PL EN


2015 | 44 cz. 1 | 397-406
Article title

Problemy informatyzacji w sektorze publicznym

Content
Title variants
EN
The Impact of Computerization and Interoperability of Information Systems on the Performance of Services in the Public Sector
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zakres oferowanych usług w sektorze publicznym oraz czas i koszt ich wykonywania w dużej mierze zależą od stopnia informatyzacji i dostosowania systemów informatycznych do wzajemnej współpracy i wymiany danych (interoperacyjności). Duże znaczenie mają również obowiązujące przepisy prawne i przyjęte dokumenty strategiczne. Czynniki te mają istotny wpływ na jakość i zakres usług realizowanych drogą elektroniczną. W pracy omówiono problemy wynikające m.in. ze skali podejmowanych przedsięwzięć informatycznych oraz konieczności zapewnienia interoperacyjności systemów nie tylko w ramach kraju, ale także Europy i świata. Międzynarodowy charakter różnych obszarów działalności wymusza opracowywanie rozwiązań i standardów w porozumieniu z innymi państwami i organizacjami zagranicznymi, co jest przyczyną wielu trudności. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danym oraz budowanie zaufania do nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych jest kluczowym elementem rozwoju gospodarczego i społecznego z wykorzystaniem e-usług. Obawa o utratę prywatności oraz danych (osobowych, finansowych, medycznych) wiele osób zniechęca do korzystania z możliwości oferowanych przez nowe technologie.W pracy omówiono główne problemy w upowszechnianiu e-usług oraz kluczowe zadania dla pań-stwa w celu realizacji przyjętych strategii i zadań związanych z informatyzacją kraju. Dla cyfryzacji państwa zasadniczą sprawą jest zapewnienie wszystkim obywatelom możliwości dostępu do szybkiego Internetu oraz warunków rozwoju kompetencji cyfrowych. Serwisy internetowe administracji publicznej powinny spełniać wymagania zawarte w normie ISO/IEC 40500:2012 (odpowiadające zaleceniom WCAG 2.0). W pracy zaprezentowano także wyniki przeprowadzonego wśród studentów badania ankietowego dotyczącego ICT.
EN
The range of services offered in public administration and the time and cost performance to a large extent depend on the degree of computerization and adaptation of information systems to cooperate and to exchange data (interoperability). Applicable laws and adopted strategic documents are also important. These factors have a big impact on the quality of electronic services. The paper dis-cusses the problems arising, inter alia, from the scale of information technology projects undertaken and the need to ensure the interoperability of systems, not only within the country, but also in Europe and across the world. The cross-border and international nature of the various areas of ac-tivity forces development of solutions and standards in consultation with other countries and inter-national organi-zations, which is the source of many difficulties. Currently there is a strong emphasis on the devel-opment of e-government. Ensuring a high level of security and building confidence in new information and communication technologies is a key element of economic and social devel-opment through the use of e-services. The fear of loss of privacy and data (personal, financial, med-ical) causes a lot of people to become discouraged from using the possibilities offered by new technologies. The paper discusses the main problems in the deployment of e-services and the key tasks for the state to implement the adopted strategies and tasks related to the digitization of the country. The digitization of the state is essential to ensuring good condition for the development of digital literacy and the access of all citizens to high-speed Internet. Public administration websites should comply with the requirements of ISO/IEC 40500:2012 (fulfilling recommendations WCAG 2.0). The paper also presents the results of a questionnaire study on ICT.
Year
Volume
Pages
397-406
Physical description
Contributors
author
author
References
 • Badania CBOS. Związek Banków Polskich informuje, że rośnie liczba klientów e-bankowości, 2014, money.pl/banki/wiadomosci/artykul/badania;cbos;zwiazek;bankow;polskich;informuje;ze;rosnie;liczba;klientow;e-bankowosci,210,0,1570258.html.
 • Bankowość internetowa w Polsce – europejski lider w technologii i bezpieczeństwie, 2013, inwestor.msp.gov.pl/si/polska-gospodarka/wiadomosci-gospodarcze/26257,Bankowo sc-internetowa-w-Polsce-europejski-lider-w-technologii-i-bezpieczenstwie.html.
 • Burczyński T., 2011, Elektroniczna wymiana informacji w administracji publicznej, Presscom, Wrocław.
 • Dmowski R., 2014, E-korespondencja z urzędem łatwiejsza – wchodzą w życie nowe przepisy ustawy o informatyzacji, mac.gov.pl, Warszawa.
 • ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, epuap.gov.pl.
 • Frączkowski K., Mazur Z., Mazur H., 2014, Preconditions for processing electronic medical records. Beyond Databases, Architectures and Structures, Springer, dx.doi.org/ 10.1007/978-3-319-06932-6_49.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020, mir.gov.pl.
 • Ministerstwo Finansów, mf.gov.pl.
 • Nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2014 r., poz. 998), mz.gov.pl/aktualnosci/nowelizacja-ustawy-o-systemie-informacji-w-ochronie- zdrowia.
 • Państwo 2.0 – Nowy start dla e-administracji, https://mac.gov.pl/aktualnosci/raport-panstwo-20-nowy-start-dla-e-administracji.
 • Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, Monitor Polski 2013, poz. 121.
 • Polska na 30 miejscu na świecie w rankingu prędkości łączy internetowych, 2014, polska szerokopasmowa.pl/technologie/aktualnosci/polska-na-30-miejscu-na-swiecie-w-rankingu-predkosci-laczy-internetowych.html.
 • Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa do 2020 r., mac.gov.pl/projekty.
 • Raport 2013 – Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2013 r., 2013, MAC, mac.gov.pl/files/pbs_mac_cyfryzacja_11122013.pdf.
 • Smoktunowicz U., 2010, Rządowe wydatki na e-government, CRN, crn.pl/artykuly/raporty-i-analizy/rzadowe-wydatki-na-e-government.
 • Sprawne Państwo, mac.gov.pl/aktualnosci/sprawne-panstwo-strategia-przyjeta.
 • Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, War-szawa 2014, mg.gov.pl/files/upload/20046/SIEG_PL_wersja%20ksiazkowa.pdf.
 • Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego, bip.mkidn.gov.pl.
 • Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo, Monitor Polski 2012, poz. 882.
 • Strategia Rozwoju Transportu, mir.gov.pl.
 • Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022, www.bbn.gov.pl/pl/publikacje-i-dokumenty/dokumenty/4901,Strategia-rozwo ju-systemu-bezpieczenstwa-narodowego-Rzeczypospolitej-Polskiej-20.html.
 • Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020, www. minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe.
 • Strategie i dokumenty programowe, mpips.gov.pl/praca/strategie-i-dokumenty-progra mowe.
 • Uchwała Rady Ministrów w sprawie strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”, mg.gov.pl/node/20531.
 • Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 183).
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
 • Widać ożywienie w bankowości internetowej, 2013, money.pl.
 • Wniosek. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca program na rzecz rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli (ISA). Interoperacyjność jako środek modernizacji sektora publicznego, Bruksela 26.06.2014.
 • Załącznik 2 do komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „W kierunku interoperacyjności europejskich usług użyteczności publicznej”, Bruksela 2010.
 • Zmiany w elektronicznej komunikacji z administracją ułatwią obywatelom załatwianie spraw urzędowych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, 2014, mac.gov.pl/aktual nosci/zmiany-w-elektronicznej-komunikacji-z-administracja-ulatwia-obywatelom-zalatwianie-spraw.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d31e7a3-ea94-4a9a-b665-4d822511f500
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.