PL EN


2018 | 3(39) | 13-23
Article title

Uwarunkowania kulturowo-organizacyjne innowacyjności przedsiębiorstw

Content
Title variants
EN
The conditionings of cultural and organizational system backgrounds on business innovations
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Punkt wyjścia do rozważań przedstawionych w artykule stanowi teza, że skalę działalności innowacyjnej warunkuje posiadany przez przedsiębiorstwo potencjał innowacyjny i zdolność jego wykorzystania w procesie tworzenia innowacji. W artykule przyjęto, że potencjał innowacyjny przedsiębiorstwa to zespół cech społeczno-gospodarczych, kształtowanych w ramach rozwoju danego przedsiębiorstwa, stanowiących bazę dla jego działalności innowacyjnej. Te z nich, które są na bieżąco skutecznie wykorzystywane dla tworzenia innowacji o znaczeniu komercyjnym, wpływają na zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia innowacji. Celem artykułu jest przedstawienie wpływu czynników kulturowych i organizacyjnych zdolności innowacyjnej przedsiębiorstwa na jego innowacyjność oraz prezentacja wyników badań empirycznych w tym zakresie. Główny problem badań obejmuje rozpoznanie takich czynników kulturowych i organizacyjnych, które w sposób istotny i trwały wpływają na zdolność innowacyjną i w ostatecznym rozrachunku na działalność innowacyjną przedsiębiorstwa. Pierwsza część artykułu obejmuje zatem prezentację kulturowych i organizacyjnych czynników zdolności innowacyjnej, tworzących jedną z jej determinant – organizację pracy. W drugiej części przedstawiono wyniki badań empirycznych obejmujących prezentację wybranych czynników kulturowych i organizacyjnych zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw regionu Małopolski. Jak pokazują prezentowane w artykule dane z badań, czynniki kulturowe i organizacyjne mają istotny wpływ na zdolności innowacyjne przedsiębiorstw, a tym samym na działalność innowacyjną mierzoną liczbą wprowadzanych innowacji.
EN
The starting point of considerations, presented in the article, is a thesis that a scale of innovative activity depends on innovative ability of enterprises and ability to exploit this potential in the process of introducing innovations. The article assumes the information that an innovative potential of an enterprise is considered to be social and economic features. What is more, these features are shaped during the development of an enterprise and they form the basis for the innovative activity of this enterprise. Those of them which are used constantly and effectively in the commercial process of introducing innovations have an impact on enterprise’s ability to establish innovations. The main aim of the article is to show the impact of cultural and organizational factors of enterprise’s innovation capacity on its business innovation. What is more, the article also provides results of an empirical research about the discussed impact. The main subject of the research is the recognition of cultural and organizational factors that have a permanent and significant influence on capacity for innovation, and then on innovative activity of an enterprise. The first part of the article includes presentations of cultural and organizational factors of innovative ability that create one of its determinants – the organization of work. The second part of the article talks about results of an empirical research. The results describe selected cultural and organizational factors of innovation capacity of enterprises that are located in the Małopolska Region. As the data presented in the article shows, cultural and organizational factors have a significant impact on the innovative capacity of enterprises. They also have an influence on innovative activity, measured by the number of innovations introduced.
Year
Issue
Pages
13-23
Physical description
Dates
published
2018-09
Contributors
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Wydział Zarządzania i Turystyki
author
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Wydział Zarządzania i Turystyki
author
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Wydział Zarządzania i Turystyki
References
 • Aniszewska, G. (2007). Kultura organizacyjna w zarządzaniu. Warszawa: PWE. ISBN 9788320816983.
 • Baruk, J. (2006). Zarządzanie wiedzą i innowacjami. Poznań: Wydawnictwo Adam Marszałek. ISBN 9788374414067.
 • Chesbrough, H. (2003). Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston: Harvard Business School Press. ISBN 1578518377.
 • Deal, T.E., Kennedy, A.A. (1983). Culture: A new look through old lenses. Journal of Applied Behavioral Science, 19(4), 498–505. DOI 10.1177/002188638301900411.
 • Kline, S.J., Rosenberg, N. (1986). An overview of Innovation, W: R. Landau, N. Rosenberg (eds.). The Positive Sum Strategy: Harnessing Technology for Economic Growth (s. 275–305). Washington: National Academy Press. ISBN 0309036305.
 • Kozioł, L., Wojtowicz, A., Karaś, A. (2014). Recognition of the determinants of innovation capacity of enterprises. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 25(2), 107–116.
 • Kozioł, L., Wojtowicz, A., Karaś, A. (2017). The Concept of the Innovative Tourism Enterprises Assessment Capability. W: V. Katsoni, A. Upadhya, A. Stratigea (eds.). Tourism, Culture and Heritage in a Smart Economy (s. 159–172). Cham: Springer. ISBN 9783319477329.
 • Kozioł, L., Wojtowicz, A., Pyrek, R., (2014) Determinanty zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw regionu Małopolski. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 24(1), 113–122.
 • Rothwell, R., Zegveld, W. (1985). Reindustrialization and technology. London: Longman. ISBN 0582902010.
 • Serafin, K. (2015). Kultura organizacyjna jako element wspierający realizację strategii przedsiębiorstwa. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 222(2), 87–100.
 • Stoner, J., Wankel, C. (1997). Kierowanie. Warszawa: PWE. ISBN 8320808618.
 • Trompenaars, F., Hampden-Turner, Ch. (2002). Siedem wymiarów kultury: znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 8388597655.
 • Wojtczuk-Turek, A. (2009). Kulturowe determinanty innowacyjności przedsiębiorstwa. W: M. Juchnowicz (red.). Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim (s. 271–282). Kraków: Wolters Kluwer Business. ISBN 9788375266818.
 • Zawadzki, K. (2009). Kultura organizacyjna a kreatywność pracowników. W: M. Juchnowicz (red.). Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim (s. 451–458). Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer Business. ISBN 9788375266818.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d43cb6a-2ee1-4868-afa5-077b666aad00
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.