PL EN


2016 | 3(20) | 54-77
Article title

O nową jakość edukacji środowiska w aktywizacji twórczej osób z niepełnosprawnością

Authors
Content
Title variants
EN
For a new quality of education of the environment in creative stimulation of the disabled
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono problem dotyczący związku edukacji środowiska w aktywizacji twórczej na rzecz wyrównywania szans z poprawą jakości odbioru form aktywizacji w kulturze osób z niepełnosprawnością, niezależnie od rodzaju deficytów pojawiających się w ich życiu biopsychicznym lub/i środowiskowym. Jako cel analizy obrano próbę wskazania ważniejszych kierunków opracowywanej przez środowiska lokalne (regionalne) strategii edukacji opartej na własnych tradycjach, doświadczeniach i możliwościach w jedności ze zmianami zachodzącymi w świadomości osób z niepełnosprawnością, ich rodzin oraz otoczenia. Podejmowane innowacyjne i alternatywne inicjatywy na rzecz aktywizacji twórczej w zakresie edukacji środowiska lokalnego oraz regionu powinny stać się priorytetowe i bezwzględnie urzeczywistniane w życiu codziennym jako powszechne działania wzbogacające jakość funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w kulturze i sztuce.
EN
This paper introduces the problem concerning relationships of the education of the environment in creative stimulation so as to give equal opportunities and improve the quality of reception of forms of stimulation in culture of the disabled, regardless of the kind of deficits appearing in their biopsychic or/and environmental lives. The aim of the analysis was an attempt to indicate major directions of the educational strategy, developed by local (regional) environments, based on traditions, experiences and possibilities in the unity with changes occurring in the awareness of the disabled, their families and their environments. The undertaken innovative and alternative initiatives in the area of education of local environments and regions for creative stimulation should become prioritised and absolutely realized in the daily lives as common activities enhancing the quality of functioning of the disabled in culture and art.
Year
Issue
Pages
54-77
Physical description
Dates
published
2016-10-21
Contributors
author
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydział Humanistyczny Instytut Pedagogiki
References
 • Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych, red. KwaśniewskaG., Wojnar A., Lublin, Wydawnictwo UMCS, 2004
 • Bałandynowicz A., Probacyjna sprawiedliwość karząca, Warszawa, WydawnictwoWolters Kluwer, 2015
 • Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 508/2000/WE z 14 lutego 2000 r. ustanawiającaprogram „Kultura 2000”, (OJ 63/2000)
 • Denek K., Dymara B., Korzeniowska W., Dziecko w świecie wielkiej i małej Ojczyzny,Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009
 • Dobrołowicz W., Psychika i bariery, Warszawa, WSiP, 1993
 • Drabarek A., Pojęcie sprawiedliwości w demokracji. Czy zawsze sprawiedliwe jest to,co się komu słusznie należy?, [w:] Czy sprawiedliwość jest możliwa, red. ProbuckaD., Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008
 • Edukacja inkluzyjna. Konteksty indywidualistyczne, wspólnotowe i transpersonalne,red. Bałandynowicz A., Pytka L., Zacharuk T., Siedlce, Wydawnictwo UniwersytetuPrzyrodniczo-Humanistycznego, 2015
 • Edukacja i rozwój: jaka szkoła?, jaki nauczyciel?, jakie wychowanie?, red. JopkiewiczA., Kielce, Wydział Pedagogiczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego,1994
 • Gajda J., Media wytworem i kreatorem współczesnej kultury – kulturowe uwarunkowaniamediów, [w:] Pedagogika medialna, red. Siemieniecki B., Warszawa, PaństwoweWydawnictwo Naukowe PWN, 2007
 • Kopaczyńska I., Nowak-Łojewska A., Wymiary edukacji zintegrowanej, Kraków, OficynaWydawnicza Impuls, 2008
 • Mała Ojczyzna. Kultura, Edukacja, Rozwój lokalny, red. Theiss W., Warszawa, WydawnictwoAkademickie Żak, 2001
 • Niepełnosprawność, wybrane problemy psychologiczne i ortopedagogiczne, red. ZiedlerW., Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007
 • O nowy humanizm w edukacji, red. Gajda J., Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls,2000
 • Pedagogika medialna, red. Siemieniecki B., Warszawa, Państwowe WydawnictwoNaukowe PWN, 2007, t. I i II
 • Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne, red. Kukołowicz T., Nowak M., Lublin,Katolicki Uniwersytet Lubelski, Redakcja Wydawnicza, 1997
 • Ploch L., Bogactwo kultury artystów niepełnosprawnych, „Szkoła Specjalna” 2008,Nr 3
 • Ploch L., Inspirowani folklorem. XXX-lecie Integracyjnego Zespołu Pieśni i TańcaMAZOWIACY (1985–2015), Warszawa, Wydawnictwo Fundacja Nowe Teraz, 2015
 • Ploch L., Konteksty aktywizacji twórczej osób z niepełnosprawnością, Warszawa, WydawnictwoDifin, 2014
 • Ploch L., Uwarunkowania etyczne terapii przez sztukę teatralną osób niepełnosprawnych,„Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny” 2009, Nr 1–2(33–34)
 • Ploch L., W kierunku optymalizacji modelu edukacji artystycznej osób z niepełnosprawnościąw procesie włączania do środowiska, [w:] Uwarunkowania i kierunkirozwoju pedagogiki specjalnej, red. Antoszewska B., Kosakowski Cz., „Dyskursypedagogiki specjalnej” 2011, Nr 10, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek
 • Ploch L., Włączające funkcje wychowawcze udziału w kulturze artystycznej osób niepełnosprawnychw Polsce (na przykładzie Integracyjnego Zespołu Pieśni i TańcaMAZOWIACY), [w:] Tradicie a inovácie vo výchove a vzdelavani modernej generácieucitelov, red. Krupova I., Akimjakova B., Levoca, Katolicka Univerzita vRużomberku, 2009, t. II
 • Prawda, dobro, piękno. Wymiar filozoficzno-prawny i socjopedagogiczny, red. KieszkowskaA., Warszawa, Wydawnictwo Difin, 2015
 • Szempruch J., Pedeutologia: studium teoretyczno-pragmatyczne, Kraków, OficynaWydawnicza Impuls, 2013
 • Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna dewiantów a ich reintegracja społeczna, red. KonopczyńskiM., Kieszkowska A., Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013
 • Urbanek B., Patriotyzm jutra jako inicjatywa edukacyjna, [w:] Wokół małych Ojczyzn,red. Denek K., Pawelski L., Urbanek B., Żukrowska A., Szczecin, SzczecińskaSzkoła Wyższa Collegium Balticum, 2013
 • Żuraw H., Edukacja inkluzyjna. Konteksty indywidualistyczne, wspólnotowe i transpersonalne,[w:] Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, Warszawa,Wydawnictwo Akademickie Żak, 2008
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7734
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d4d3171-d321-4998-81e0-0673bffea143
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.