PL EN


2014 | 6 | 10 |
Article title

Sieciowość współczesnych organizacji przestępczych funkcjonujących w obszarze przestępczości zorganizowanej i terroryzmu

Content
Title variants
EN
Network structure of modern crime groups operating in the field of organised crime and terrorism
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Stale zmieniająca się struktura organizacyjna grup działających w obszarze prze¬stępczości zorganizowanej oraz terroryzmu wynika z potrzeby doskonalenia kamuflażu i przyjmowania bardziej elastycznych rozwiązań, które uniemożliwiają ich rozpracowa¬nie przez organy ścigania. Dlatego też coraz liczniej organizacje przestępcze, budując swoje struktury, przyjmują model o charakterze sieciowym. Tym samym przed organami ścigania stają nowe, coraz trudniejsze wyzwania związane z oceną zachowań organi¬zacyjnych, typowaniem rzeczywistego przywództwa i identyfikacją kanałów informa¬cyjnych. Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzą rozwiązania stosowane między innymi w naukach ścisłych (fizyce), które zostały także przetransponowane na nauki społeczne (socjofizyka). Pomocne są między innymi badania zależności (relacji) i zachowań, jakie zachodzą między poszczególnymi węzłami w sieciach złożonych. Podążając za negatywną ewolucją zjawisk społecznych, organy ścigania powinny podjąć badania kryminalistyczne nad oceną funkcjonowania sieciowych struktur orga¬nizacyjnych. Dotyczy to nie tylko samych modeli strukturalnych, lecz także kreowania przestępstw popełnianych w przestrzeni cybernetycznej, przy wykorzystaniu mecha¬nizmów przekazu informacji, jakie stwarzają nowoczesne komunikatory. Prowadzone w wielu krajach badania dotyczą przede wszystkim analizy zachowań organizacyjnych w skomplikowanych wewnętrznie i obszarowo strukturach przestępczych. Dzięki bada¬niom organy ścigania będą mogły otrzymać obiektywny obraz odwzorowujący zacho¬wania nielegalnych organizacji, ale przede wszystkim będą mogły przyjąć najwłaściw¬szą taktykę przeciwdziałania ich działalności. Uzyskane w wyniku przeprowadzonych analiz wnioski mogą pozwolić w przyszłości także na dokonanie rewizji aktualnie uzna¬wanych rozwiązań o charakterze penalnym.
EN
The constantly changing organisational structure of groups operating in the field of organised crime and terrorism results from their need to improve camouflage and adopt more flexible solutions to prevent law enforcement authorities from their dismantling. Therefore, an increasing number of crime groups, while building their structures, adopt the model of a network. Thus, law enforcement authorities face new, more and more difficult challenges relating to the assessment of organisational behaviour, identification of the actual leadership and information channels. Solutions applied, inter alia, in science (physics) and social sciences (sociophysics) make it possible to tackle these challenges. Studies of dependencies (relations) and behaviour occuring between the individual no¬des in complex networks have proven to be useful. Due to the aggravation of social probelms, law enforcement authorities should undertake forensic examination in order to assess the functioning of the network orga¬nisational structures. It concerns not only those very structural models but also emer¬ging crimes commited in cyberspace, by means of mechanisms for communication of information, created through the modern communicators. Studies conducted in several countries concern mainly analysis of organisational behaviour in internally complex and complicated in terms of their field criminal structures. Thanks to the studies, law enfor¬cement authorities will be able to gain an unbiased picture reflecting behaviour of illegal groups; but above all they will be able to use the most appropriate tactics in countering their activity. Conclusions that will be obtained as a result of the conducted analyses may enable to review the currently recognized penal solutions in the future.
Keywords
Year
Volume
6
Issue
10
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-1335
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d2e0325-2faf-439a-9fe7-948b3ff2a5df
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.