PL EN


2014 | 62 | 2: Historia | 005-027
Article title

Święcenia zakonników w diecezji kujawskiej w pierwszej połowie XVI wieku

Title variants
EN
Ordaining monks in the Kujawy Diocese in the first half of the 16th century
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejsza praca nawiązuje do ogłoszonych wcześniej wyników badań nad zjawiskiem święceń duchowieństwa zakonnego przez biskupów w diecezjach gnieźnieńskiej oraz płockiej w XV i XVI wieku. Analiza zawartości ksiąg czynności pontyfikalnych biskupów kujawskich z pierwszej połowy XVI wieku, a także kwerenda przeprowadzona w wybranych księgach włocławskiego konsystorza pozwoliła zidentyfikować ponad 100 nieznanych wcześniej przedstawicieli kleru zakonnego, pochodzących głównie z klasztorów położonych na terenie diecezji kujawskiej, którzy odebrali zrąk tamtejszych ordynariuszy i sufraganów niższe oraz wyższe święcenia.
EN
The present paper follows the already published results of research on ordaining monastic clergy by bishops in the Gniezno and Płock Dioceses in the 15th and 16th centuries. Analysis of the contents of the Books of Pontifical Acts of the Kujawy Bishops of the first half of the 16th century as well as a survey of selected books of the Włocławek Consistory has allowed identification of over 100 earlier unknown representatives of monastery clergy coming mainly from monasteries situated in the area of the Kujawy Diocese, who took minor and major holy orders from their Ordinaries and Suffragans.
References
 • Andrzejewska A., Kajzer L.: Klasztor dominikanów w Brześciu Kujawskim, w: Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym, red. M. Derwich, A. Pobóg-Lenartowicz, Wrocław–Opole: Lahrcor 2000, s.533-546.
 • Bilska - Ciećwierz M.: Instytucje życia religijnego, w: Dzieje diecezji włocławskiej, t. I: Średniowiecze, red. A. Radzimiński, Włocławek: Oficyna Wydawnicza „Lega” Włocławskiego Towarzystwa Naukowego 2008, s.35-69.
 • Biskup M.: Średniowieczna sieć klasztorów w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach, „Zapiski Historyczne” 64(1999), z. 1, s. 35-61.
 • Bruski K.: Opactwa cystersów w Oliwie, Pelplinie i Byszewie – ich miejsce w dziejach Pomorza, „Studia Pelplińskie” 18(1987), s. 17-32.
 • Bruździński A.: Rola i znaczenie zakonów na terenie diecezji włocławskiej do roku 1818, w: Stromata historica in honorem Romani Mariae Zawadzki. Studia historyczne ofiarowane Romanowi Marii Zawadzkiemu w 70. rocznicę urodzin, red. J. Urban, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2006, s.763-843.
 • Czacharowski A.: Uposażenie i organizacja klasztoru norbertanek w Żukowie od XIII do połowy XV w., Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu 1963.
 • Dąbrowski K.: Rozwój wielkiej własności ziemskiej klasztoru cysterek w Żarnowcu, Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1970.
 • Dworzaczek W.: Górka Łukasz, h. Łodzia (1482-1542), w: PSB, t. VIII, Wrocław–Kraków–Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, PAU 1959-1960, s.409-412.
 • Gąsiorowski A.: Święcenia w diecezji kujawskiej na przełomie XV i XVI wieku, „Roczniki Historyczne” 67(2001), s. 79-105.
 • Kaczmarek K.: Święcenia duchowieństwa we Włocławku w 1516 r., „Zapiski Historyczne” 78(2013), z. 4, s. 103-117.
 • Karczewski D.: Dzieje klasztoru norbertanek w Strzelnie do początku XVI wieku, Inowrocław: PTH 2001.
 • Karczewski D.: Franciszkanie w monarchii Piastów i Jagiellonów w średniowieczu, Kraków: Avalon 2012.
 • Karczewski D.: Konwent franciszkanów inowrocławskich w średniowieczu, „Ziemia Kujawska” 10(1994), s. 13-29.
 • Kłoczowski J.: Dominikanie polscy nad Bałtykiem w XIII wieku, „Nasza Przeszłość” 6(1957), s. 83-126.
 • Kubiak W.: Dzieje Lubrańca w dokumentach źródłowych, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2005, s. 183.
 • Kubicki R.: Środowisko dominikanów kontraty pruskiej od XIII do połowy XVI wieku, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2007.
 • Kujawski W., Archiwum Diecezjalne we Włocławku. Przewodnik po zasobach, „Studia Włocławskie” 6(2003), s. 501-526.
 • Kujawski W.: Wykazy święconych z najstarszej księgi akt działalności biskupów włocławskich (Kurozwęckiego i Przerębskiego – lata 1496-1511), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 72(1999), s. 23-111.
 • Maciejewski J., Zyglewski Z.: W sprawie początków klasztoru karmelitów w Bydgoszczy, „Nasza Przeszłość” 87(1997), s.375-380.
 • Monasticon Cisterciense Poloniae, t. II, red. A. M. Wyrwa, J. Strzelczyk, K. Kaczmarek, Poznań 1999.
 • Mozga J.: Dzieje konwentu paulinów w Brdowie, „Studia Claromontana” 5 (1984), s.394-470.
 • Możejko B., Kaczor D., Śliwiński B.: Zarys dziejów klasztoru dominikańskiego w Gdańsku od średniowiecza do czasów nowożytnych (1226/1227-1835), w: Archeologia Gdańska, t. I, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2006, s. 137-214.
 • Muznerowski S.: Lubraniec (monografia), Włocławek: Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne 1910, s. 40-43.
 • Pabin A.: Bydgoszcz, w: Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych, red. E. Wyczawski, Kalwaria Zebrzydowska: Calvarianum 1985, s. 35-40.
 • Pociecha W.: Drzewicki Maciej h. Ciołek (1467-1535), PSB, t. V, Kraków: PAU 1939-1946, s. 409-412.
 • Pociecha W.: Działalność synodalna biskupa Macieja Drzewickiego w diecezji włocławskiej (1514-1531), „Studia Theologica Varsaviensia” 7(1969), nr 1, s.133-171.
 • Pociecha W.: Dzierzgowski Mikołaj h. Jastrzebiec (ok. 1490-1559), PSB, t. VI, Kraków: PAU 1948, s.145-150.
 • Pociecha W.: Maciej Drzewicki, kanclerz, arcybiskup gnieźnieński, Kraków 1946.
 • Rybus H.: Prymas Maciej Drzewicki. Zarys biografii (1467-1535), „Studia Theologica Varsaviensia” 2(1964), nr 1/2, s. 229-262.
 • Spież J. A.: Początki klasztoru w Gdańsku na tle najstarszych fundacji dominikańskich, w: Dominikanie. Gdańsk − Polska − Europa, red. D. A. Dekański, A. Gołembnik, M.Grubka, Gdańsk−Pelplin: Bernardinum 2003, s.167-184.
 • Trajdos T. M.: U zarania karmelitów w Polsce, Warszawa: PAN 1993.
 • Urban W.: Karnkowski Jan, PSB, t. XII, Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1966-1967, s. 74-76.
 • Witkowski R.: Praedicare manibus. Zakon kartuzów w Europie Środkowej od początku XIV do połowy XVI wieku, Salzburg 2011 (Analecta Cartusiana 285, cz. 1-2).
 • Wyrwa A. M.: Rozwój sieci klasztornej zakonów mniszych, kanoniczych i żebrzących na Kujawach i w Ziemi Dobrzyńskiej w średniowieczu, „Ziemia Kujawska” 12(1997), s.53-80.
 • Wyrwa A. M.: Średniowiczna sieć klasztorów w Wielkopolsce i na Kujawach. Stan, potrzeby badań i wstępna analiza problemu, w: Zakony i klasztory w Europie Środkowo-Wschodniej X-XX wiek, red. H. Gapski, J.Kłoczowski, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 1999, s.76-146.
 • Zyglewski Z.: Stan badań nad dziejami klasztorów kujawskich do ich kasat, w: Historiograficzna prognoza 2000. Stan i potrzeby badań nad dziejami regionów kujawsko-pomorskiego i sąsiednich, pod red. M. Grzegorza, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane 2000, s.109-152.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2d55fdb8-4aa5-4bf4-9149-a4b52032c507
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.