PL EN


2012 | 12 |
Article title

Żółtlice, kolczurki, niecierpki i inne rośliny inwazyjne w Szadku

Content
Title variants
EN
Gallant soldiers, wild cucumbers, himalayan balsams and other invasive alien plants in Szadek
Languages of publication
Abstracts
EN
lnvasive alien plants are harmful non-native plant species whose introduction or spread threatens the environment, the economy, and society, including human health. They can be introduced from other continents or from one region of the same continent to another. The kenophytes are alien plants introduced to Europe after 1492. As much as 46 kenophytes have been recorded in Szadek (in years 2003-2009), what is almost 10% of the fiora of the city (in total: 502 vascular plant species). The most of "aliens” originate from the New World - from eastern and northern North America (22 species), and from northern South America and Central America (3). The species introduced from south-western, western or form central parts of Asia (19) and/or from southern, south-eastern or eastern Europe (18) are the next important group of alien plants. 27 species appear to have arrived in Europe and in Poland through intentional in- troductions (as omamentals, melliferous plants, as agricultural crop etc.). The others (19 species), now recognized as weeds, have been introduced for research or as botanical curiosities (and escaped from botanical collections, gardens etc.) or they were unintentionally brought with other plant products, packing material or in ballast soil. About 70% of noted kenophytes are recognized as invasive in Poland. Some of them, e.g. lmpatiens parviflora and Galinsoga parviƒlora, are already widespread in Szadek and poses threat native biodiversity. The others, e.g. Echinocystis lobata or Reynoutria japonica, are rarely noted, but the growing awareness of the threats posed by these species as well as of possible risk of their invasiveness, require monitoring of localities and active prevention of their further spread.
Year
Issue
12
Physical description
Contributors
 • Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
 • Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach
References
 • DAISE (Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe), http://www.europe-aliens.org_
 • Dajdok Z., Niecierpek gruczołowaty lmpatiens glandulifera, [w:] lnwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradlowych Polski, red. Z. Dajdok, P. Pawlaczyk, Świebodzin 2009, s. 42-45.
 • Ecology of Weeds and lnvasive Plants. Relationship to Agriculture and Natural Resource Management, eds. S. R. Radosevich, J. S. Holt, C. M. Ghersa, Hoboken 2007.
 • Elton Ch., Ekologia inwazji zwierząt i roślin, Warszawa 1967.
 • Faliński J. B., Inwazje w świecie roślin, ,,Phytocoenosis. Seminarium Geobotanicum” 2004, Vol. 16 (N.S.), z. 10, S. 1-31.
 • Faliński J. B., Neofity i neofityzm. Dyskuýefito socjologiczne (5), „Ekologia Polska” 1969, ser. B, z. 15 (4), s. 337-354.
 • GISP (Global Invasive Species Database), http://www.issg.org/database.
 • Heywood V., Brunel S., Kodeks postępowania w zakresie ogrodnictwa i inwazyjnych roślin obcych. Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych (Konwencja Berneńska), „Przyroda i Środowisko” nr 155, s. 1-52, Publikacje Rady Europy z załącznikami.
 • Jackowiak B., Modele ekspansji roślin synantropijnych i transgenicznych, ,,Phytocoenosis. Seminarium Geobotanicum” 1999, Vol. 11 (N_S.), z. 9, s. 1-24.
 • Konwencja o Różnorodności Biologicznej (Convention on Biological Diversity, CBD), przyp. 57, zał. z 2002 r., http://www_cbd.int/
 • Komaś J., Geografia roślin, Warszawa 2002.
 • Król S., Dąb czerwony - Quercus rubra L. w warunkach środowiska leśnego zachodniej Polski, ,,PTPN. Prace Kom. Nauk Roln. i Kom. Nauk Leśn.” 1967, z. 21, s. 419-482.
 • Matuszkiewicz W., Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski, Warszawa 2006.
 • NOBANIS (The North European and Baltic Network on Invasive Alien Species), http://www.nobanis.org.
 • Obce gatunki w Polsce, http://www.iop.krakow.pl/ias_
 • Reichard S. H., White P., Horticulture as a Pathway oflnvasive Plant lntroductions in the United States, ,,BioScience” 2001, Vol. 51, s. 1103-1113.
 • Richardson D. M., Pyšek P., Rejmanek M., Barbour M.G., Panetta D. D., West C. J.,Naturalization andlnvasion ofAlien Plants.' Concepts and Definitions, ,,DiVersity and Distributions” 2000, Vol. 6 (2), s. 93-107.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011r w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym, Dz. U. 2011, nr 210, poz. 1260.
 • Sudnik-Wójcikowska B., Koźniewska B., Słownik z zakresu synantropizacji szaty roślinnej, Warszawa 1988.
 • Suwara-Szmigielska S., Flora roślin naczyniowych małych miast zachodniej cześci województwa łódzkiego, praca doktorska, Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 274 + Atlas rozmieszczenia gatunków, t. 1-2.
 • Śliwiński M., Barszcz Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi i barszcz Mantegazziego Heracleum mantegazzianum, [w:] lnwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski, red. Z. Dajdok, P. Pawlaczyk, Świebodzin 2009, s. 54-57.
 • Tokarska-Guzik B., Globalizacja w świecie roślin zagrożeniem dla bioróżnorodności, [wi] Problemy środowiska ijego ochrony, red. M. Nakonieczny, P. Miguła, Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, Uniwersytet Śląski, Katowice 2009, s. 93-110.
 • Tokarska-Guzik B., The Establishment and Spread ofAlien Plant Species (Kenophytes) in the Flora ofPoland, Katowice 2005.
 • Tokarska-Guzik B., Bzdęga K., Tarłowska S., Koszela K., Gatunki z rodzaju rdestowiec Reynoutria spp., [WI] lnwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski, red. Z. Dajdok, P. Pawlaczyk, Świebodzin 2009, s. 94-99.
 • Tokarska-Guzik B., Koszela K., Program zwalczania inwazyjnych gatunków z rodzaju Reynoutria na obszarze ostoi siedliskowej Natura 2000 ,, Graniczny Meander Odry ”, [WI] lnwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski, red. Z. Dajdok,
 • Tokarska-Guzik B., Urbisz A., Urbisz A., Węgrzynek B., Nowak T., Pasierbiński A., Regional Scale Assessment of Alien Plant lnvasions: A Case Study for the Silesian Upland (Southern Polana), [w:] Plant Invasions: Human Perception, Ecological Impacts and Management, eds. B. Tokarska-Guzik, J. H. Brock, G. Brundu, L. Child, C. C. Daehler, P. Pyšek, Leiden 2008, s. 171-188.
 • Zając A., Zając M., Tokarska-Guzik B., Kenophytes in the Flora ofPoland: List, Status and Origin, ,,Phytocoenosis. Supplementum Cartographiae Geobotanicae” 1998, Vol. 9, s. 107-115.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d1a6948-6786-403b-b57e-84019fecfba0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.