PL EN


2017 | 6 (371) | 257-265
Article title

Zróżnicowanie źródeł informacji konsumenckiej o żywności prozdrowotnej

Content
Title variants
EN
Differentiation of Sources of Consumer Information on Functional Food
RU
Дифференциация источников потребительской информации о функциональных продуктах питания
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Konsumenci coraz częściej przywiązują wagę do zdrowego stylu życia i prawidłowych nawyków żywieniowych. W odpowiedzi na ich potrzeby rozwija się nowy segment rynku produktów żywnościowych o specjalnych właściwościach korzystnie wpływających na zdrowie (prozdrowotnych/funkcjonalnych). Zakup tych produktów, nierzadko nowych w koszyku zakupowym konsumenta, często związany jest z poszukiwaniem przez niego dodatkowych informacji zaspokajających pojawiające się nowe potrzeby informacyjne. Istotnym obszarem badawczym staje się zatem wiedza na temat zróżnicowanych źródeł pozyskiwania informacji o żywności prozdrowotnej przez konsumentów. W artykule przedstawiono wyniki badań własnych przeprowadzonych pod koniec 2014 roku dotyczących wykorzystania różnych źródeł informacji konsumenckiej na temat żywności prozdrowotnej.
EN
Consumers increasingly attach importance to healthy lifestyle and proper eating habits. In response to their needs, a new segment of the food market with special health benefits is emerging. The purchase of these products, which are often new to the consumer, is linked to the search for additional information to meet new emerging information needs. An important area of research is knowledge about the diverse sources of consumers’ information about functional food. This article presents the results of own research conducted at the end of 2014 on the use of various sources of consumer information on functional food.
RU
Потребители всё чаще обращают внимание на гигиенический образ жизни и правильные питательные навыки. В ответ на их потребности развивается новый сегмент рынка продуктов питания с особыми свойствами, благоприятно влияющими на состояние здоровья (направленных на сохранение здоровья/функциональных). Приобретение этих продуктов, нередко новых в корзинке покупок потребителя, часто связано с поиском им дополнительной информации, удовлетворяющей появляющиеся новые информационные потребности. Следовательно, существенной исследовательской областью становятся знания о дифференцированных источниках поиска потребителями информации о функциональных продуктах питания. В статье представили результаты собственных обследований, проведенных в конце 2014 г., которые касались использования разных источников потребительской информации о функциональных продуктах питания.
Year
Issue
Pages
257-265
Physical description
Contributors
References
 • Babicz-Zielińska E., Zabrocki R. (2007), Postawy konsumentów wobec prozdrowotnej wartości żywności, „Żywność. Nauka, Technologia, Jakość”, nr 6 (55).
 • Diet, nutrition, and the prevention of chronic disease (2003), WHO Technical Report Series 916, Genewa.
 • Grunert K.G., Wills J.M. (2007), A Review of European Research on Consumer Response to Nutrition Information of Food Labels, “Journal of Public Health”, No. 15(5).
 • Gutkowska K., Ozimek I. (2005), Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności — kryteria zróżnicowania, SSGW, Warszawa.
 • Jachnis A. (2008), Psychologia konsumenta, Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa.
 • van Kleef E., van Trijp H.C.M., Luning P. (2005), Functional Foods: Health Claims-food Product
 • Compatibility and the Impact of Health Claim Framing on Consumer Evaluation, “Appetite”,No. 44(3).
 • Kos – Łabędowicz J. (2014), Wykorzystanie internetowych źródeł informacji w decyzjach nabywczych konsumentów, „Studia Ekonomiczne”, nr 187.
 • Kotler Ph. (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Gebethner & S-ka, Warszawa.
 • Maciejewski G. (2011), Ryzyko jako determinanta zachowań zakupowych konsumentów, “Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management”, No. 52.
 • Olejniczak M. (2015), Ryzyko konsumenckie w procesie zakupu żywności funkcjonalnej, „The Wroclaw School of Banking Research Journal”, Vol. 15, No. 3.
 • Ozimek I. (2000), Znaczenie wybranych źródeł informacji o żywności dla konsumentów, (w:) Gutkowska K., Ozimek I. (red.), Konsument żywności i jego zachowania rynkowe, SGGW, Warszawa.
 • Tkaczyk J. (2015), Źródła informacji w procesie podejmowania decyzji o zakupie przez e-konsumentów – Polska na tle innych państw UE, „Marketing i Rynek”, nr 8.
 • Tuorila H., Cardello A.V. (2002), Consumer Responses to an Off-flavor in Juice in the Presence of Specific Health Claims, “Food Quality and Preference”, Vol.13, No. 7-8.
 • Urala N., Lähteenmäki L. (2004), Attitudes behind consumers’ willingness to use functional foods, “Food Quality and Preference”, Vol. 15.
 • Żelazna K., Górska-Warsewicz H. (2005), Źródła informacji wykorzystywane przy zakupie żywności, (w:) Karwowski J. (red.), Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d418654-5a91-41c8-8391-f066c80a9771
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.