PL EN


2013 | 13 | 31-46
Article title

Fonetyczne cechy języka ukraińskiego w Naukach Parafialnych (Науки парохiяльнiя) – zabytku piśmiennictwa ruskiego z końca XVIII wieku

Title variants
EN
Phonetic features of Ukrainian in Науки парохiяльнiя sermons, as a Russian literature monument of the end of 17th century
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this article is to present a selected set of phonetic features of Ukrainian Nauki Parochialnyja sermons, the authorship of which is attributed to Julian Dobryłowski. The monument appeared three times (1792, 1794 and 1797) in the Basilian printing in Pochayiv. According to the author’s assumptions, the monument is written in a language that was meant to be understood by all audiences. Therefore, it perfectly captures the features of the Ukrainian spoken language of the late eighteenth century.
Year
Volume
13
Pages
31-46
Physical description
Contributors
References
 • Bieńkowski L., 1989, Kultura intelektualna w kręgu Kościoła Wschodniego w XVII i XVIII wieku, [w:] Dzieje Lubelszczyzny. Między wschodem a zachodem. Część I. Kultura umysłowa, red. J. Kłoczkowski, Warszawa, s. 107–126.
 • Brzozowski M., 1975, Teoria kaznodziejstwa (wiek XVI–XVIII), [w:] Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. 2, cz. 1, red. M. Rechowicz, Lublin, s. 361–428.
 • Citko L., 2006, „Kronika Bychowca” na tle historii i geografii języka białoruskiego, Białystok 2006.
 • Czuba H., 2004, Relacje nadawczo-odbiorcze w ukraińskich Ewangeliarzach kaznodziejskich drugiej połowy XVI – początku XVII wieku (w zestawieniu z Postyllą Mikołaja Reja); [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja; t. 2: Tekst a gatunek,
 • red. D. Ostaszewska, Katowice 2004, s. 375–383. Estreicher K., 1897–1951, Bibliografia polska XV–XVIII w., Kraków.
 • Getka J., 2007, Drukarnia w Poczajowie – XVIII-wieczne centrum interkulturowości „Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej”, 1/2007, s. 110–122.
 • Getka J., 2009, Kazania Dobryłowskiego – przekład czy dzieło oryginalne? Uwagi w dyskusji nad genezą XVIII-wiecznego zabytku Nauki Parochialnija, „Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej”, 3/2009, s. 61–84.
 • Kuraszkiewicz W., 1954, Zarys dialektologii wschodniosłowiańskiej z wyborem tekstów, Warszawa.
 • Lehr-Spławiński T., Zwoliński P., Hrabec S., 1956, Dzieje języka ukraińskiego w zarysie, Warszawa.
 • Łesiów M., 1965, Właściwości fonetyczne ukraińskiego języka pisanego XVII i początku XVIII wieku, „Slavia Orientalis”, 3/1965, s. 347–362.
 • Łesiów M., 1970, Elementy staroukraińskie w języku Kotlarewskiego, „Slavia Orientalis”, 2/1970, s. 192–201.
 • Łużny R., 1970, Zarys dziejów literatury ukraińskiej, [w:] Ukraina teraźniejszość i przeszłość, red. M. Karaś, A. Podraza, Kraków.
 • Literatura ukraińska, 1962, Wyboru dokonał i komentarzami opatrzył Marian Jakóbiec, Warszawa.
 • Mentalność rosyjska. Słownik, 1995, red. Lazari A., Katowice.
 • MokryW., 1997, Ruska Trójca. Karta z dziejów życia literackiego Ukraińców w Galicji w pierwszej połowie XIX wieku, Kraków.
 • Nuckowska H., 2003: Język i styl listów pasterskich metropolity Andrzeja Szeptyckiego, Lublin.
 • Pidpyłczak-MajerowiczM., 1986, Bazylianie w Koronie i na Litwie. Szkoły i książki w działalności zakonu, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 779, Warszawa – Wrocław.
 • Rieger J., 1995, Słownictwo i nazewnictwo łemkowskie, Warszawa.
 • Rieger J., 1998, Cerkiewszczyzna równa łacinie? Wtręty cerkiewnosłowiańskie u Łazarza Baranowicza (druga połowa XVII wieku), „Slavia Orientalis”, 3/1998, s. 519–521.
 • Rott-Żebrowski T., 1992, Gramatyka historyczna języka białoruskiego, Lublin.
 • Rudolf-Ziółkowska E., 2003, Łemkowskie „Zvercadlo” Ioana Prysłopskiego z 1732 roku, „Slavia Orientalis”, 4/2003, s. 563–580.
 • Stieber Z., 1979, Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich, Warszawa.
 • Witkowski W., 1964, Fonetyka „Leksykonu” Pamby Beryndy, „Zeszyty Naukowe UJ”, LXX, Prace Językoznawcze, zeszyt 7, Kraków.
 • Анiченка У. В., 1969, Беларуска- украiнскiя пiсьмова-мо уныя сувязi, Мiнск.
 • Анiченка У. В., 1969а, Аб украiнскай лексiчнай варыянтнасцi  у старабеларускай мове, “Весцi АН БССР”; 5, s. 102–110. Бевзенко С. П., 1960, Iсторична морфологiя укра¨ıнсько¨ı мови, Ужгород.
 • Безпалько О. П., Бойчук М. К., Жовтобрюх М. А., Самiйленко С. П., Тараненко I. Й., 1962, Iсторiчна граматика укра¨ıнсько¨ı мови, Ки¨ıв 1962.
 • Бурячок I. П., 1969, Котляревський в iсторi¨ı укра¨ıнсько¨ı лiтературно¨ı мови,“Радянське лiтературознавство”, 9, s. 71–76.
 • Гумецкая Л. Л., 1965, Вопросы украинско-белорусских языковых связей древнего периода, «Вопросы языкознания», 2, s. 39–46.
 • Житецький П., 1941, Нарис лiтературно¨ı iсторi¨ı укра¨ıнсько¨ı мови в XVII вiцi, Львiв.
 • Карский Е. Ф., 1962, Что такое древнее западнорусское наречие, [в:] Труды по белорусскому и другим славянским языкам, Москва, s. 253–263.
 • Мойсiнко В. М., 2006а, Пiвнiчне нарiччя укра¨ıнсько¨ı мови в XVI–XVII ст. Фонетика. Автореферат на здобуття наукового ступеня доктора фiлологiчних наук, Ки¨ıв.
 • Мойсiнко В. М., 2006, Фонетична система укра¨ıнських полiських говорiв XVI-XVII ст., Монографiя, Житомир.Огiнко I. I., 1927, Нариси з iстории укра¨ıнсько¨ı мови: система укра¨ıнського
 • правопису, Warszawa.
 • Павловський А., 1818, Граматика Малороссийсского наречия, или Грамматическое показание существеннейших отличий отделявших сие наречие отъ чистаго российскаго языка..., Санкт Петербург.
 • Передрiнко В. А., 1976, Дiлова i народно-розмовна мова ХVIII ст., Ки¨ıв.
 • Передрiнко В. А., 1979, Формування укра¨ıнсько¨ı лiтературно¨ı мови ХVIII ст.
 • на народно¨ı основi, Ки¨ıв.
 • Русанiвьский В. М., 2002, Iсторiя укра¨ıнсько¨ı лiтературно¨ı мови, Ки¨ıв.
 • Укра¨ıнськi письменники: Бiобiблiографiчний словник, 1960, ред. О. I. Бiлецький, т. 1., Ки¨ıв.
 • Чуба Г., 2003, Учительнi вангелiя друго¨ı половини XVI – першо¨ı половини XVII ст. в iсторi¨ı укра¨ıнського проповiдництва, [w:] Język, literatura, kultura, historia Ukrainy, pod red. W. Mokrego, „Galeria Słowiańska”, Kraków.
 • Шевчук В., 2005, Муза роксоланська. Укра¨ıнська лiтература ХVI–XVIII столiть. У двох книгах. I.Ренесанс. Раннбароко. II. Розвинене бароко. Пiзн бароко, Ки¨ıв.
 • ЯворскийЮ. А., 1927, Ветхозаветные библейские сказания в карпаторусской церковно-учительной обработке конца XVI века, Ужгород – Прага.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d4eaef8-4fa0-4648-a439-25f8a60b42f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.