PL EN


2019 | 10 | 2 | 15-26
Article title

Perspektywa przypadkowych zdarzeń a umiejętności społeczne studentów kierunków nauczycielskich z różnym poziomem samooceny

Authors
Content
Title variants
EN
Accidental Events Perspective and Social Skills of Teacher Trainees with Varied Levels of sSelf-assessment
Conference
Edukacja-Technika-Informatyka
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przebadano 244 studentów kierunków nauczycielskich, w tym 222 kobiety (90,98%) i 22 mężczyzn (9,02%). Wiek badanych mieścił się w przedziale od 21 do 46 lat, ze średnią na poziomie 25,29 roku. Byli to studenci pedagogiki, filologii angielskiej oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z trzech uczelni: Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Przebadano ich za pomocą Skali do Badania Ustosunkowania się do Przypadkowych Zdarzeń (SBUPZ – Sarzyńska-Mazurek), Kwestionariusza Umiejętności Społecznych (KUS – Goldstein) i Skali Samooceny (SES – Rosenberg). Uzyskano specyficzną strukturę związków wybranych zmiennych: zależnej perspektywy przypadkowych zdarzeń, niezależnej umiejętności społecznych i moderującej samooceny. Uwypuklano te, które mają znaczne oparcie w empirii. Zastosowana regresja wieloraka umożliwiła przyjęcie w miarę precyzyjnych charakterystyk otrzymanych związków, pretendujących do miana autonomicznych wniosków.
EN
The research was conducted among 244 teacher trainees, including 222 women and 22 men. The respondents’ ages ranged between 21 and 46, with the average age of 25.29. The research participants were students of pedagogy, English studies, pre-school and early-school pedagogy from three higher education institutions, namely: Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Higher School of Economy and Innovation in Lublin and State Vocational School in Chełm. The employed research tools were the scale of response to accidental events (SBUPZ – SarzyńskaMazurek), the questionnaire of social skills (KUS – Goldstein) and self-assessment scale (SES – Rosenberg). A particular structure of relationships between various variables (dependent variable of accidental events perspective, independent variable of social skills and moderating self- -assessment) was shown. Those which are essential as emerging from empirical results were highlighted. Relationship characteristics can be considered as autonomous conclusions.
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
15-26
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
 • ORCID: 0000-0002-6525-4007, profesor zwyczajny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Polska
References
 • Dubas, E. (2010). Uczenie się przez przypadek jako przestrzeń edukacji dorosłych. Perspektywa biograficzna. W: A. Fabiś, A. Stopińska-Pająk (red.), Uczący się dorosły w zmieniającym się świecie (s. 115–132). Bielsko-Biała: Akademickie Towarzystwo Andragogiczne.
 • Dylak, S. (1995). Wizualizacja w kształceniu nauczycieli. Poznań: Wyd. UAM.
 • Dzwonkowska, I., Lachowicz-Tabaczek, K., Łaguna, M. (2008). Samoocena i jej pomiar. Polska adaptacja skali SES M. Rosenberga. Podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych. W: A.P. Goldstein, B. Glick, J.C. Gibbs, ART. Program zastępowania agresji. Warszawa: Instytut Amity.
 • Goldstein, A.P., Glick, B., Gibbs, J.C. (2008), ART. Program zastępowania agresji. Warszawa: Instytut Amity.
 • Heller, M. (2011). Filozofia przypadku. Kosmiczna fuga z preludium i codą. Kraków: Copernicus Center Press.
 • Kacprzak, L. (2006). Pedeutologiczne rozważania o nauczycielu. Piła: Wyd. PWSZ im. S. Staszica.
 • Kirenko, J., Zubrzycka-Maciąg, T. (2011). Współczesny nauczyciel. Studium wypalenia zawodowego. Lublin: Wyd. UMCS.
 • Lemańska, A. (2003). Kilka uwag o zdeterminowaniu przyrody. Studia Philosophiae Christianae, 39(2), 221–235.
 • Łukasik, A. (2010). Filozofia przyrody – podstawowe zagadnienia. Ostoja Filozoficzna, 1, 32–39.
 • Possenti, V. (2012). Przypadek, ewolucja, celowość. Zeszyty Naukowe KUL, 55, 1(217), 21–50.
 • Pryor, R., Bright, J. (2011). Teoria chaosu w karierach. Nowe spojrzenie na pracę w dwudziestym pierwszym wieku, New York, London: Routledge.
 • Sarzyńska-Mazurek, E. (2013). Perspektywa przypadkowych zdarzeń w karierach doradców zawodowych. Lublin:Wyd. UMCS.
 • Zubrzycka-Maciąg, T. (2013). Psychospołeczne uwarunkowania stresu nauczycielek szkół podstawowych i gimnazjów. Lublin:Wyd. UMCS.
 • Zubrzycka-Maciąg, T., Kirenko, J. (2015). Asertywność nauczycieli. Badania empiryczne. Lublin: Wyd. UMCS.
 • Zubrzycka-Maciąg, T., Wosik-Kawala, D. (2012). Wychowanie w szkole – wskazówki dla nauczycieli. Lublin: Wyd. UMCS.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d1f16fc-87da-4b35-bd6a-3d98b10f5709
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.