.), Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d0ace23-bd6c-4369-97c7-e7a4bf9541ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.