PL EN


2012 | 5 | 2(15) | 113- 132
Article title

Zmiany organizacyjne w systemie edukacji w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej

Title variants
EN
Organizational changes in the Polish education system after accession to the European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorka artykułu analizuje, jak zmienił się system oświaty w Polsce po akcesji naszego kraju do Unii Europejskiej. Już na wstępie zauważa, że działania podejmowane w systemie edukacji po 1 maja 2004 r. powinny opierać się na myśli proeuropejskiej. Barańska przywołuje unijne dokumenty, które miały zasadniczy wpływ na kształtowanie oświaty w całej UE. Analiza tych tekstów jasno pokazuje, że edukacja powinna przede wszystkim opierać się na samorealizacji jednostki. W ten nurt debat o oświacie już po wejściu do UE wpisała się także Polska – akcentując poprzez kolejne reformy rolę świadomego wyboru i konsekwencji tego wyboru. Barańska przypomina też o roli Strategii Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku 2010, która w 2003 roku powstała w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu. Dokument ten skupia się przede wszystkim na wyrównywaniu szans edukacyjnych, które to wyrównywanie jest elementem samorealizacji. W dalszej części artykułu autorka opisuje zmiany polskiego systemu oświaty od 1999 roku, czyli od skrócenia nauki w szkole podstawowej i wprowadzenia gimnazjów. Barańska przypomina także, że reforma oświaty zdecentralizowała dotychczasowy system – za zarządzanie oświatą odpowiedzialne stały się samorządy. Ważną zmianą stało się także wprowadzenie egzaminów zewnętrznych ocenianych przez niezależnych egzaminatorów – dzięki temu łatwiejsze stało się porównywanie wyników egzaminowanych (choć Barańska zauważa, że treści kształcenia czasem w różnych programach mogą się różnić i przez to uczniowie nie zawsze są tak samo przygotowani do egzaminów). Autorka tekstu opisuje także zmiany, jakie zachodzą w polskim szkolnictwie wyższym. Skupia się między innymi na upowszechnieniu studiów trójstopniowych, które miało miejsce w ostatnich latach.
Keywords
Contributors
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
References
 • Banach Cz., Człowiek wobec wyzwań globalizacji transformacji ustrojowej w Polsce (w:) E. Malewska, B. Śliwierski (red.) Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie. Kraków 2002
 • Biblioteczka reformy. Ministerstwo Edukacji Narodowej do samorządu terytorialnego 2001
 • Cybal-Michalska A., Orientacja proeuropejska młodzieży. Stan i potrzeby edukacyjne, Wolumin. Poznań, 2001
 • Ćwikliński A., Zmiany w polskiej edukacji w okresie globalizacji, integracji i transformacji systemowej. Poznań 2005
 • Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Tekst mający znaczenie dla EOG) Dziennik Urzędowy L 255 , 30/09/2005 P. 0022-0142
 • Edukacja w Europie: różne systemy kształcenia i szkolenia, wspólne cele do roku 2010. Warszawa 2003
 • Gawryłkiewicz J., Młodzież polska w kontekście edukacji, pracy oraz postaw obywatelskich, (w:) Media obywatelskie a organizacje pozarządowe, „Trzeci sektor”, 2008, nr 14, s. 119 i n.
 • Goźlińska E., O egzaminach, http://www.cke.edu.pl/
 • http://www.men.gov.pl/content/view/82/23/
 • http://www.yforum.pl/strategia/strategia_ml.php
 • Jung-Miklaszewska J., system edukacji w Rzeczpospolitej polskiej. Szkoły i dyplomy. Warszawa 2000
 • Jung-Miklaszewska J., System kształcenia w Rzeczpospolitej polskiej. Szkoły i dyplomy. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Warszawa 2000
 • Kubiczek B., Autonomia szkoły, NOWIK. Opole 2002
 • Mach Z., Edukacja dla Europy, (w:) K. Pacławska, Tradycja i wyzwania, Universitas. Kraków 1996
 • Pilich M., Ustawa i systemie oświaty. Komentarz. Kraków 2006
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 7 września 2004 roku, w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2004. Nr 2046 z późn. zm. )
 • Sakson A., Kształtowanie świadomości europejskiej młodzieży w Polsce, (w:) J. Kiwerska, A. Sakson, M. Tomczak, Młodzież w Europie. Poznań 1996, s. 31 i n.
 • Skuteczne inwestowanie w edukację: imperatyw dla Europy. Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich (Bruksela 10.01.2003 r.). Warszawa 2003
 • Sopot-Zembok B., Nicoń H., Edukacja regionalna, (w:) „Edukacja i Dialog” 1998, nr 7
 • Such J., Wymiar integracji europejskiej a poczucie tożsamości Europejczyka, (w:) Z. Drozdowicz, Współczesna Europa w poszukiwaniu swojej tożsamości. Wydawnictwo Fundacji Humaniora. Poznań 2003
 • www.mnisw.gov.pl (pobrano 2.01.2011 r.)
 • www.nauka.gov.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d1e949d-a549-4d04-8f53-be4e9a10647b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.