PL EN


2017 | 1(21) | 17
Article title

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA GRANIC W ŚWIETLE PRIORYTETÓW LEGISLACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ NA 2017 ROK

Authors
Content
Title variants
EN
IMPROVEMENT OF THE SECURITY OF BORDERS IN THE LIGHT OF THE LEGISLATIVE PRIORITIES OF THE EU IN 2017
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The following paper discusses the latest decisions taken by the European Union on the subject of lawmaking alterations regarding safety measures within the European Union, especially in the context of the security of its borders. The EU institutions have given these changes top legislative priority as of the year 2017. The paper focuses on presenting various types of border security threats. It subsequently correlates them with the remaining 2017 EU legislative priorities and aims at determining whether the enhanced border security measures, particularly in the field of preventing and combating cross-border crimes, may result in increased security level within the EU.
Contributors
author
 • AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ
References
 • 1. Dz. U. z 1997 r., nr 88 poz. 553.
 • 2. Dz. U. z 1999 r., nr 53 poz. 549.
 • 3. Dz. U. L 256 z 13.09.1991 r., P. 0051-0058.
 • 4. Dz. U. L 282 z 19.10.2016 r.
 • 5. Dz. Urz. UE L 179/5 z 08.07.2008 r.
 • 6. Dz. Urz. WE L 256 z 13.09.1991r.
 • 7. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, EuropejskiegoKomitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Plan inwestycyjny dla Europy: oceny dostarczają argumentów za jego wzmocnieniem, Komisja Europejska, Bruksela 2016.
 • 8. Komunikat prasowy: Europejski program w zakresie migracji – Komisja przedstawia nowe środki na rzecz racjonalnej i wiarygodnej polityki UE w zakresie powrotów, Bruksela 2 marca 2017 r.
 • 9. Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1983.
 • 10. Kuryłowicz Marek, Wiliński Adam, Rzymskie prawo prywatne, zarys wykładu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.
 • 11. Kuzior Patryk, Transgraniczna przestępczość zorganizowana – asymetryczne zagrożenie, Prawo Europejskie w praktyce, Nr 12 (54) 2008 r.
 • 12. Maslow Abraham, Motywacja i osobowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • 13. Risk Analysis for 2017, Frontex, Warszawa 2017.
 • 14. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen).
 • 15. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające system wjazdu/wyjazdu w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich i danych dotyczących odmowy wjazdu w odniesieniu do obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej oraz określające warunki dostępu do systemu wjaz- du/wyjazdu na potrzeby ścigania i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 767/2008 i rozporządzenie (UE) nr 1077/2011.
 • 1. http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15375-2016-INIT/pl/pdf.
 • 2. http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15375-2016-INIT/pl/pdf.
 • 3. http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15605-2016-INIT/en/pdf.
 • 4. http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/pl/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:123:FULL &from=EN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2316
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d3a86f0-bd82-4bc9-a870-2426fb08ffa6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.