PL EN


2012 | 31 | 370-388
Article title

Ordoliberalizm a koncepcja i praktyka społecznej gospodarki rynkowej

Authors
Content
Title variants
EN
Ordoliberalism with regard to the concept and practice of the social market economy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ordoliberalizm jest teorią, która powstała w latach 30. XX w. jako odpowiedź na tendencje kryzysowe w gospodarce. Koncentruje się na problemach ładu gospodarczego, różnicach dotyczących form oddziaływania na gospodarkę, roli rządu, który zapewnia warunki gospodarowania i gwarantuje wolną konkurencję. Powszechnie za praktyczny wymiar idei ordoliberalizmu uznaje się realizację koncepcji społecznej gospodarki rynkowej przez Ludwiga Erharda w Niemczech Zachodnich w latach 50. i 60. XX w. Jednak okazuje się, że już w pierwszych latach odbiegała ona znacznie od ordoliberalnego paradygmatu, co było głównie wynikiem realiów gospodarczych i kompromisów zawieranych z kapitałem, a także reakcją na roszczeniowe postulaty społeczne.
EN
Ordoliberalism is a theory which originated in the 30s of the 20th century as a response to the crisis tendencies in the economy. It is concentrated on the problems of economic order, differences between forms of the order and forms of in;uence on economy, the role of government, which creates term economic management and free market competition. Ordoliberalizm was based on the superordinate human values – freedom, responsibility, and equality. The design of institutional framework of the economic processes is supposed to serve the realization of these values. Designing the framework of the order is the government’s task, which is supposed to control and assert the institutional rules it has dened itself. However that requires the use of economic policy measures to strengthen the economic freedom, responsibilities and rules of competition as the market fundamentals. The implementation of the concept of social market economy by Ludwig Erhard is generally considered as the practical dimension of the ordoliberalism idea. However there were a lot of differences between this implementation and the ordoliberal paradigm. That was mainly due to economic realities and compromises of the capital tycoons, and was a response to the social demands of claims.
Year
Issue
31
Pages
370-388
Physical description
Contributors
 • Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Gdański
References
 • Balcerowicz L., Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku, Kraków 1998.
 • Barteczek A., Czy jest możliwa polityka społecznej gospodarki rynkowej w okresie przekształceń systemowych?, w: Społeczna gospodarka rynkowa, red. E. Okoń-Horodyńska, Katowice 1991.
 • Bartyzel J., Ład i wolność, w: T. Juszczak, Ordoliberalizm. Historia niemieckiego cudu gospodarczego, Warszawa 2010.
 • Blum R., Soziale Marktwirtscha0. Wirtscha0spolitik zwischen Neoliberalismus und Ordoliberalismus, Tübingen 1969.
 • Cameron R., Neal L., Historia gospodarcza świata, Warszawa 2004.
 • Czech-Rogosz J., Ordoliberalna koncepcja ładu gospodarczego, w: Ład instytucjonalny w gospodarce, red. B. Polszakiewicz, J. Boehlke, Toruń 2005.
 • Erhard L., Wohlstand für Alle, Düsseldorf 2000.
 • Erhard L., Wohlstand für Alle, Düsseldorf – Wien 1962.
 • Eucken W, Die Grundlagen der Nationalökonomie, Berlin – Göttingen – Heidelberg 1950.
 • Eucken W., Podstawy polityki gospodarczej, Poznań 2005.
 • Goldschmidt N., Spór o element społeczny gospodarki rynkowej, Warszawa 2008.
 • Golinowska S., Liberalna reforma gospodarcza w Niemczech Zachodnich po II wojnie światowej – wzór dla krajów Europy Wschodniej i Środkowej?, „Gospodarka Narodowa” 1990, nr 12.
 • Golinowska S., Polityka społeczna okresu transformacji. Koncepcje, środki, instytucje, instrumenty, w: S. Golinowska i in., Dekada polskiej polityki społecznej. Od przełomu do końca wieku, Warszawa 2000.
 • Grundtexte zur Freiburger Tradition der Ordnungsökonomik, red. N. Goldschmidt, M. Wohlgemuth, Tübingen 2008.
 • Jonca K., Ewolucja pojęcia „państwa prawnego” w niemieckiej doktrynie prawnej, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 1976, t. 7, nr 307.
 • Juszczak T., Ordoliberalizm. Historia niemieckiego cudu gospodarczego, Warszawa 2010.
 • Kaczmarek T., Pysz P., Ludwig Erhard i społeczna gospodarka rynkowa, Warszawa 2004.
 • Kowalik T., Systemy gospodarcze. Efekty i defekty reform i zmian ustrojowych, Warszawa 2005.
 • Leksykon politologii, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 2002.
 • Leśniak-Moczuk K., Równość i sprawiedliwość w społecznej gospodarce rynkowej, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” 2004, z. 4.
 • Lewandowski J., Neoliberałowie wobec współczesności, Gdynia 1991.
 • Lorenowicz U., Model państwa opiekuńczego oraz społecznej gospodarki rynkowej a konkurencyjność gospodarki, „Gospodarka Narodowa” 1995, nr 10.
 • Müller-Armack A., Vorschläge zur Verwirklichung der sozialen Marktwirtscha0, w: Genealogie der sozialen Marktwirtscha0. Frühschri0en und weiterführende Konzepte, red. E. Dürr, Bern – Stuttgart 1981.
 • Ordnungspolitik, red. W. Eucken, W. Oswalt, Münster – Hamburg – London 1999.
 • Przybyciński T., Ordoliberalizm a kształtowanie rynkowego ładu gospodarczego w Polsce, Warszawa 2009.
 • Pszczółkowski T., Ordoliberalizm – społeczno-polityczna i gospodarcza doktryna neoliberalizmu w RFN, Warszawa 1990.
 • Ptak R., Vom Ordoliberalismus zur Sozialemarktwirtscha0. Stationen des Neoliberalismus in Deutschland, Opladen 2004.
 • Pysz P., Ordoliberalna koncepcja ładu instytucjonalnego w gospodarce, w: Ład instytucjonalny w gospodarce, red. B. Polszakiewicz, J. Boehlke, Toruń 2005.
 • Pysz P., Rola państwa w ordoliberalnej koncepcji polityki gospodarczej, „Ekonomista” 2005, nr 1.
 • Pysz P., Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, Warszawa 2008.
 • Raabe S., [przemówienie wygłoszone na otwarcie konferencji], w: Społeczna gospodarka rynkowa w dobie globalizacji, Gdańsk 2007.
 • Röpke W., Das Kulturideal des Liberalismus, Frankfurt a.M. 1947.
 • Röpke W., Civitas Humana. Grundlagen der Gesellscha0s- und Wirtscha0sreform, Erlenbach – Zürich 1949.
 • Röpke W., Jenseits von Angebot und Nachfrage, Erlenbach 1958.
 • Röpke W., Die politische Dimension der Wirtscha0spolitik, „Schriftenreihe der Aktiongemeinscha = Sozialen Marktwirtscha=” 1960, nr 4.
 • Röpke W., Die Gesellscha0skrisis der Gegenwart, Bern – Stuttgart 1979.
 • Rymsza M., Aspekty społeczne reformy ubezpieczeń społecznych, „Gospodarka Narodowa” 1999, nr 3.
 • Skarzyński R., Państwo i społeczna gospodarka rynkowa – główne idee polityczne ordoliberalizmu, Warszawa 1994.
 • Zagóra-Jonszta U., System gospodarczy ordoliberalizmu a ekonomia klasyczna i keynesizm – próba porównania, w: Społeczna gospodarka rynkowa, red. E. Okoń-Horodyńska, Katowice 1991.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d4cd4bd-a84e-4d35-b3d9-19af249035c9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.