PL EN


2015 | 15/2 | 57-74
Article title

Polityka równości płci – wybrane regulacje prawa międzynarodowego i europejskiego

Content
Title variants
EN
Gender equality policy – selected regulations of international and european law
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W państwach demokratycznych świadomość potrzeby zagwarantowania przedstawicielom obu płci równych praw i obowiązków jest silnie zakorzeniona. Zasada ta – o ile nie jest wy- łącznie deklaracją – może mieć praktyczny wymiar: konkretnych przedsięwzięć na rzecz równości, przynoszących określone rezultaty. Skuteczna ochrona praw człowieka wymaga bowiem gwarancji i ochrony przed dyskryminacją. Równość kobiet i mężczyzn de jure i de facto stanowi jeden z priorytetów w działalności ONZ, RE oraz UE. Artykuł jest próbą scharakteryzowania wybranych regulacji prawnych zasady równości płci oraz niedyskryminacji. Autorka skupiła się na aktach prawa międzynarodowego oraz europejskiego, jako że to one stanowią fundament współczesnej polityki równości płci. Pokrótce opisano też strategię gender mainstereaming, która jako nowe podejście horyzontalne stała się bazą dla dalszych regulacji równościowych m.in. w krajach całej Unii Europejskiej.
EN
In democratic countries the awareness of the need to guarantee equal rights and responsibilities for representatives of both sexes is deep-rooted. This principle - as long as it is not only an empty declaration - can have a practical dimension: real projects for the sake of equality achieving specific goals. Effective protection of human rights requires certain guarantees and protection from discrimination. Equality of women and men de jure and de facto is one of the priorities of the United Nations, Council of Europe and the European Union. The article attempts to characterise selected law regulations regarding gender equality and non-discrimination. The author focuses on international and European law legal acts, since they are the foundations of modern equality policies. The paper brie3y describes also the gender mainstereaming strategy, which as a novel approach became a basis for further equality regulations in, among others, the whole European Union.
Year
Volume
Pages
57-74
Physical description
References
 • Boruta I., Równość kobiet i mężczyzn w pracy w świetle prawa Wspólnoty Europejskiej, Łódź 1996.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2008.
 • Gender mainstreaming: conceptual framework, methodology and presentation of good practices, EGS-MS (98) 2 rev., Final Report of Activities of the Group of Specialists on Mainstreaming, Strasburg,1998, [za:] Polityka równości płci. Przewodnik Inicjatywy wspólnotowej EQUAL, Warszawa 2005.
 • Kobiety, gender i globalny rozwój. Wybór tekstów, red. N. Visvanathan, L. Duggan, N. Wiegersma, L. Nisonof, Warszawa 2012.
 • Latoszek E. Proczek M., Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie, Warszawa 2006.
 • Łopatka A., Międzynarodowe prawo praw człowieka. Zarys, Warszawa 1998.
 • Neimanis A., Polityka równości płci. Podręcznik, Warszawa 2006.
 • Oniszczuk J., Równość: najpierwsza z zasad i orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2004.
 • Pacześniak A., Kobiety w  Parlamencie Europejskim. Przełamywanie stereotypów płci w  polityce, Wrocław 2006.
 • Pietrzak E., Wolność, równość, siostrzeństwo, Łódź 2008.
 • Polityka równości płci. Polska 2007. Raport, Warszawa 2007.
 • Ruszkowski J., Górnicz E., Żurek M., Leksykon integracji europejskiej, Warszawa 2004.
 • Sadurski W., Teoria sprawiedliwości. Podstawowe zagadnienia, Warszawa 1988.
 • Scruton R., Zachód i cała reszta. Globalizacja a zagrożenia terrorystyczne, Poznań 2003.
 • Smolin M., Zasada równości płci. Studium komparatystyczne standardów Rady Europy i Unii Europejskiej, Warszawa 2012.
 • Sozański J., Prawa człowieka w Unii Europejskiej (po Traktacie Lizbońskim), Warszawa –Poznań 2010.
 • Wawrowski Ł., Polityka równych szans: instytucjonalne mechanizmy zwiększania partycypacji kobiet w strukturach politycznych na przykładzie państw Unii Europejskiej, Toruń 2007.
 • Zachorowska-Mazurkiewicz A., Kobiety i instytucje. Kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce, Katowice 2006.
 • Falski J., Ewolucja wykładni zasady równości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Państwo i Prawo” 2000, nr 1.
 • Łabno A., Zasada równości i zakaz dyskryminacji, [w:] L. Wiśniewski (red.), Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, Warszawa 2006.
 • Nowicki M.A., Europejska Konwencja Praw Człowieka: zakaz dyskryminacji, [w:] Równość praw kobiet i mężczyzn. Ustawodawstwo Unii Europejskiej i Rady Europy. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Teksty i komentarze, Warszawa 2001.
 • Perelman Ch., Egalité et valeurs, [w:] L’Egalité, vol. 4, [za:] I. Boruta (red.), Równość kobiet i mężczyzn w pracy w świetle prawa Wspólnoty Europejskiej, Łódź 1996.
 • Wandowicz K., Ewolucja zasady równości w prawie wspólnotowym, [w:] W. Bokajło, A. Pacześniak (red.), Równość w Unii Europejskiej – teoria i praktyka, Wrocław 2008.
 • Wieruszewski R., Zasada równouprawnienia kobiet i mężczyzn, [w:] R. Wieruszewski (red.), Prawa człowieka. Model prawny, Wrocław – Warszawa – Kraków 1991.
 • Wiktorska-Święcka A., Europejska polityka równości płci a równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy na przykładzie Polski, [w:] W. Bokajło, A. Pacześniak (red.), Równość w Unii Europejskiej – teoria i praktyka, Wrocław 2008.
 • Wilkin J., Efektywność a sprawiedliwość jako problem ekonomiczny, [w:] J. Wilkin (red.), Efektywność a sprawiedliwość, Warszawa 1997.
 • Wróblewska M.A., Polityka gender mainstreaming w Unii Europejskiej, [w:] K. Palus (red.), Płeć. Między ciałem, umysłem i społeczeństwem, Poznań 2011.
 • Zielińska E., Prawo wobec kobiet. Re"eksja w dwudziestą rocznicę kontraktu Okrągłego Stołu, [w:] K. Slany, J. Struzik, K. Wojnicka (red.), Gender w społeczeństwie polskim, Kraków 2011.
 • Zielińska E., Przeciwdziałanie barierom awansu kobiet w prawie Unii Europejskiej, [w:] A. Titkow (red.), Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet. Monografia zjawiska, Warszawa 2003.
 • (red.), Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet. Monografia zjawiska, Warszawa 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d44b6a9-f197-459f-8d60-384735fbb0ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.