PL EN


2017 | 9(45) | Numer specjalny | 131-144
Article title

„Zajmując się dziećmi” znaczy „pomyśleć o rodzinie” – realizacja myśli bł. Edmunda Bojanowskiego we współpracy z rodziną

Authors
Title variants
EN
“Taking Care of Children” Means “Thinking about the Family” – the Realization of Bl. Edmund Bojanowski in Collaboration with his Family
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rodzina jest podstawową komórką społeczną, w której rodzi się i wychowuje każdy człowiek. Jej wartość jest niezaprzeczalna, a każda próba zniekształcenia tego środowiska ma negatywny wpływ na integralny rozwój nie tylko człowieka, ale i społeczeństw. Współpraca różnych środowisk w procesie wychowania stała się jednym z zagadnień, którym zajął się Edmund Bojanowski. Jego myśl o wspieraniu przez społeczeństwo małżonków i podkreślanie roli ojca i matki w kształtowaniu się osobowości małego dziecka dziś wydaje się jeszcze bardziej aktualna. Bez silnych wartości rodzinnych nie można tworzyć silnych społeczeństw, które będą służyły dobru ogółu, ale i poszczególnych osób.
EN
Family is the primary social cell in which every human being is born and raised. Its value is undeniable, and any attempt to distort this environment has a negative impact on the integral development of not only man but also society. The cooperation of different backgrounds in the process of education has become one of the issues addressed by Edmund Bojanowski. His thought of supporting the society of spouses and emphasizing the role of father and mother in shaping the personality of a young child today seems even more up-to-date. Without strong family values, you can not create strong societies that will serve the good of the whole but of the individual.
Contributors
 • doktorant, Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , jasnosa@interia.pl
References
 • Adamski, F. (2002). Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Czachorowski, M. (2016). Rodzina a państwo w wychowaniu dziecka. W: A. Kiciński, M. Opiela (red.), Katolickie wychowanie dziecka. Rodzina, przedszkole, Kościół (s. 67-75). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Dyczewski, L. (2003). Rodzina twórcą i przekazicielem kultury. Lublin: TN KUL.
 • Gigilewicz, E., Opiela, M. (red.) (2016). Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita. T. II. Lublin: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP.
 • http://www.fronda.pl/a/oto-rady-sw-jana-pawla-ii-dla-rodzin-by-byly-doskonale,58337.html [dostęp: 20.07.2017].
 • http://www.pch24.pl/szwedzcy-naukowcy--dzieci-stanowia-zagrozenie-dla-srodowiska--bo-produkuja-dwutlenek-wegla,53143,i.html [dostęp: 20.07.2017].
 • Jan Paweł II (1981). Posynodalna adhortacja Familiaris consortio, 22 listopada. Watykan.
 • Jan Paweł II (1991). Encyklika Centesimus annus, 1 maja. Watykan.
 • Jan Paweł II (1994). List do rodzin. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła.
 • Jarmoch, E., Jaroń, J., Pilus, H. (1999). Człowiek darem i tajemnicą w nauczaniu Jana Pawła II. Siedlce: Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna.
 • Obuchowska, I. (1995). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: WSiP.
 • Opiela, M.L. (red.) (2016). Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego. Lublin: Wydawnictwo Episteme.
 • Pilch, T., Lepalczyk, I. (1995). Pedagogika społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Przetacznik, M. (1994). Psychologia wychowawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Przetacznik-Gierowska, M., Tyszkowa, M. (1996). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sobór Watykański II. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 1965.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d1babd0-fded-4ff6-a32c-97c59f94de6e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.