PL EN


2012 | 2 | 7-15
Article title

Polityka miejska w Polsce w świetle polityki spójności EU na lata 2014-2010

Authors
Content
Title variants
EN
Urban Policy in Poland, in the Light of EU Cohesion Policy, 2014-2020
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej, na zintegrowane działania miejskie kraje członkowskie UE będą musiały przeznaczyć znaczną część krajowej alokacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także przygotować specjalne rozwiązania implementacyjne włączające organy poziomu lokalnego. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opracowało projekt dokumentu pt. Założenia Krajowej Polityki Miejskiej do roku 2020 (ZKPM), który pozwoli w sposób kompleksowy regulować sprawy związane z rozwojem miast, jak również dostosować się do wyzwań nowej Polityki Spójności. Celem artykułu jest prezentacja głównych założeń polityki miejskiej zapisanych w ZKPM, których perspektywa nawiązywać będzie do nowej polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
EN
In approaching the new financial perspective for 2014-2020, according to the proposition of European Commission, for integrated urban operations EU members will have to devote a significant part of the national allocation of European Regional Development Fund. They will also have to prepare a special implementing solution to inclusive local-level authorities. To meet these expectations, the Ministry of Regional Development has prepared a draft of document Assumptions of the National Urban Policy until year 2020 (ANUP), which will comprehensively regulate the matters relating to urban development, as well as adapt to the challenges of the new Cohesion Policy. This article aim is to present the main objectives of urban policy enshrined in the ANUP, which perspective will refer to prospect of a new EU cohesion policy for 2014-2020.
Year
Issue
2
Pages
7-15
Physical description
Dates
published
2012-06
Contributors
author
  • Uniwersytet w Białymstoku
References
  • Komunikat komisji Europa 2020., Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 2010, Komisja Europejska, Bruksela, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf.
  • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 2012, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
  • Łotocka M., Baucz A., 2010, Raport Wprowadzający Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na potrzeby przygotowania Przeglądu OECD krajowej polityki miejskiej w Polsce. Część II Polityka i zarządzanie rozwojem miast w Polsce, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
  • Miasta przyszłości. Wyzwania, wizje, rozwiązania, 2011, Unia Europejska, Bruksela, s.VII,http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_final_pl.pdf.
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/rozwój_regionalnalny/strony/Politykaprzestrzennaimiejska_nowekompetencjeMRR_13072012.aspx.
  • Polityka spójności 2014-2020 – Inwestycje w rozwój gospodarczy i wzrost zatrudnienia, 2011, Unia Europejska, Luksemburg, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation2014_leaflet_pl.pdf.
  • Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r., Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712.
  • Założenia Krajowej Polityki Miejskiej do roku 2020 (Projekt), 2012, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa. http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/rozwoj_regionalny/Documents/Projekt_Zalozen_Krajow ej_Polityki_Miejskiej_maj_2012.pdf.
  • Zrównoważony rozwój obszarów miejskich, 2011, „Panorama Inforegio” nr 40 zima 2011/2012, Komisja Europejska, Bruksela, http://ec.europa.eu/ regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag40/mag40_pl.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d1946e3-c9f8-4c50-9031-3b35ebf71f0f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.