PL EN


2013 | 8 |
Article title

Chrześcijański lider biznesu

Content
Title variants
EN
The Christian Leader of Business
Languages of publication
Abstracts
PL
Niemal dwadzieścia pięć lat po transformacji ustrojowej w Polsce przychodzi czas na ocenę reform i postaw ludzi przedsiębiorczych. Szczególnie ważna okazuje się rola liderów biznesu w tworzeniu dobra wspólnego, włączając w to tworzone przez nich miejsca pracy i aktywną walkę z ubóstwem. Korzystając z najnowszych dokumentów społecznych Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, autor artykułu ocenia wpływ globalizacji i finansjalizacji na warunki, w których działają przedsiębiorcy polscy. Dla chrześcijańskich liderów biznesu szczególnie ważne są fundamentalne i praktyczne zasady biznesu, które wynikają z godności człowieka, dobra wspólnego oraz takich zasad jak sprawiedliwość i pomocniczość. Współczesny kontekst ich realizacji wymaga połączenia wiedzy z duchowością, na co otwarta była i jest duchowość św. Ignacego. W artykule wskazuje się na aktywność młodych chrześcijańskich liderów biznesu w Polsce, którzy szukają inspiracji w książkach Chrisa Lowneya.
EN
25 years after the political transformation in Poland the time has come to assess the reforms and attitudes of entrepreneurs. The role of business leaders turns out to be particularly important in the creation of common good, inclusive of workplaces created by them and an active fight against poverty. On the basis of the most recent social documents of the Catholic Church, the author of the article considers an influence of the globalization and financialisation on the conditions in which Polish entrepreneurs function. For Christian business leaders particularly important are those fundamental and practical principles of business which emerge from the human dignity, common good as well as from such principles as justice and subsidiarity. In the current context knowledge should be combined with spirituality so that those principles can be put into practice. The spirituality of St. Ignatius has always been open to this. The author then points to the activity of those young Christian business leaders in Poland who search for an inspiration in the books of Chris Lowney.
Year
Volume
8
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d10a3c4-c63b-4312-b4fe-edbaaf21f358
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.