PL EN


2017 | 2(26) | 405-416
Article title

Istota i znaczenie etyki w biznesie

Content
Title variants
EN
SIGNIFICATION AND MEANING OF BUSINESS ETHICS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W szeroko pojętej działalności gospodarczej coraz większego znaczenia nabiera prowadzenie biznesu z uwzględnieniem wartości etycznych. Przestrzeganie prawa, okazywanie szacunku kontrahentom oraz pracownikom, dbałość o dobro całego społeczeństwa oraz o środowisko naturalne – to tylko niektóre wartości etyczne, których przestrzeganie często decyduje o powodzeniu bądź klęsce danej organizacji. Wiedza z zakresu etyki coraz bardziej zyskuje na prestiżu, gdyż współczesna gospodarka wymaga nie tylko wiedzy ekonomicznej i technicznej. Podczas Ogólnopolskiego Kongresu Etyki i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, który odbywał się w 2009 r. w Warszawie, przyjęto Deklarację, której zapisy dotyczą traktowania etycznego wymiaru w gospodarce i biznesie w sposób podobny do tego, jak traktowany jest wymiar etyczny w badaniach naukowych, medycynie czy innych zawodach zaufania publicznego Etyka biznesu wpisana w strategię firmy to doskonałe założenie i mocny atut jej wizerunku. Firma działająca odpowiedzialnie powinna wprowadzić i świadomie posługiwać się standardami etycznymi we wszystkich swoich działaniach, gdyż biznes nie ogranicza się tylko do pomnażania zysków, ale niezwykle ważne są także wartości pozaekonomiczne.
EN
In the widely understood economic activity, conducting business based on ethical values is gaining increasing significance. Obeying the law, respecting trade partners and employees, caring for the well-being of the whole society are just a few ethical values, observing of which often decides about success or failure of a given organization. Knowledge about ethics is becoming more prestigious as contemporary economy requires not only economic or technical skill. During the National Congress of Ethics and Social Responsibility of Business held in Warsaw in 2009, Declaration regarding treating the ethical dimension in economy and business in a similar way to ethics in scientific research, medicine or other professions of public trust was signed (Gasparski, 2012, p.9). Business ethics inscribed in a company strategy is a perfect premise and a strong asset of its image. A responsibly acting firm should introduce and consciously apply ethical standards in its all areas of activity because a business is not limited only to multiplying profits, but extraeconomic values are important too.
Year
Volume
Pages
405-416
Physical description
Contributors
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
References
 • Adamczyk Jadwiga. 2009. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Bembenek Bogusław. 2009. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw Doliny Lotniczej w świetle badań empirycznych. W Społeczna odpowiedzialność biznesu. Uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki, red. Zdzisław Pisz, Magdalena Rojek-Nowosielska. Prace Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego: 42.
 • Bogle John C. 2009. Dość. Prawdziwe miary bogactwa, biznesu i życia. Warszawa: PTE.
 • Brzeziński Stanisław. 2012. „Czynniki kształtujące orientację rynkowej odpowiedzialności społecznej”. Marketing i Rynek: 11.
 • DeMartino George F., McCloskey Deirdre N. 2016. The Oxford Handbook of Professional Economic Ethics. Oxford University Press.
 • Gasparski Wojciech. 2008. Responsible Management Education. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Gasparski Wojciech. 2012. Biznes, Etyka, Odpowiedzialność. Warszawa: Wydawnictwa Profesjonalne PWN.
 • Gasparski Wojciech. 2017. Biznes, Etyka, Odpowiedzialność. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN.
 • Myśliwiec Grzegorz. 1999. Elementy etyki gospodarowania. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 • Penc Józef. 2010. Kultura i etyka w organizacji. Aspekty pragmatyczne i strategiczne. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
 • Voss Grażyna. 2016. Kształtowanie norm etycznych a odpowiedzialność zawodowa księgowych. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy.
 • Wells Joseph T. 2006. Nadużycia w firmach, Vademecum, zapobieganie i wykrywanie. Warszawa: Lexis Nexis.
 • Encyklopedia Popularna PWN. 2004. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d15cdc5-9801-43f2-95bf-cd82dcf6e411
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.