PL EN


2016 | 2(24) | 7 - 25
Article title

Ewolucja tradycyjnych koncepcji handlu zagranicznego w teorii ekonomii

Content
Title variants
EN
The evolution of traditional concepts of foreign trade in the economic theory
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W klasycznej teorii ekonomii przyjmowano stan pełnego zatrudnienia na rynku pracy, a powiązania między krajami za pośrednictwem handlu zagranicznego były przede wszystkim związkami dokonujacymi się poprzez mechanizm cen. W teorii postkeynesowskiej natomiast relacje między gospodarkami były przede wszystkim oddziaływaniami poprzez zmiany poziomu dochodu i zatrudnienia podczas, gdy od związków cenowych całkowicie lub prawie całkowicie abstrahowano. Stad też w mechanizmie przenoszenia koniunktury w koncepcji „dochodowej” ceny przyjmowano za dane (stała) podczas, gdy zmiennymi byli dochód narodowy, zatrudnienie, eksport i import. Natomiast w mechanizmie „cenowym” stałymi były poziom produkcji, zatrudnienia i dochodu, a parametrami zmiennymi ceny (koszty, płace, stopa procentowa). Można generalnie przyjąć, iż mechanizm przenoszenia koniunktury z jednego kraju do drugiego przedstawiony jest w literaturze ekonomicznej jako mechanizm zależności, które występują między głównymi elementami i wielkościami układu gospodarczego każdego z nich: zatrudnienie, dochód narodowy i ceny. Funkcje tego mechanizmu spełniają szeroko rozumiane obroty zagraniczne. Podstawowe różnice występujące między poszczególnymi wyjaśnieniami polegają na tym, że o ile w wyjaśnianiu pierwszym (dochodowym) wielkościami zmiennymi są poziom zatrudnienia i dochodu (a w związku z tym wielkość obrotów zagranicznych) podczas, gdy ceny przyjmowane są za wielkość daną (stałą), to w wyjaśnieniu drugim jest odwrotnie. Tutaj danymi (stałymi) są zatrudnienie i dochód, natomiast wielkością zmienną są ceny.
EN
The classical economic theory assumed full employment, with the foreign trade links between countries based predominately on the price mechanism. In the post-keynesian theory the relationships between national economies were primarily based on changes in the levels of income and employment, with the relationships based on prices being almost completely abstracted away from. Therefore under the “income-based” concept, the mechanism of the business cycle’s transmission assumed prices as given (fixed), with the national income, employment, exports and imports having variable character. On the other hand, the price-based mechanism assumed the levels of production, employment and income as fixed, with prices (costs, wages and interest rate) being variable parameters. It can be generally assumed that the mechanism of transmission of a business cycle from one country to another one is presented in the economic literature as a mechanism of relationships between the main elements and parameters of each country’s economic system, such as employment, national product and prices. The functions of the said mechanism are performed by widely understood foreign turnover. Basic differences between individual explanations stem from the fact, that under the first approach (income-based one) the variable parameters include employment and income, and consequently volume of foreign trade, while prices are assumed to be given (fixed), while the second explanation involves the reverse order – with employment and incomes considered as given (fixed), and with prices being variable parameter.
Year
Volume
Pages
7 - 25
Physical description
Contributors
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie
References
 • Cappock Josepf D. 1962. International Economic Instability. New York
 • Carr Edward. 1961. International Relations Between the Two Word Wars 1919- -1939. London
 • Day Albert C. 1958. International Propagation of price Changes. Outline of Monetary Economics. New York
 • Estey James Arthur. 1957. Cykle koniunkturalne. Warszawa
 • Fisher Irving. 1934. Are Booms and Depressions Transmitted Internationally. Through Monetary Standards. London
 • Haberler Gottfried. 1955. A Survey of International Trade Theory
 • Haberler Gottfried. 1946. Prosperity and Depression. New York
 • Haberler Gottfried. 1935. “Systematyczna analiza teorii cyklu koniunkturalnego”. Ekonomista tom IV
 • Hamberg Daniel. 1957. The International Spread of Business Cycles. New York
 • Harris Ethan S. 1957. International and Interregional Economics. Mc Graw Hill
 • Harrod Roy Forbes. 1946. International Economics. London
 • Harrod Roy Forbes. 1958. International Economics. London
 • Harrod Roy Forbes. 1945. International Trade and Domestic Employment. New York
 • Johnson Harry Gordon. 1958. International Trade and Economic Growth. London.
 • Kalecki Michał. 1986. Teoria dynamiki gospodarczej. Warszawa
 • Keynes John Maynard. 1933. „National-Selfsufficiency”. Yale Review July
 • Keynes John Maynard. 1958. Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Warszawa
 • Kindleberger Charles P. 1956. The Terms of Trade. New York
 • Krynicki Jan. 1958. Problemy handlu zagranicznego Polski. Warszawa: PWN
 • Kurihara Kenneth. 1956. Introduction to Keynesian Dynamics. London
 • Lange Oskar. 1928. Koniunktura w Polsce w latach 1923-1927. Kraków
 • Lewin James V. 1960. The Export Economies. Harward
 • Lewis William Arthur. 1985. Wzrost i wahania cykliczne. Warszawa
 • Lipiński Edward. 1938. Koniunktura a stosunki z zagranicą. W Encyklopedia Nauk Politycznych. Warszawa
 • Luksemburg Róża. 1922. Die Akumulation des Kapitals. Berlin
 • Machlup Fritz. 1943. International Trade and the National Income Multiplier. London
 • Marchwiński Andrzej. 1938. Współczesny handel międzynarodowy. W Encyklopedia Nauk Politycznych. Warszawa
 • Marcus Edward. 1954. Canada and International Business Cycle 1927-1939. New York
 • Meade James Edward. 1951. The Balance of Payments. London
 • Meade James Edward. 1955. Trade and Welfare. London
 • Mekler Albert. 1958. The theory of International Trade. London
 • Mill John Stuart. 1865. Principles of Political Economy. London
 • Misala Józef. 2009. Historia rozwoju teorii i polityki konkurencyjności międzynarodowej. Warszawa
 • Morgan Thomas. 1960. Trends in Terms of Trade and their Repercussions on Primary Producers. W International Trade Theory in a Developing World. New York
 • Morgenstern Oskar. 1959. International Financial Transactions and Business Cycles. Princeton
 • Nurkse Ragnar. 1953. Problems of capital formation in underdeveloped countries. Oxford
 • Ohlin Bertil Gotthard. 1933. International and Interregional Trade. London
 • Ricardo David. 1957. Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania. Warszawa
 • Robinson Joan. 1947. Walka z bezrobociem. Warszawa- Łódź
 • Sachs Ignacy. 1963. Handel zagraniczny a rozwój gospodarczy. Warszawa: PWE
 • Salant William A. 1949. Foreign Trade Policy in the Business Cycle. W Readingus in the Theory of International Trade. New York
 • Seifert Teofil. 1932. Polskie i zagraniczne instytucje popierania eksportu. Lwów
 • Sokołów Dimitr. 1959. Cykl koniunkturalny. W Mała Encyklopedia Ekonomiczna. Warszawa
 • Sulmicki Paweł. 1958. Cykl gospodarczy w kapitalizmie. W Mały Słownik Ekonomiczny. Warszawa
 • Taussig Frank. 1927. International Trade. New York
 • Viner Jacob. 1952. International Trade and Economic Development. New York
 • Visine Francois. 1953. La transmission des fluctuations economiques par la commerce exterieur. Libraire Armand Colic
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d36a6dd-8b6c-4cef-a664-ce1b1fd47197
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.