PL EN


2015 | XIII | 1 | 61-82
Article title

Argument statystyczny w rejestracji Kościołów i związków wyznaniowych – przyczynek do dyskusji

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The statistical argument in registering churches and other religious organizations – a contribution to the discussion
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Realization of the freedom of religion includes the possibility of establishing religious associations. The associations in question have the right, but not the obligation, to be registered by the competent administrative organs after fulfilling some legal requirements. The registration comes with some advantages and disadvantages to the religious group, as well as, to the state. The paper is an attempt at offering practical help to organs of administration in making decisions to register a religious association, using as a tool statistical data concerning the interested subject. At the end of the paper, de lege ferenda postulates have been enclosed to prevent the registration of the so-called „joke religions”. Potential registration of such an association can lower the authority of the registering organ, the state, and the very law itself.
Year
Volume
Issue
1
Pages
61-82
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie
author
References
 • Alles G.D., Homo religious, [w:] The encyclopedia of religion, t. 5, red. M. Eliade, New York–London 1987, s. 442–445.
 • Banek K., Czarnecki P., Ekspertyza z dnia 12.10.2012 r. zamówiona przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w sprawie rejestracji Kościoła Latającego Potwora Spaghetti, http://www.klps.pl/home/rejestracja-kocioa.html (29.07.2014).
 • Chidester D., Authentic fakes. Religion and American popular culture, Berkeley 2005.
 • Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, „Acta Apostolicae Sedis” 1983, 75 (cz. 2, s. 1–318, (przekład zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski: Kodeks Prawa Kanonicznego, tekst łacińsko-polski, Poznań 1984).
 • Commission of the European Communities, European Governance: A White Paper, COM (2001) 428, 25.07.2001, „Official Journal” 287, 12/10/2001, s. 1–29.
 • Cussack M., Invented religions. Imagination, fiction and faith, Burlirigton 2010.
 • Eliade M., Mity, sny i misteria, tł. K. Kocjan, Warszawa 1994.
 • Kodeks karny. Komentarz, red. R. Stefański [online], Beck Online Komentarze (27.01.2014).
 • Kościół Katolicki w Polsce 1991–2011, Warszawa 2014.
 • Kościół katolicki w Polsce 1991–2011. Rocznik statystyczny, Warszawa 2014.
 • Kroczek P., Prawny wymiar troski Kościoła o rozwój człowieka i społeczeństwa, [w:] Rozwój i dobro wspólne. Dyskurs w 25-lecie encykliki „Sollicitudo rei socialis” Jana Pawła II, red. J. Mazur, Kraków 2012, s. 71–87.
 • Krukowski J., Funkcje publiczne a osobowość publicznoprawna Kościołów, [w:] Funkcje publiczne związków wyznaniowych, red. A. Mezglewski, Lublin 2007, s. 35–58.
 • Krukowski J., Konstytucyjny model stosunków między państwem a Kościołem w III Rzeczpospolitej, [w:] Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego, red. A. Mezglewski, Lublin 2004, s. 79–101.
 • Nowicki M., Joke religions jako nowy model religijności współczesnej, „Ex Nihilo” 2011, 2(6), s. 57–90.
 • Pietrzak M., Prawo wyznaniowe, Warszawa 2005.
 • Piszcz-Czapla M., Rejestr Kościołów i związków wyznaniowych, [w:] Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych. Pamiętnik VII Zjazdu Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Gniezno 11–12 września 2010, red. K. Krasowski, M. Materniak-Pawłowska, M. Stanulewicz, Poznań 2010, s. 151–166.
 • Rocznik Statystyczny RP 2012, Warszawa 2013.
 • Simpson S., Joke religions: Make believe in the sandbox of the gods, „Ex Nihilo” 2011, 2(6), s. 91–118.
 • Szczech T., Rejestracja kościołów i związków wyznaniowych – przywilej czy instrument kontroli?, [w:] Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych. Pamiętnik VII Zjazdu Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Gniezno 11–12 września 2010, red. K. Krasowski, M. Materniak-Pawłowska, M. Stanulewicz, Poznań 2010, s. 223–229.
 • Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, red. A. Zeliaś, Kraków 2000.
 • Winiarczyk-Kossakowska M., Państwowe prawo wyznaniowe w praktyce administracyjnej, Warszawa 2005.
 • Wyznania religijne. Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2009–2011, Warszawa 2013.
 • Zarzecki Z., Rola Kościoła i związków wyznaniowych w realizacji wybranych zadań z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2005, nr 8, s. 73–102.
 • Zieliński T., Pojęcie religii, wyznania, związku wyznaniowego i kościoła w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, [w:] Prawo i religia, red. T. Zieliński, t. 1, Warszawa 2007, s. 29–53.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d24ca2d-4d8b-4f0c-aa0d-398c6717c87e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.